ಟೆಕà³� ಕನà³�ನಡ – ಸಂಯà³�ಕà³�ತ ಕರà³�ನಾಟಕ ಅಂಕಣ – ಫೆಬà³�ರವರಿ ೧೦, ೨೦೧೨ ರಿಂದ

ಸಾಮಾನà³�ಯನಿಗೆ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನವನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ತಲà³�ಪಿಸಲà³� ಮತà³�ತೊಂದà³� ಹೆಜà³�ಜೆ – ಟೆಕà³� ಕನà³�ನಡ
ಇಂದಿನಿಂದ ಸಂಯà³�ಕà³�ತ ಕರà³�ನಾಟಕದಲà³�ಲಿ ಅಂಕಣ ರೂಪ ಪಡೆಯà³�ತà³�ತಿದೆ.