ಮಾಯಾವಿ ಮೊಬೈಲà³� – ಸà³�ಧಾ ಸೆಪà³�ಟೆಂಬರà³� ೨೦೧೩, ಲೇಖನ