ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ�ಟದ ಮಡಿಲಲ�ಲಿ

ಚಿತ�ರ: ಪವಿತ�ರ. ಹೆಚ�

ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ�ಟದ ಮಡಿಲಲ�ಲಿ
ಕ�ಳಿತ ಮೂರ�ವರ ಮನವ�
ರಾಮನ ನೆನೆಯ�ತ�ತಿತ�ತೋ?

ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ�ಟದ ಮಡಿಲಲ�ಲಿ
ಕ�ಳಿತ ಮೂರ�ವರ ಹೃದಯ
�ತಕ�ಕೆ ಹಪಹಪಿಸ�ತ�ತಿತ�ತೋ?

ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ�ಟದ ಮಡಿಲಲ�ಲಿ
ಕ�ಳಿತ ಮೂರ�ವರ ದನಿಯಲ�ಲಿ
ರಾಮಾಯಣ ಮಾರ�ಧನಿಸ�ತ�ತಿತ�ತೋ?

ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ�ಟದ ಮಡಿಲಲ�ಲಿ
ಕ�ಳಿತ ಮೂರ�ವರ ಜಪದ
ಕೊನೆಗೆ ಆದದ�ದೆಂತೋ?

ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ�ಟದ ಮಡಿಲಲ�ಲಿ
ಕ�ಳಿತ ಮೂರ�ವರ ಮ�ಂದೆ
ಇದ�ದಂತಹ ಪ�ರಕೃತಿ ಇದ�ದದ�ದೆಂತೋ?

ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ�ಟದ ಮಡಿಲಲ�ಲಿ
ಕ�ಳಿತ ಮೂರ�ವರ ಸೆರೆಯ
ಹಿಡಿದರವರ� ಕ�ಲಿಕ�ಕಿಸಿದೆಂತೋ?