ಹಕ�ಕಿ ಹಾಡ�

ಬೆಳ�ಳಕ�ಕಿ ಜೋಡಾಗಿ ಹಾಡಿ ಕ�ಣಿದಾವೆ
ಬಾನಲ�ಲಿ ತಮ�ಮದೇ ಆಟ ನೆಡೆಸಾವೆ
ಹಾರ�ತ�ತ, ಹಾಡ�ತ�ತಾ ಕೂಡಾಗಿ ಜಿಗಿಯ�ತ�ತ,
ಮೂಡಣದಿ ಚಿತà³�ತಾರ ಬರೆದಾವೆ…
ಕಂದಮ�ಮ ಗಳಿಗೆ ಕಾಳನ�ಣಿಸ�ಯಾವೆ
ಅವ ನೋಡ�, ಎಲ�ಲರೊಳಗೊಂದಾಗಿ
ಆಡà³�ಯಾವೆ….
ದಿನದಿನವ� ಕಾದಾಡ�ವ ಮನ�ಜ ಜನ�ಮಕೆ ಇವ�
ದೂರದಲà³�ಲೇ ನಿಂತà³� ತಿಳಿಯ ಹೇಳà³�ಯಾವೆ…
ಸೂರ�ಯ ಹ�ಟ�ಟಿದ ಒಡನೆ, ಜಳಕವೆಲ�ಲವ ಮ�ಗಿಸಿ
ನಿತà³�ಯದಾ ಕಾರà³�ಯಕà³�ಕೆ ತೊಡಗà³�ಯಾವೆ…
ಶಿಸ�ತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಘನಗಾಂಭೀರ�ಯದ ನೆಡೆಯ�
ಲೋಕ ಸಂಚಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಣೆಸà³�ಯಾವೆ…
ವಿಮಾನಗಳೇ ಅದ�ರ�ವವ�, ಇವ�ಗಳಾ ಕಂಡೊಡನೆ
ಹಾರಿದರೂ ನರರà³� ಸಾಟಿಯಿಲà³�ಲ…
ವರ�ಷಕೊಮ�ಮೆ ಇವ�ಗಳ ವಿಶ�ವ ಪರ�ಯಟನೆ
ಖರ�ಚ� ವೆಚ�ಚವ� ಇಲ�ಲ, ಸ�ಖಕೆ ಸಾಟಿಯೆ ಇಲ�ಲ
ದೂರ ದೂರಿನ ಮನೆಯ ಹಿತ�ತಲಲೆ ವಾಸ
ಕಾವೇರಿ ನೀರ ಜೊತೆ ಕೆಲದಿನದ ಸಹವಾಸ
ಕಾಲ ಕಳೆವ�ದರಲ�ಲಿ ಮತ�ತೊಂದ� ಹೊಸ ದೇಶ
ಮರಿಹಕ�ಕಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೊರಟ� ನಿಂತಾವ�
ರಂಗನತಿಟ�ಟಿಗೆ ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಒಮ�ಮೆ
ಮತà³�ತೆ ಸಿಗದೆ ಹೊರಟà³� ಹೋದಾವà³�…
ಚಿತ�ರ: ಗ�ರ� ಪ�ರಸಾದ�, ಶೃಂಗೇರಿ