ಅಪ�ಪ�ಗೆ

ಹ�ಟ�ಟ�ತ�ತಲೇ ಅಮ�ಮನ ಅಪ�ಪ�ಗೆಯಿಂದ
ತನ�ನ ದೇಹದ ಬಿಸಿಚಳಿಗಳ ಬದಿಗಿಟ�ಟ�
ಜಗತ�ತಿನ ಎಲ�ಲ ತಾಪಮಾನಗಳಿಗೆ
ಅಂಜದೆ ಅಂಬೆಗಾಲಲಿ ನಡೆವೆ ಮಗ�
ಒಡಹ�ಟ�ಟಿದವರ�, ಗೆಳೆಯರೊಡನಾಡಿ
ಅವರ ಪà³�ರೀತಿಯ ಅಪà³�ಪà³�ಗೆಯಿಂದ 
ಜೀವಿಸಿ ಜಗವ ಗೆಲà³�ಲà³�ವ ಛಲವ 
ತಮà³�ಮಲà³�ಲಿ ತà³�ಂಬಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ  à²®à²•à³�ಕಳà³�
ಬೆಳೆದಂತೆ ಮನಕದ�ದ ಇನಿಯ ಇನಿಯಳ
ಜೀವಕ�ಕೆ ಜೀವವಾಗಿ ನಾನ� ನಿನ�ನಲ�ಲಿದ�ದೇನೆ
ಎಂದ� ಹೇಳ�ತ�ತಾ ಅಪ�ಪ�ಗೆಯ ಸವಿ
ಅನ�ಭವಿಸ�ವ ಪ�ರೇಮಿಗಳ�
ಯಾವà³�ದೋ ಹಿಂದಿನ ಜನà³�ಮದ 
ಋಣಾನ�ಬಂಧಧದಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ
ಮರೆಯಲಾರದ ಜೀವದಪ�ಪ�ಗೆಯ
ಮೊರೆಹೋಗ�ವ ಪ�ರಾಣಸ�ನೇಹಿತರ�
ಅಬà³�ಬಬà³�ಬಾ … ಈ ಮಾಯದ ಅನà³�ಭವವ ಸವಿದಾಗಲೇ ನಮà³�ಮ ಮನದ ಅನೇಕ ತಂತà³�ಗಳà³� ಚಲನಾಶೀಲ ಚೈತನà³�ಯವನà³�ನà³� ಪಡೆದà³� ಲೋಕದ ಕೊನೆಗಾಣà³�ವವರೆಗೂ ನಮà³�ಮ ಜೊತೆಗಿರà³�ವ ಎಲà³�ಲರ ಪà³�ರೀತಿ ಪà³�ರೇಮಗಳನà³�ನà³� ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಧೃಡಪಡಿಸà³�ವà³�ದಲà³�ಲದೇ, ಕೊನೆಯ ಕà³�ಷಣದಲà³�ಲಿ ನಮà³�ಮನà³�ನà³� ಬಿಡಲಾರದೆ ಗೋಗರೆವ ಹೆತà³�ತವರ, ಕಟà³�ಟಿಕೊಂಡವರ ಮರೆಯಲಾರದ ನೋವ ಬವಣೆಗಳನà³�ನೂ ನಮà³�ಮ ಕಣà³�ಮà³�ಂದೆ ತರà³�ತà³�ತದೆಯಲà³�ಲ…

ಚಿತà³�ರ:- ಪಾಲಚಂದà³�ರ