ಮಾಹಿತಿ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಮತà³�ತà³� ಕನà³�ನಡ – ಇಂದà³� ಮತà³�ತà³� ಮà³�ಂದà³�

ಗಂಗಾವತಿಯಲà³�ಲಿ ನೆಡೆದ ೭೮ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನà³�ನಡ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಸಮà³�ಮೇಳನದ ಆಧà³�ನಿಕ ಜಗತà³�ತà³� ಮತà³�ತà³� ಕನà³�ನಡ ಗೋಷà³�ಠಿಯಲà³�ಲಿ  à²¨à²¾à²¨à³� ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದ ಪà³�ರತಿ ಇಲà³�ಲಿದೆ. ನನà³�ನ ಅನà³�ಭವವನà³�ನà³� ಮತà³�ತೊಂದà³� ಬà³�ಲಾಗà³� ಫೋಸà³�ಟà³� ನಲà³�ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳà³�ತà³�ತೇನೆ.

೭೮ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ�ನಡ ಸಾಹಿತ�ಯ ಸಮ�ಮೇಳನ ೨೦೧೧ ಗಂಗಾವತಿ, ಕೊಪ�ಪಳ
ಗೋಷà³�ಠಿ – ಆಧà³�ನಿಕ ಜಗತà³�ತà³� ಮತà³�ತà³� ಕನà³�ನಡ
ವಿಷಯ – ಮಾಹಿತಿ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಮತà³�ತà³� ಕನà³�ನಡ – ಇಂದà³� ಮತà³�ತà³� ಮà³�ಂದà³�

— —

ನಮಸà³�ಕಾರ ಗಂಗಾವತಿ. ಮಾಹಿತಿ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಮತà³�ತà³� ಕನà³�ನಡ – ಇಂದà³� ಮತà³�ತà³� ಮà³�ಂದà³�, ಈ ವಿಷಯವನà³�ನà³� ಮಂಡಿಸà³�ವ ಮà³�ನà³�ನ ಒಂದà³� ಸಣà³�ಣ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕà³�. ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ನಮಗೆಲà³�ಲಿ ಅರà³�ಥವಾಗà³�ತà³�ತದೆ ಎನà³�ನà³�ವಿರಾ? ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ವಿಷಯವನà³�ನà³� ಪà³�ರಸà³�ತಾಪಿಸಿದಲà³�ಲಿ ರಾಕೆಟà³� ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನವನà³�ನೂ ಕೂಡ ನೀವà³� ಅರà³�ಥ ಮಾಡಿಕೊಳà³�ಳಬಲà³�ಲಿರಿ. ಆದà³�ದರಿಂದ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ನಮà³�ಮಲà³�ಲಿ ಎಷà³�ಟà³� ಜನರ ಬಳಿ ಮೊಬೈಲà³� ಫೋನà³� ಇದೆ? ಅದರಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡ ಬರà³�ತà³�ತಾ? ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ಎಸà³�.ಎಂ.ಎಸà³� ಬರà³�ತà³�ತಾ? ನೀವà³� ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ಕಳಿಸಿದ ಎಸà³�.ಎಂ.ಎಸà³� ಬೇರೆಯವರ ಮೊಬೈಲà³� ನಲà³�ಲಿ ಓದà³�ಲಿಕà³�ಕಾಗà³�ತà³�ತಾ? ಹೌದà³� / ಇಲà³�ಲ  à²Žà²‚ಬ ಉತà³�ತರ ನಮà³�ಮದà³�.

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನ ನಮ�ಮೆಲ�ಲರ ಜೀವನಗಳಲ�ಲಿ ಇಂದ� ಹಾಸ� ಹೊಕ�ಕಾಗಿದೆ. ಕಿಸೆಯಲ�ಲಿ ಕೂರ�ವ ಆ ಮೊಬೈಲ� ಫೋನ� ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನದ ಮಹಾಪೂರವನ�ನ� ನಿಮ�ಮ ಬೆರಳಂಚ�ಗಳಲ�ಲಿ ಹರಿಸ�ವ ಶಕ�ತಿಯನ�ನ� ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ�ಲಿ ಕನ�ನಡ ಒಂದ� ಪ�ರಶ�ನೆ. ಮೊಬೈಲ�‌ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದ� ಹತ�ತಾರ� ವಿಷಯಗಳಲ�ಲಿನ ಶಿಷ�ಟತೆ/ಸ�ಟಾಂಡರ�ಡ�ಸ� ನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನದಲ�ಲಿ ಕನ�ನಡದ ಬಳಕೆಗೆ ಬಹಳಷ�ಟ� ತೊಡಕ�ಗಳಿವೆ. ಆದರೂ, ಕನ�ನಡ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನದ ಸ�ತ�ತ ಬೆಳದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ�ನ� ಸ�ಲಭವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲ� ಒಂದೆರಡ� ಕಥೆಗಳನ�ನ� ಹೇಳ�ತ�ತೇನೆ.

ನಮ�ಮೆಲ�ಲರ ಮೆಚ�ಚಿನ ಪೂಚಂತೇ (ಪೂರ�ಣ ಚಂದ�ರ ತೇಜಸ�ವಿಯವರ�) ವರ�ಷಾನ�ವರ�ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಂಪ�ಯೂಟರ� ಬಳಸ�ತ�ತಿದ�ದರಂತೆ. ನಾನ� ಕಾಲೇಜ� ಮೆಟ�ಟಿಲನ�ನ� ಹತ�ತಿ ಕಂಪ�ಯೂಟರ� ಮ�ಂದೆ ಕೂರ�ವ�ದರೊಳಗೆ ಅವರ� ಬಳಸ�ತ�ತಿದ�ದ ವಿಂಡೋಸ� ‌ ತಂತ�ರಾಂಶದ ಆವೃತ�ತಿ ಮ�ಯೂಸಿಯಂ ಪೀಸ� ಆಗಿದ�ದರೂ, ನಮಗದ� ಹೊಸದ�. ದಿನ ಕಳೆಯ�ತ�ತಿದ�ದಂತೆ ಕಂಪ�ಯೂಟರ� ದಿನನಿತ�ಯದ ಆಟಿಕೆಯಾಯಿತ�. ಮ�ಂದೊಮ�ಮೆ ಇದರಲ�ಲಿ ಕನ�ನಡ ಬರ�ವ�ದಿಲ�ಲವೇ ಎಂಬ ಪ�ರಶ�ನೆ. ಕ�ತೂಹಲ. ಕಂಪ�ಯೂಟರ� ನಮ�ಮ ಜೀವನಕ�ಕೆ ಅಣಿ ಇಟ�ಟ ಮೊದಲ ದಿನಗಳಲ�ಲೇ ಪೂಚಂತೇ ಕನ�ನಡ ಓದಲ� ಬರೆಯಲ� ಸಾಧ�ಯ, ಅದ� ಹೇಗೆ, ಎತ�ತ ಎಂಬ ಹತ�ತಾರ� ವಿಷಯಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಅಭ�ಯಸಿಸಿದ�ದರ�. ಅನೇಕರನ�ನ� ಒಟ�ಟ�ಗೂಡಿಸಿ ಕನ�ನಡಕ�ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನ, ತಂತ�ರಾಂಶ, ಫಾಂಟ�ಗಳ� ಇತ�ಯಾದಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮ�ನ�ನ�ಡಿ ಬರೆದರ�. ಈಗ ವಿಂಡೋಸ�, ಲಿನಕ�ಸ� ಜೊತೆಗೆ ಮೊಬೈಲ� ನಲ�ಲೂ ಕನ�ನಡ ಓದ�ವ ಮತ�ತ� ಬರೆಯ�ವ ಸಾಧ�ಯತೆಗಳಿವೆ. ಯ�ನಿಕೋಡ�‌ನ ಶಿಷ�ಟತೆಯನ�ನ� ಬಳಸಿ ಕನ�ನಡದಲ�ಲಿ ವ�ಯವಹರಿಸಿದರೆ, ಎಲ�ಲರೂ ಕನ�ನಡದ ಸವಿಯನ�ನ� ಸ�ಲಭವಾಗಿ ಸವಿಯಬಹ�ದ� ಎಂಬ�ದನ�ನ� ನಾವೂ, ಸರ�ಕಾರ ಇಬ�ಬರೂ ಅರಿತ�ಕೊಂಡಿದ�ದೇವೆ.

ಕಳೆದ ಕೆಲವà³� ವರà³�ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ à³­à³® ವರà³�ಷದ ಯà³�ವಕರೊಬà³�ಬರà³�… ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಕನà³�ನಡದ ಬಳಕೆಗೆ ಬಹಳ ಉತà³�ಸà³�ಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ತà³�ತಿರà³�ವà³�ದà³�, ನನà³�ನ ಹಾಗೂ ನನà³�ನ ಗೆಳೆಯರ ಕಣà³�ಣಿಗೆ ಬಿತà³�ತà³�. ಸರà³�ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿವೃತà³�ತಿಯ ಬಳಿಕ  à²‡à²µà²°à²¿à²—ೆ ತಮà³�ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ತà³�ತಿದà³�ದ ಅನೇಕರ ಕಂಪà³�ಯೂಟರೀಕರಣದ ದಿನಗಳ ನೆನಪà³�. ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಕಡತಗಳನà³�ನà³� ಕೀಲಿಮಣೆಯಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ಕà³�ಟà³�ಟà³�ತà³�ತಿದà³�ದ ಜನರ ಕೈ ಬೆರಳà³�ಗಳ ನೋವà³� ನಿವಾರಿಸà³�ವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪà³�ರಶà³�ನೆ ತಲೆಯಲà³�ಲಿ ಮೂಡಿದà³�ದರೂ, ಸà³�ಮà³�ಮನೆ ಕೂರಲಿಲà³�ಲ. ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ನ ಮೂಲಕ ತಮà³�ಮ ಪà³�ರಶà³�ನೆಗೆ ಉತà³�ತರ ಹà³�ಡà³�ಕಲà³� ಪà³�ರಾರಂಭಿಸಿದರà³�.  à²•à²¡à²¤à²—ಳನà³�ನà³� ಸà³�ಕà³�ಯಾನರà³� ಮೂಲಕ ಸà³�ಕà³�ಯಾನà³� ಮಾಡಿ ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³� ಗೆ ಅದà³� ರವಾನೆಯಾದ ನಂತರ, ಅವನà³�ನà³� ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೂಪದಲà³�ಲಿ ಕà³�ರೂಡೀಕರಿಸಲà³� ಸಾಧà³�ಯವೇ ಎಂಬ ಒಂದà³� ಸಣà³�ಣ ಅಧà³�ಯಯನವನà³�ನà³� ಪà³�ರಾರಂಭಿಸಿದರà³�. à³­à³® ವಯಸà³�ಸà³�, ಹಲವà³� ಹೃದಯಾಘಾತ, ಕಣà³�ಣಿಗೆ ಮತà³�ತà³� ಕಿವಿಗೆ ಮà³�ಪà³�ಪಿನ ನಂಟà³�. ಆದರೂ ಪà³�ರಶà³�ನೆಗಳಿಗೆ ಉತà³�ತರವನà³�ನà³� ಹà³�ಡà³�ಕà³�ವ ಛಲ. ಛಲಬಿಡದ ತಿವಿಕà³�ರಮನಂತೆ ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ಓ.ಸಿ.‌ಆರà³� ಮಾಡಬಲà³�ಲೆನೇ ಎಂಬ ಸಾಧà³�ಯಾಸಾಧà³�ಯತೆಗಳ ಜೊತೆ ಸೆಣೆಸಲಾರಾಂಭಿಸಿದರà³�. ಮà³�ಕà³�ತ ಹಾಗೂ ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶದ ಅರಿವà³� ಮತà³�ತà³� ಅದರ ಸà³�ತà³�ತಲಿನ ಸಮà³�ದಾಯ ತನà³�ನ ಆಸೆಯನà³�ನà³� ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳà³�ಳಲà³� ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲà³�ಲದà³� ಎಂಬ ವಿಶà³�ವಾಸವಿದà³�ದ ಇವರನà³�ನà³� ಕಂಡà³� ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮಗೂ ಆಶà³�ಚರà³�ಯ, ಸಂತಸ ಹಾಗೆಯೇ ಒಳಗೊಳಗೇ ತà³�ಸà³� ಬೇಸರ. ಕನà³�ನಡದ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿರà³�ವà³�ದà³� à²�ನà³� ಎಂಬ ಉತà³�ತರ ಇವರಲà³�ಲಿತà³�ತà³�.    à²µà²¯à²¸à³�ಸಿನಲà³�ಲಿ ಚಿಕà³�ಕವರಾದರೂ ನಾವà³�ಗಳà³� ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲà³�ಲೆವà³� ಎಂದೆಣಿಸಿ ತಮà³�ಮ ಅರಿವನà³�ನà³� ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದà³�ದಲà³�ಲದೇ, ನಮà³�ಮಿಂದ ಆಗಬಹà³�ದಾದ ಕಾರà³�ಯಗಳನà³�ನà³� ಕೂಲಂಕà³�ಷವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದರà³�. ಎಲà³�ಲ ಕನà³�ನಡಿಗರಿಗೂ ಬೇಕಾದ ಕನà³�ನಡ ಓ.ಸಿ.‌ಆರà³� (ನà³�ಡಿ ಜಾಣ) ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನವನà³�ನà³� ಸಂಪೂರà³�ಣ ಕಾರà³�ಯರೂಪಕà³�ಕೆ ತರಲà³� à²�ನೆಲà³�ಲ ಮಾಡಬೇಕà³�, ಹೇಗೆ ಎಂಬà³�ದನà³�ನà³� ಚರà³�ಚಿಸಿದರà³�. ಕೆಲಸದ ಒತà³�ತಡದ ಮಧà³�ಯೆ ನಾವà³�ಗಳà³� ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ನಮà³�ಮ ಕೈಲಾದಷà³�ಟà³� ತಾಂತà³�ರಿಕ ವಿವರ, ಸಹಾಯಗಳನà³�ನà³� ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳಲà³� ಅನà³�ವà³� ಮಾಡಿಕೊಟà³�ಟರà³�.

ನಾನà³� ಈಗ ಹೇಳಿದ ಎರಡà³� ಕತೆಗಳà³�, ಕನà³�ನಡ ಮತà³�ತà³� ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಎರಡà³� ಮಜಲà³�ಗಳನà³�ನà³� ನಿಮà³�ಮ ಮà³�ಂದೆ ಇಡà³�ತà³�ತವೆ. ಪೂಚಂತೇ ಯವರ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಕನà³�ನಡವನà³�ನà³� ಓದಲà³� ಬರೆಯಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಯಿತà³�. ಇಂದà³� ನಾವà³� ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲೇ ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³� ಮೂಲಕ ವà³�ಯವಹರಿಸà³�ವà³�ದà³� ಸಾಧà³�ಯವಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಕಾರà³�ಯಚಟà³�ವಟಿಕೆಗಳಲà³�ಲಿ, ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಮೂಲಕ ಹರಟà³�ವಾಗ, ಪತà³�ರವà³�ಯವಹಾರ ನೆಡೆಸà³�ವಾಗ, ವಾಣಿಜà³�ಯ, ಸರà³�ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾರà³�ಯಚಟà³�ವಟಿಕೆಗಳಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡದ ಬಳಕೆ ಆಗà³�ತà³�ತಿದೆ. ಅನೇಕ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳà³� ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ಲಿಪà³�ಯಂತರವಾಗಿವೆ. ಫೈರà³�‌ಫಾಕà³�ಸà³�, ಗೂಗಲà³� ಕà³�ರೋಮà³�, ಲಿಬà³�ರೆ ಆಫೀಸà³�, ಲಿನಕà³�ಸà³� ನ ಕೆಲವà³� ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳà³� ಇತà³�ಯಾದಿ ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ಲಭà³�ಯವಿವೆ. (translatation). ಕನà³�ನಡವನà³�ನà³� ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಬರೆಯಲà³� ಹತà³�ತà³� ಹಲವಾರà³� ಸಾಧನಗಳà³� ಮತà³�ತà³� ವಿಧಾನಗಳà³� ಪà³�ರಸà³�ತà³�ತ. ಕನà³�ನಡ ಮà³�ದà³�ರಣ ರಂಗದಲà³�ಲಿ ಬೆಳದà³� ಬಂದ ದಾರಿ, ನಂತರ ಅದà³� ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³� ಅನà³�ನà³� ಹೊಕà³�ಕà³� ತನà³�ನದೇ ಕೀಬೋರà³�ಡà³� ಲೇಔಟà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ಕೆ.ಪಿ ರಾವà³� ಅವರಿಂದ ಮೊದಲà³�ಗೊಂಡà³�   ಬಹà³�ವಾಗಿ ಬೆಳದಿದೆ. ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³� ಅನà³�ನà³� ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದ ತಕà³�ಷಣವೇ ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ಪà³�ರವೇಶ  à²ªà²¦ ಕೇಳà³�ವ ಸà³�ಂದರ ಪರದೆ ನಿಮà³�ಮ ಮà³�ಂದೆ ಬರà³�ತà³�ತದೆ. ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ಸಾವಿರಾರà³� ಬà³�ಲಾಗà³�ಗಳಿವೆ. ಗಂಗಾವತಿಗೆ ಬರà³�ವ ಮà³�ಂಚೆಯೇ ಇಲà³�ಲಿ ನೆಡೆದಿರà³�ವ ತಯಾರಿ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ಚಿತà³�ರ ಸಮೇತ ಗಂಗಾವತಿಯ ಕನà³�ನಡಿಗರೇ ಜಗತà³�ತಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದà³�ದಾರೆ. ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡಿಗರà³� ಕನà³�ನಡಿಗರಿಗಾಗಿ ೧೧ ಸಾವಿರಕà³�ಕೂ ಹೆಚà³�ಚಿನ ಲೇಖನಗಳನà³�ನà³� ಸಂಪಾದಿಸಿದà³�ದಾರೆ. ಜನರೇ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಪದಕೋಶ ೧ಲಕà³�ಷ ೫೦ ಸಾವಿರ ಪದಗಳನà³�ನà³�  à²¹à³Šà²‚ದಿದà³�ದà³� ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ವಿಕà³�ಷನರಿಯಲà³�ಲಿ ಲಭà³�ಯವಿದೆ. ಕನà³�ನಡ ಪತà³�ರಿಕೆಗಳà³�, ವಿದà³�ವಾಂಸರà³�, ಸಿನಿಮಾ ನಟ/ನಟಿಯರà³�, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳà³�, ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ನಲà³�ಲಿ ಸೋಶಿಯಲà³� ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಸà³�ವ ಇತರ ಕನà³�ನಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದà³�ದà³�, ಕನà³�ನಡವನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡಿಗ ತಾನಿರà³�ವಲà³�ಲಿಯೇ ಅನà³�ಭವಿಸà³�ವಂತೆ ಮಾಡಿದà³�ದಾರೆ. ಫೇಸà³�‌ಬà³�ಕà³�, ಅರà³�ಕà³�ಟà³� , ಗೂಗಲà³� ಹೀಗೇ ಯಾವà³�ದೇ ಪà³�ಟವಿರಲಿ ಅವà³�ಗಳನà³�ನೆಲà³�ಲ ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ  à²¤à²°à²²à³‡ ಬೇಕà³� ಎಂದೆಣಿಸಿ ಕನà³�ನಡದ ಕಂಪನà³�ನà³� ಪಸರಿಸà³�ವ ಬಳಗಗಳೂ ನಿಮಗೆ ಇಲà³�ಲಿ ಸಿಗಬಹà³�ದà³�.

ಆದರೆ, ಭಾಷೆ ಬೆಳೆದಂತೆ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಭಾಷೆಯ ಜೊತೆ ಬೆಳದಿಲà³�ಲ ಎಂಬà³�ದನà³�ನà³� ಎರಡನೆಯ ಕತೆ ನಿಮà³�ಮ ಮà³�ಂದಿಡà³�ತà³�ತದೆ. ಸರà³�ಕಾರಿ ನೌಕರನೊಬà³�ಬ, ತನà³�ನ ಕಚೇರಿಯಲà³�ಲಿ ಸಹವರà³�ತಿಗಳà³� ಪಡà³�ತà³�ತಿದà³�ದ ಕಷà³�ಟವನà³�ನà³� ನಿವಾರಿಸಲà³� ತಾನೇ ಖà³�ದà³�ದಾಗಿ ಉತà³�ತರ ಹà³�ಡà³�ಕಲà³� ಹೊರಟಿದà³�ದೇಕೆ? ಮà³�ಕà³�ತ ಮತà³�ತà³� ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶ, ಅದರ ಸà³�ತà³�ತಲಿನ ಸಮà³�ದಾಯ ಇವೆಲà³�ಲ à²�ಕೆ?  à²¸à²°à³�ಕಾರ ಇದರತà³�ತ ಕಣà³�ಣà³� ಹಾಯಿಸಿಲà³�ಲವೇ?  à²•à²¨à³�ನಡಕà³�ಕೆ ಇಂತದೊಂದà³� ಬಹà³�ಮà³�ಖà³�ಯ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಇಲà³�ಲದಿರಲà³� ಕಾರಣವಾದರೂ à²�ನà³�? ಇದನà³�ನà³� ಅಭಿವೃದà³�ಧಿ ಪಡಿಸಬಲà³�ಲ ಯಾವà³�ದೇ ಕಂಪೆನಿ, ದೇಶದ ಸಿಲಿಕಾನà³� ವà³�ಯಾಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲà³�ಲಿಯೂ ಇಲà³�ಲವೇ? ಸಮà³�ದಾಯಕà³�ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟà³�ಟ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಯಾರ ಮನವೊಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ? ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅದರ ಸà³�ತà³�ತಲಿನ ಪರಿಸರ, ಸಾಹಿತà³�ಯ, ಸಂಸà³�ಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಆಗಬೇಕಲà³�ಲ? ವರà³�ಷವರà³�ಷ ಅದೆಷà³�ಟೋ ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರà³�‌ಗಳನà³�ನà³� ದೇಶಕà³�ಕೆ ನೀಡà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಕಾಲೇಜà³�ಗಳಲà³�ಲಿ ಇಂತದà³�ದೊಂದà³� ಸಂಶೋದನೆಯನà³�ನà³� ನೆಡೆಸà³�ವ ಸಣà³�ಣ ಯೋಚನೆ ಬರಲಿಲà³�ಲವೇಕೆ? ಕನà³�ನಡವನà³�ನà³� ಕಂಪà³�ಯೂಟರಿನಲà³�ಲಿ ಓದಲà³�, ಬರೆಯಲà³� ಕಲಿತ ನಂತರ ನಿಮಗೂ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಸವಾಲà³�ಗಳà³� ಕಾಡಬಹà³�ದà³� ಮತà³�ತà³� ಕಾಡಬೇಕà³�.

ಆದರೆ, ಅವ�ಗಳ ಅಭಿವೃದ�ಧಿಯ ಹಾದಿ, ಸಧ�ಯದ ಪರಿಸ�ಥಿತಿಯನ�ನ� ಕಂಡರೆ ಹೆದರಿ ಓಡ�ವವರೇ ಜಾಸ�ತಿ. ಇಲ�ಲವಾದಲ�ಲಿ, ಅದನ�ನ� ಮತ�ತೊಂದ� ಪ�ರಯೋಗ ಶಾಲೆಯ ಶಿಶ�ವಾಗಿ, ಹಣ ಚೆಲ�ಲ�ವ ಕ�ದ�ರೆಯನ�ನಾಗಿ ಮಾಡ�ವವರೇ .

ಬಹಳಷ�ಟ� ಪ�ರಶ�ನೆಗಳ� ನಮ�ಮನ�ನ� ಮತ�ತೆ ಮತ�ತೆ ಕಾಡ�ತ�ತವೆ. ಅದರ ಮಧ�ಯದಲ�ಲೇ ನಮ�ಮ ಕನ�ನಡ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನದ ಹಾದಿಯಲ�ಲಿ ಮ�ನ�ನೆಡೆಯಲ� ಹತ�ತಾರ� ದಾರಿಗಳೂ ತೆರೆದ�ಕೊಳ�ಳ�ತ�ತಿವೆ. ಉತ�ತರಗಳೂ ಇವೆ. ಅದರ ಒಂದ� ಉತ�ತರ ಸ�ವತ: ಕನ�ನಡಿಗರೇ ಆಗಿದ�ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ :

ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಪà³�ಟಗಳನà³�ನà³� ಆಲಿಸಲಿಕà³�ಕೆ ಸಾಧà³�ಯವಾದದà³�ದà³� ಶಿವಮೊಗà³�ಗದ ತಜà³�ಞ ಶà³�ರೀಧರà³� ಅವರಿಂದ.  à²¤à²®à³�ಮ ಅಂಧತà³�ವಕà³�ಕೆ ಉತà³�ತರ ಹà³�ಡà³�ಕಿಕೊಳà³�ಳಲà³� ಹೊರಟà³�, ಸಫಲರಾಗಿ ತಮà³�ಮ ಫಲಶà³�ರà³�ತಿಯನà³�ನà³� GPL ಲೈಸೆನà³�ಸಿನಡಿ ಬಿಡà³�ಗಡೆ ಮಾಡಿರà³�ವà³�ದà³� ಇತà³�ತೀಚಿನವಿಶà³�ವ ಕನà³�ನಡ ಸಮà³�ಮೇಳನದ ಸಮಯದಲà³�ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತà³�. ಅದನà³�ನೇ ಈಗ ಕರà³�ನಾಟಕ ಸರà³�ಕಾರದ ಕಣಜ ಯೋಜನೆಯಲà³�ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರà³�ವà³�ದà³�. ಇಂತದà³�ದೊಂದà³� ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಸಂಶೋಧನೆ ಕನà³�ನಡಕà³�ಕಾಗಿ ೨೦೦೨ರ
ಆಸ�ಪಾಸಿನಲ�ಲೇ ನೆಡೆದರೂ, ಅದರ ಫಲಶ�ರ�ತಿಯನ�ನ� ಇದ�ವರೆಗೂ ನಾವ� ಪಡೆಯದಿದ�ದದ�ದ� ಕನ�ನಡದ ದ�ರಾದೃಷ�ಟವೇ ಸರಿ.

ಮà³�ಕà³�ತ ಹಾಗೂ ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳà³� ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನà³�ಗà³�ಣವಾಗಿ, ಜನರಿಂದಲೇ ಜನರಿಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದà³�ಧಿ ಪಡಿಸಲಾದಂತಹವà³�. ಪರಿಣಿತರ ತಂಡಗಳà³� ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ, ಸಮà³�ದಾಯದ ಮà³�ಖೇನ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನà³�ನà³� ಕೈಗೆತà³�ತಿಕೊಳà³�ಳà³�ತà³�ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳà³� ಸಮà³�ದಾಯಕà³�ಕೆ  à²¯à²¾à²µà²¾à²—ಲೂ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂಬ ಉದà³�ದೇಶದಿಂದ ಅವà³�ಗಳನà³�ನà³� ಜನರಲà³� ಪಬà³�ಲಿಕà³� ಲೈಸೆನà³�ಸà³� (GPL)  à²ªà²°à²µà²¾à²¨à²—ಿಯಡಿ ಬಿಡà³�ಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗà³�ತà³�ತದೆ.  à²ˆ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳನà³�ನà³� ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹà³�ದಾದà³�ದರಿಂದ ನಮಗೆ  à²¤à²‚ತà³�ರಾಂಶ ಪೈರಸಿಯ ಭೂತದಿಂದ ದೂರ ಇರಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗà³�ತà³�ತದೆ. ಇಲà³�ಲವಾದಲà³�ಲಿ ಸಂಕಷà³�ಟಕà³�ಕೆ ಸಿಲà³�ಕà³�ವ ಸಾಧà³�ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಕತೆ ಕೇಳಿ.

ಮೊನ�ನೆ ಮೈಸೂರಿನ ಕೆಲವ� ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ ಕೇಂದ�ರಗಳ ಮೇಲೆ �.ಟಿ ಕಂಪೆನಿಗಳ ದಾಳಿ ನೆಡೆಯಿತ�. ಪ�ಸ�ತಕ, ಛಾಯಾಚಿತ�ರಗಳ ಸಂಸ�ಕರಣೆ ಮತ�ತ� ಪರಿಷ�ಕರಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ತಂತ�ರಾಂಶಗಳನ�ನ� ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯದೆ ಬಳಸ�ತ�ತಿದ�ದ�ದ�ದ� ಈ ದಾಳಿಗೆ ಮ�ಖ�ಯ ಕಾರಣ.

ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ/ಮà³�ದà³�ರಣ ವà³�ಯವಸà³�ಥೆಗೆ ಬೇಕಾದ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಕೆಲವೊಮà³�ಮೆ ಲಕà³�ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳವನà³�ನà³� ಬಯಸà³�ತà³�ತದೆ. ಕೇವಲ ಸಾವಿರಗಳಲà³�ಲಿ ದೊರೆಯà³�ವ ಆಪರೇಟಿಂಗà³� ಸಿಸà³�ಟಂಗಳನà³�ನೇ ಕೊಳà³�ಳಲà³� ಹಿಂಜರಿದà³� ಪೈರಸಿಯ ಮೊರೆ ಹೋಗà³�ವ ನಾವà³�ಗಳà³�, ಲಕà³�ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟà³�ಟà³� ಫೋಟೊಶಾಪà³�, ಕೋರಲà³� ಡà³�ರಾ ನಂತಹ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳನà³�ನà³� ಕೊಳà³�ಳà³�ತà³�ತಿದà³�ದೇವೆಯೇ?  à²‡à²²à³�ಲ . ಹಾಗಿದà³�ದಲà³�ಲಿ ಇವà³�ಗಳಿಗೆ ಪರà³�ಯಾಯ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳà³� ಮà³�ಕà³�ತ ಹಾಗೂ ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳà³�. ಅವà³�ಗಳ ಸà³�ಥಿತಿಯೂ ಆಷà³�ಟೇನೂ ಚೆನà³�ನಾಗಿಲà³�ಲ. ಗಿಂಪà³�, ಇಂಕà³�‌ಸà³�ಪೇಸà³� , ಲಿಬà³�ರೆ ಅಥವಾ ಓಪನà³� ಆಫೀಸà³�‌ಗಳಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡವನà³�ನà³� ಬಳಸಬಹà³�ದಾದರೂ ಡಿ.ಟಿ.ಪಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸà³�ಕà³�ರೈಬಸà³� ಎಂಬ ತಂತà³�ರಾಂಶದಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡ ಬಳಸಲಿಕà³�ಕೆ ಸಾಧà³�ಯವಿಲà³�ಲ. ಹೀಗೆ ಪಟà³�ಟಿ ಮಾಡà³�ತà³�ತಾ ಹೋದಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡಿಗ ತನà³�ನ ದಿನನಿತà³�ಯದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲà³� ಬೇಕಿರà³�ವ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಮತà³�ತà³� ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳ ದೊಡà³�ಡ ಪಟà³�ಟಿಯೇ ನಮà³�ಮ ಮà³�ಂದೆ ಬರà³�ತà³�ತದೆ.

ಕನà³�ನಡ ಡಿಕà³�ಷನರಿ – ಸà³�ಪೆಲà³�‌ಚೆಕà³� – ಗà³�ರಾಮರà³� ಚೆಕà³� – ಟೆಕà³�ಸà³� ಟà³� ಸà³�ಪೀಚà³� – ಸà³�ಪೀಚà³� ಟà³� ಟೆಕà³�ಸà³�ಟà³� (ವà³�ಯಾಕರಣ ಸಂಸà³�ಕರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟà³�ಟ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳà³�) – ಭಾಷೆಗೆ ಇವà³� ಬಹà³�ಮà³�ಖà³�ಯ. ಲಕà³�ಷಾಂತರ ಪದಗಳ ಭಂಡಾರ ನಮà³�ಮ ಕನà³�ನಡ. ಅವà³�ಗಳ ಉಪಯೋಗವಾಗಬೇಕಾದà³�ದà³� ದೈನಂದಿನ ಬದà³�ಕಿನಲà³�ಲಿ. ಕನà³�ನಡಿಗ ಟೈಪಿಸà³�ವಾಗ. ಇಂದಿನ ದಿನದಲà³�ಲಿ ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³� ನಲà³�ಲಿ ವà³�ಯವಹರಿಸà³�ವ ಕನà³�ನಡಿಗ, ಕನà³�ನಡವನà³�ನà³� ಮರೆಯದಿರà³�ವಂತೆ ಮಾಡಲà³� ಕನà³�ನಡ ನಿಘಂಟà³�, ಪದಗಳà³� ಮತà³�ತà³� ವಾಕà³�ಯಗಳನà³�ನà³� ಪರೀಕà³�ಷಿಸà³�ವ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ, ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ಯಾರà³� ಬೇಕಾದರೂ ಕನà³�ನಡ ಓದಲà³� ಮತà³�ತà³� ಬರೆಯಲà³� – ಸಾಧà³�ಯವಾಗಿಸà³�ವ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳà³� ಕಂಪà³�ಯೂಟರಿನಲà³�ಲಿ ಇರಬೇಕಿದೆ. ಇವà³�ಗಳನà³�ನà³� ಅಭಿವೃದà³�ಧಿಪಡಿಸà³�ವ ಕೆಲಸ ನಮà³�ಮಿಂದ ಸಾಧà³�ಯ. ಕನà³�ನಡಿಗರ ಸಮà³�ದಾಯ ಅನೇಕ ಗà³�ಂಪà³�ಗಳà³�, ಬಣಗಳà³� ಇತà³�ಯಾದಿಯಾಗಿ ಒಡೆದಿದೆ. ಎಲà³�ಲರಿಗೂ ಕನà³�ನಡದ ಮೇಲೆ ಪà³�ರೀತಿಯೇ. ಆದರೆ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಮಟà³�ಟಿಗೆ ಕನà³�ನಡ ಬೆಳೆಯದಿದà³�ದರೆ, ಮà³�ಂದೊಂದà³� ದಿನ ಕನà³�ನಡವನà³�ನà³� ಮರೆಯ ಬೇಕಾದೀತà³�.

ನà³�ಯಾಚà³�ರಲà³� ಲà³�ಯಾಂಗà³�ವೇಜà³� ಪà³�ರಾಸೆಸಿಂಗà³� – ಅಂದರೆ ಸಹಜ ಭಾಷಾ ಪರಿಷರಣೆಯ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಅಭಿವೃದà³�ಧಿ ಗೊಂಡಲà³�ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಓ.ಸಿ.ಆರà³�, ಕೈ ಲಿಪಿ ಪರಿಶೋಧಕ, ವà³�ಯಾಕರಣದ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳà³� ನಮà³�ಮೆದà³�ರಿಗೆ ಬರà³�ತà³�ತವೆ.

ನಮ�ಮಲ�ಲಿ ಅದೆಷ�ಟೋ ಸಾಫ�ಟ�ವೇರ� ಕಂಪೆನಿಗಳಿವೆ. ಅದರಲ�ಲಿ ಅದೆಷ�ಟೋ ಕಂಪೆನಿಗಳ� ಕನ�ನಡಿಗರದ�ದೇ. ಅಲ�ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ�ವ ಕನ�ನಡಿಗರ ಸಂಖ�ಯೆಯೂ ಬಹಳವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ�, ಸ�ನಾತಕೋತ�ತರ ಪದವಿ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ�ಯ, ಭಾಷೆ, ಇತಿಹಾಸ ಹೀಗೆ ವೈವಿಧ�ಯಮಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಅಧ�ಯಯನ ನೆಡೆಸ�ತ�ತಿರ�ವ ಲಕ�ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ವಿದ�ಯಾರ�ಥಿಗಳಿದ�ದಾರೆ. ಎಲ�ಲರೂ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ�ಮೆ ಒಂದೆರಡ� ತಾಸ� ಕನ�ನಡಕ�ಕೆ ಸಮಯ ನೀಡಬಹ�ದಲ�ಲವೇ? ನೀಡಿದಲ�ಲಿ ವಿಶ�ವದಲ�ಲೇ ಅತಿದೊಡ�ಡ ಸಮ�ದಾಯದ ಶಕ�ತಿ ಕನ�ನಡ ಭಾಷೆಯ ತಾಂತ�ರಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಿಂತತಾಗ�ತ�ತದೆ.

ನಮà³�ಮೆಲà³�ಲರ ಹೆಮà³�ಮೆಯ ಸಾಹಿತಿಗಳà³�, ಲೇಖಕರà³�, ಭಾಷಾ ತಂತà³�ರಜà³�ಞರà³�, ಅಧà³�ಯಾಪಕರà³� ಮತà³�ತà³� ಪà³�ಸà³�ತಕ ಪà³�ರೇಮಿಗಳ ಸಮà³�ದಾಯ ಕಂಪà³�ಯೂಟರೀಕೃತ ಡಿಕà³�ಷನರಿ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳಲà³�ಲಿ ತಮà³�ಮನà³�ನà³� ತಾವೇ ಸà³�ವಇಚà³�ಚೆಯಿಂದ, ನಿಸà³�ವಾರà³�ಥಸೇವೆಗೆ ತೊಡಗಿರà³�ವ ಕನà³�ನಡಿಗರಿಗೆ ೧.೫೦ ಲಕà³�ಷ ಪದಗಳ ದೊಡà³�ಡ ಕೋಶವನà³�ನೇ ಹೊಂದಿರà³�ವ ವಿಕà³�ಷನರಿ (ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ಮತà³�ತೊಂದà³� ಯೋಜನೆ ), ವà³�ಯಾಕರಣ ಸಂಬಂಧಿತ ತಂತà³�ರಾಂಶ ಯೋಜನೆಗಳಲà³�ಲಿ  à²¤à²‚ತà³�ರಜà³�ಞಾನ ತಿಳಿದ ಯà³�ವಜನಾಂಗದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆತà³� ಸಹಕರಿಸಬಹà³�ದà³�. ಇತà³�ತೀಚೆಗೆ ಗೂಗಲà³� ತನà³�ನ ವೆಬà³�‌ಸೈಟà³� ನಲà³�ಲಿ ಬಿಡà³�ಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಕನà³�ನಡ ಟà³�ರಾನà³�ಸà³�ಲೇಷನà³� ‌ನಲà³�ಲಿ ಕಂಡà³�ಬರà³�ತà³�ತಿದà³�ದ ತೊಂದರೆಗಳನà³�ನà³� ತಪà³�ಪಿಸಲà³�, ನಾವೆಲà³�ಲ ಒಟà³�ಟಿಗೆ ಕೂತà³� ಅಭಿವೃದà³�ಧಿ ಪಡಿಸಬಹà³�ದಾದ ತಂತà³�ರಾಂಶ, ಪದಗà³�ಚà³�ಛಗಳà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ಬಹà³�ರಾಷà³�ಟà³�ರೀಯ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೆಡೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಿಗà³�ವಂತೆ ಮಾಡà³�ವ ಮೂಲಕ ಎಲà³�ಲರೂ ಮತà³�ತೆ ಮತà³�ತೆ ಅದೇ ಅಭಿವೃದà³�ಧಿಕಾರà³�ಯಗಳನà³�ನà³� ಮಾಡà³�ವà³�ದನà³�ನà³� ತಡೆದà³� ಮà³�ಂದೆ ಹೆಜà³�ಜೆ ಇಡà³�ವಂತೆ ಮಾಡಲà³� ಸಹಕಾರಿಯಾಗà³�ತà³�ತದೆ.

ಕನà³�ನಡ ನಾಡಿನ ಸರà³�ಕಾರಿ, ಸರà³�ಕಾರೇತರ ಸಂಘ ಸಂಸà³�ಥೆಗಳಲà³�ಲಿ  à²•à²¨à³�ನಡ ಬಳಕೆ – ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಅವಶà³�ಯಕತೆ ಎಲà³�ಲರಿಗೂ ಇದà³�ದದà³�ದೇ. ಕರà³�ನಾಟಕದ ಸಂಘ ಸಂಸà³�ಥೆಗಳà³� ತಮಗೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಮತà³�ತà³� ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನà³�ನà³� ಪೂರೈಸà³�ವ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲೇ ಅವà³� ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕà³� ಎಂದà³� ಆಗà³�ರಹಿಸಬಹà³�ದà³�. ಅಥವಾ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜà³�, ವಿಶà³�ವವಿದà³�ಯಾನಿಲಯಗಳ ಮಟà³�ಟದಲà³�ಲಿ, ಕನà³�ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಮತà³�ತà³� ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳ ಅಭಿವೃದà³�ಧಿಗೆ ಸà³�ಪರà³�ಧೆಗಳನà³�ನà³� ಆಯೋಜಿಸಿ ಎಂ. à²�.ಟಿ , ಹಾರà³�ವರà³�ಡà³� , ಸà³�ಟಾಂಡà³�‌ಫೋರà³�ಡà³� ಇತà³�ಯಾದಿ ವಿದೇಶೀ ವಿಶà³�ವವಿದà³�ಯಾನಿಲಯಗಳಲà³�ಲಿ ಓದà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ವಿದà³�ಯಾರà³�ಥಿಗಳಿಗಿರà³�ವ ಸà³�ಪರà³�ಧಾಥà³�ಮಕ ಜಗತà³�ತನà³�ನà³� ಸೃಷà³�ಟಿಸಬಹà³�ದà³�. ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಕನà³�ನಡಿಗರಿಗೇ. ನಮà³�ಮ ನೆಲದಲà³�ಲೇ ಅತà³�ಯಾಧà³�ನಿಕ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಸೃಷà³�ಟಿಗೆ ನಾವà³�ಗಳೇ ಕಾರಣರಾಗà³�ತà³�ತೇವೆ. ನಮà³�ಮಲà³�ಲೂ ಗೂಗಲà³�, ಆಫಲà³�, ಮೈಕà³�ರೋಸಾಫà³�ಟà³� ನಂತಹ ಧೈತà³�ಯ ಕಂಪೆನಿಗಳà³� ಮಾಡà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ‘ಇನೋವೇಷನà³�’ಗಳನà³�ನೂ ನಾಚಿಸà³�ವ ಆವಿಷà³�ಕಾರಗಳನà³�ನà³� ಹà³�ಟà³�ಟà³�ಹಾಕà³�ವ ಉದà³�ಯಮಿಗಳà³� ಮà³�ಂದೆಬರಬಹà³�ದà³�. ಕರà³�ನಾಟಕದ ಕನà³�ನಡ ಜನತೆಗೆ ಹೆಚà³�ಚಿನ ಉದà³�ಯೋಗಾವಕಾಶ, ಕನà³�ನಡದ ನೆಲದಲà³�ಲಿ ಸಾಫà³�ಟà³�ವೇರà³� ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಅಭಿವೃದà³�ಧಿಗೆ ಇಳಿಯà³�ವ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಇಲà³�ಲಿನ ನೆಲ ಜಲದ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಷೆಯ ಬಗೆಗೂ ಸà³�ವಲà³�ಪ ಅಭಿಮಾನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ ವಾತಾವರಣ ಇದರಿಂದ ಸೃಷà³�ಟಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಯಾವà³�ದೇ ಸರà³�ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸರà³�ಕಾರೇತರ ಸಂಘಸಂಸà³�ಥೆಗಳà³�, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜà³�ಗಳà³�, ವಿಶà³�ವವಿದà³�ಯಾನಿಲಯಗಳà³� ತಮಗೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಅಭಿವೃದà³�ಧಿಯಲà³�ಲಿ ಸà³�ವಾವಲಂಬನೆಯನà³�ನà³� ಕೂಡಾ ಹೊಂದಬಹà³�ದà³�.  à²•à³‡à²°à²³à²¦ ರಾಜà³�ಯ ವಿದà³�ಯà³�ತà³� ನಿಗಮ ತನà³�ನ ಕಾರà³�ಯಚಟà³�ವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ತಂತà³�ರಾಂಶವನà³�ನà³�  à³¨à³¦à³¦à³¬à²°à²²à³�ಲೇ ತನà³�ನದೇ ತಾಂತà³�ರಿಕ ವರà³�ಗದಿಂದ ಮà³�ಕà³�ತ ಹಾಗೂ ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳನà³�ನà³� ಬಳಸಿಕೊಡà³� ಅಭಿವೃದà³�ಧಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ ೩೦ ಸಾವಿರಗಳನà³�ನà³� ವà³�ಯಯಿಸಿ ತನà³�ನೆಲà³�ಲ ಸಿಬà³�ಬಂದಿಯನà³�ನà³� ತರಬೇತà³�ಗೊಳಿಸಿ, ಖಜಾನೆಯಿಂದ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಖರೀದಿಗೆ ಹರಿದà³� ಹೋಗಬಹà³�ದಾಗಿದà³�ದ ಕೋಟà³�ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನà³�ನà³� ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕà³�ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚà³�ಚಾಗಿ à³­-à³® ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಕೇವಲ ಮà³�ಕà³�ತ ಮತà³�ತà³� ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳನà³�ನà³� ಬಳಸà³�ವà³�ದರಿಂದಲೇ ವಿದà³�ಯà³�ತà³� ನಿಗಮಕà³�ಕೆ ಆಗà³�ತà³�ತಿದೆ. ನಷà³�ಟದ ಲೆಕà³�ಕಾಚಾರವನà³�ನà³� ತೋರಿಸà³�ವ ನಮà³�ಮ ಕೆಲ ಸಂಘ ಸಂಸà³�ಥೆಗಳà³� ಇದನà³�ನà³� ಉದಾಹರಣೆಯನà³�ನಾಗಿ ತೆಗೆದà³�ಕೊಂಡà³�, ಕನà³�ನಡದ ತಾಂತà³�ರಿಕ ವರà³�ಗಕà³�ಕೆ ಹೊಸ ಸà³�ತರದ ಕೆಲಸವನà³�ನà³� ವಹಿಸà³�ವà³�ದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಟà³�ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣದ ಪೋಲನà³�ನà³� ತಡೆಯಬಹà³�ದà³�.

ಸರà³�ಕಾರವೂ ಕನà³�ನಡ ಜನತೆ ಕನà³�ನà³�ನಡದಲà³�ಲೇ ಬಳಸ ಬಹà³�ದಾದಂತಹ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳನà³�ನà³� ಅಭಿವೃದà³�ಧಿ ಪಡಿಸಲà³�, ಯà³�ನಿಕೋಡà³� ಶಿಷà³�ಟತೆಯನà³�ನà³� ಅಳವಡಿಸಲà³� ಕನà³�ನಡಿಗರ  à²ªà²°à²µà²¾à²—ಿ ಸà³�ತà³�ತೋಲೆಯನà³�ನà³� ಹೊರಡಿಸà³�ವà³�ದರ ಮೂಲಕ  à²®à³ˆà²•à³�ರೋಸಾಫà³�ಟà³� ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಬಹà³�ರಾಷà³�ಟà³�ರೀಯ ಸಂಸà³�ಥೆಗಳà³� ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿನ ತಾಂತà³�ರಿಕ ದೋಷಗಳನà³�ನà³� ಸರಿಪಡಿಸà³�ವ  à²’ತà³�ತಡ ಹೇರಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿರà³�ವ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳಿಗೂ ಇದà³� ಅನà³�ವಯವಾಗà³�ವಂತೆ ಮಾಡಬಹà³�ದà³�. ವೆಬà³�, ಮೊಬೈಲà³�, ನೆಟà³� ಬà³�ಕà³�, ಟಚà³�‌ಪà³�ಯಾಡà³� ಹೀಗೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬದಲಾಗà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನಗಳಲà³�ಲಿ ಒಮà³�ಮತದ ಶಿಷà³�ಟತೆಗಳನà³�ನà³� / à²�ಕರೂಪತೆಗಳನà³�ನà³� ತರಲà³� ಸಮà³�ದಾಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಿತರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮà³�ಂದಾಗ ಬೇಕà³� , ಸà³�ವಾಯತà³�ತ ಸಮಿತಿಯ  à²°à²šà²¨à³†à²¯à²¾à²—ಬೇಕà³�. ಇದà³� ವರà³�ಷಾನà³� ವರà³�ಷಗಳಿಂದ ಮà³�ಂದà³� ಕಾಡà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಯà³�ನಿಕೋಡà³�, ಮೊಬೈಲà³� ಹಾಗà³� ವೆಬà³� ನಲà³�ಲಿನ ತೊಂದರೆ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಶೀಘà³�ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತà³�ತà³� ಪರಿಹಾರಕà³�ಕೆ ಮà³�ಂದಾಗಲà³� ಸಹಾಯಕವಾಗà³�ತà³�ತದೆ.  à²¸à²°à³�ಕಾರೀ ವೆಬà³�‌ಸೈಟà³� ಗಳà³� ಯà³�ನಿಕೋಡà³� ನಲà³�ಲಿ ಬಂದರೆ ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ಅದà³� ಜನರನà³�ನà³� ತಲà³�ಪಲಿದೆ.

ಮà³�ಕà³�ತ ಹಾಗೂ ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶ (ಓಪನà³� ಸೋರà³�ಸà³�) ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಉತà³�ತೇಜನ ನೀಡà³�ವà³�ದಲà³�ಲದೆ. ಪà³�ರಾಯೋಗಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಮತà³�ತà³� ಕಲಿಕೆಗೆ ಮà³�ನà³�ನà³�ಡಿ ಬರೆಯಬೇಕà³�. ಈ ಕೆಲಸಗಳà³� ಕನà³�ನಡಿಗರ ಸಮà³�ದಾಯಗಳನà³�ನà³� ಒಳಗೊಂಡರೆ, ಸರà³�ಕಾರದ ಕಾರà³�ಯಗಳà³� ಸà³�ಲಭವಾಗಿ, ವೇಗವಾಗಿ ನೆರವೇರà³�ವ ಸಾಧà³�ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸಮà³�ದಾಯ ಮಟà³�ಟದಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡ ನಾಡà³�, ನà³�ಡಿಗೆ ಕೆಲಸಮಾಡà³�ವವರ ಜೊತೆಗೆ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಮೇಲೆಯೂ ಆಸಕà³�ತಿವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ವವರಿಗೆ ಮತà³�ತà³� ಅಂತಹ ಸಮà³�ದಾಯಗಳನà³�ನà³� ಗà³�ರà³�ತಿಸಿ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಅಭಿವೃದà³�ಧಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಹಾಯ ಹಸà³�ತ ಚಾಚà³�ವà³�ದà³�. ಮà³�ಕà³�ತ ಹಾಗೂ ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತà³�ತà³� ತಂತà³�ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದà³�ಧಿಯನà³�ನà³� ರೂಢಿಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವà³�ದರಿಂದ ಜನ ಸಮà³�ದಾಯಗಳನà³�ನà³� ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಅಭಿವೃದà³�ಧಿಯಲà³�ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸà³�ವಂತೆ ಮಾಡಬಹà³�ದà³�. ಈ ಮೂಲಕ ಯà³�ವಕರನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಸಲà³�ಲಿಸಲà³� ಹà³�ರಿದà³�ಂಬಿಸಬಹà³�ದà³�. ಹಳೆಯ, ಮತà³�ತà³� ಇನà³�ಮà³�ಂದೆ ಉಪಯೋಗಕà³�ಕೆ ಬಾರದ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನಗಳ ಬಳಕೆಯನà³�ನà³� ಕಾಲಕಾಲಕà³�ಕೆ ತಡೆಗಟà³�ಟಿ, ಅತà³�ಯಾಧà³�ನಿಕ ಮತà³�ತà³� ಸà³�ರಕà³�ಷಿತ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನಗಳನà³�ನà³� ಆಡಳಿತದಲà³�ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳà³�ಳಲà³� ಕೂಡ ಸಮà³�ದಾಯದೊಡಗಿನ  à²¬à²¾à²‚ಧವà³�ಯ ಸರà³�ಕಾರಕà³�ಕೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಇತ�ತೀಚೆಗೆ ICAAN ತರಲಿಚ�ಚಿಸ�ತ�ತಿರ�ವ ಇಂಟರ�ನ�ಯಾಷನಲ� ಡೊಮೈನ� ನೇಮ� (IDN) ನಲ�ಲಿ ಕನ�ನಡವಿಲ�ಲ. ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಡೊಮೈನ� ಹೆಸರ�ಗಳನ�ನ� ಹೊರತರ�ವ ಮೊದಲ ಪಟ�ಟಿಯಲ�ಲಿ ಕನ�ನಡವಿದ�ದ�, ನಂತರದ ಪಟ�ಟಿಗಳಲ�ಲಿ ಕನ�ನಡವನ�ನ� ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕನ�ನಡ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನ, ಭಾಷೆ ಇತ�ಯಾದಿಗಳ ಅಭಿವೃದ�ಧಿಗೆ ಎಲ�ಲ ಸಂಘಸಂಸ�ಥೆಗಳ� ಒಟ�ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ�ವಂತಿದ�ದಿದ�ದರೆ, ಇಂತಹ ಒಂದ� ಅಚಾತ�ರ�ಯವನ�ನ� ಮೊದಲ ಹಂತದಲ�ಲೇ ತಪ�ಪಿಸಬಹ�ದಿತ�ತೇನೋ.

ಕಮà³�ಯೂನಿಟಿ ಪಾರà³�ಟಿಸಿಪೇಷನà³� / ಸಮà³�ದಾಯ ಸಹಭಾಗಿತà³�ವ , ನಮಗೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ಸಾಫà³�ಟವೇರà³� ನಾವೇ ಸೃಷà³�ಟಿಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವà³�ದà³� , ಅದನà³�ನà³� ನಮà³�ಮದೇ ಉದà³�ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವà³�ದà³�, ಟೆಕà³�ನಾಲಜಿಯನà³�ನà³� ಬೆಳಸಿ ದೊಡà³�ಡ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಅದನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡದ ನೆಲದಿಂದಲೇ ಕೊಡà³�ವಂತೆ ಮಾಡà³�ವà³�ದà³�. ಜಿ.ಪಿ.ಎಲà³� ಲೈಸೆನà³�ಸà³� ಮೂಲಕ ಕನà³�ನಡಿಗರ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನವನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡಿಗರ ಕೈ ನಲà³�ಲೇ ಇರà³�ವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಮà³�ಮನà³�ನà³� ನಾವೇ ಸದೃಡಗೊಳಿಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವà³�ದà³�. ಒಡೆದà³� ಹಂಚಿಹೋಗಿರà³�ವ ಕನà³�ನಡದ ಅನೇಕ ಬಣಗಳà³� ಒಂದಾಗಿ , ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ಮಾಹಿತಿ ಮತà³�ತà³� ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಬಗà³�ಗೆ ಒಕà³�ಕೊರಲಿನ ದನಿ ಎತà³�ತಿ, ಅವà³�ಗಳ ಅಭಿವೃದà³�ಧಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡà³�ವà³�ದà³�. ಕನà³�ನಡ ವಿಕà³�ಷನರಿ – ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಗಳಂತಹ ಸಮà³�ದಾಯ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳಲà³�ಲಿ ಹೆಚà³�ಚà³� ಹೆಚà³�ಚà³� ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡà³�, ಅದರ ಬಹà³�ಮà³�ಖ ಉಪಯೋಗವನà³�ನà³� ಪಡೆಯà³�ವà³�ದà³�. ಹಳೆಯ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳà³� , ಕಾಪಿರೈಟà³� ಮà³�ಗಿದ ಕನà³�ನಡ ಪಠà³�ಯ ಇತà³�ಯಾದಿ , ಯà³�ನಿವರà³�ಸಿಟಿಯ ಯಾವà³�ದೋ ಕಪಾಟಿನಲà³�ಲಿರà³�ವà³�ದಕà³�ಕಿಂತ ಅಮೇಜಾನà³� ಕಿಂಡಲಿನಲà³�ಲಿ ದೊರೆಯà³�ವ ಯಾವà³�ದೋ ಶತಮಾನದ ಪà³�ಸà³�ತಕವಾದರೆ, ಕನà³�ನಡಿಗ ತನà³�ನ ಮೊಬೈಲà³� , ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³�ಗಳಲà³�ಲಿ ತನಗೆ ಬೇಕೆನಿಸಿದ ಸಾಹಿತà³�ಯವನà³�ನà³� ಅಭà³�ಯಸಿಸಲà³� ಅನà³�ವà³� ಮಾಡಿಕೊಟà³�ಟಂತಾಗà³�ತà³�ತದೆ. ಗà³�ಟೆನà³� ಬರà³�ಗà³� ಪà³�ರಾಜೆಕà³�ಟà³� ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡಿಗ ಕೈಗೆತà³�ತಿ ಕೊಂಡà³�, ನಮà³�ಮ ವಿಶà³�ವವಿದà³�ಯಾನಿಲಯಗಳಲà³�ಲಿ ಮರà³�ಮà³�ದà³�ರಣ ಕಾಣದೆ ಕಳೆದà³� ಹೋಗà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಜà³�ಞಾನದ ಆಗರವನà³�ನà³� ಜಗತà³�ತಿಗೆ ತೆರೆದಿಡಬಹà³�ದà³�. ಹೀಗೆ ಹತà³�ತà³� ಹಲವಾರà³� ವಿಧಗಳಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡಿಗರà³� ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ತಮಗೆ ತಾವೇ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಮಟà³�ಟದಲà³�ಲಿ ಆಸರೆಯಾಗಬಹà³�ದà³�.

ಈ ಸಂದರà³�ಭದಲà³�ಲಿ ನಿಮಗೊಂದà³� ಮಾಹಿತಿ – ಡಿಜಿಟಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿ ಆಫà³� ಇಂಡಿಯಾದ ವೆಬà³�‌ಸೈಟà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಇದà³�ವರೆಗೂ ೨೫ ಸಾವಿರಕà³�ಕೂ ಹೆಚà³�ಚà³�  à²•à²¨à³�ನಡ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಸà³�ಕà³�ಯಾನà³� ಮಾಡಿ ಹಾಕಲಾಗಿತà³�ತà³�. ಆದರೆ ಇತà³�ತೀಚೆಗೆ ಅದರ ಸಂಖà³�ಯೆ ೩೩೦೦ ರ ಆಸà³� ಪಾಸಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಕನà³�ನಡಿಗರೇ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆಗೆ ಮà³�ಂದಡಿ ಇಟà³�ಟರೆ ಇಂತಹ ನಷà³�ಟಗಳನà³�ನà³� ತಪà³�ಪಿಸಬಹà³�ದಲà³�ಲವೇ?

ನಾವà³� ಒಟà³�ಟಾಗ ಬೇಕà³�, ಮಕà³�ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದà³� ಮà³�ದà³�ಕರವರೆಗೆ. ನಾವà³� ಉಪಯೋಗಿಸà³�ವ ಗಡಿಯಾರದಿಂದಿಡಿದà³� ಟಚà³�‌ಪà³�ಯಾಡಿನವರೆಗೆ ಎಲà³�ಲದರಲà³�ಲೂ ಕನà³�ನಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ತà³�ತದೆಯೇ ಕೇಳಬೇಕà³�. ಇಲà³�ಲವಾದಲà³�ಲಿ ಅದನà³�ನà³� ನಾವೇ ಅಳವಡಿಸà³�ವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕà³�. ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಕಲಿಕೆ ಕಲಿಯà³�ವಷà³�ಟà³� ದಿನ ಕಷà³�ಟ ನಂತರ ಬಹಳ ಸà³�ಲಭವೇ. ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳà³� ಮತà³�ತà³� ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ನà³�ಡಿ, ಬರಹದಂತಹ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳ ಚೌಕಟà³�ಟನà³�ನà³� ಮೀರಿದà³�ದà³�. ಇವà³�ಗಳನà³�ನà³� ಅಭಿವೃದà³�ದಿ ಪಡಿಸà³�ವ ಜವಾಬà³�ದಾರಿ ನಮà³�ಮದà³�. ಕನà³�ನಡಿಗರ ಸಮà³�ದಾಯ ಇದಕà³�ಕಾಗಿ ಯಾರನà³�ನೋ ಕಾಯà³�ತà³�ತಾ ಕೂರà³�ವà³�ದರ ಬದಲà³�, ಮà³�ಂದಡಿ ಇಡà³�ವà³�ದà³� ಒಳಿತà³�. ಮà³�ಕà³�ತ ಹಾಗೂ ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶದ ಅದೆಷà³�ಟೋ ಯೋಜನೆಗಳà³� ನಮà³�ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳ ಆಗರವನà³�ನೇ ಒಂದಿವೆ. ಅವà³�ಗಳನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ಒಗà³�ಗಿಸಿಕೊಳà³�ಳಬೇಕಷà³�ಟೇ. ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³� ಕಲಿಯಬೇಕೆಂದಿರà³�ವ  à²¹à³Šà²¸à²¬ ರಿಂದ   ಹಿಡಿದà³� ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ನಿಪà³�ಣರವರೆಗೆ ಎಲà³�ಲರೂ ಒಂದಲà³�ಲಾ ಒಂದà³� ಕೆಲಸವನà³�ನà³� ವಹಿಸಿಕೊಂಡà³�, ಭಾಷಾ ತಂತà³�ರಜà³�ಞರà³�, ವಿದà³�ವಾಂಸರà³� ಇತರರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳನà³�ನà³� ಅಭಿವೃದà³�ದಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳà³�ಳಬಹà³�ದà³� ಮತà³�ತà³� ಅವà³�ಗಳ ಉಪಯೋಗವನà³�ನೂ ಪಡೆಯಬಹà³�ದà³�. ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದಲà³�ಲೂ ಸà³�ವಾವಲಂಭನೆ ಹೊಂದಬಹà³�ದà³�. ಮà³�ಂಬರà³�ವ ದಿನಗಳಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ಇಂತಹ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಇಲà³�ಲ ಎಂದೆನà³�ನದಿರà³�ವ ದಿನವೂ ಬರಬಹà³�ದà³�.

ಛಾಯಾಗà³�ರಹಣ – ಪವಿತà³�ರ ಹೆಚà³�