ಹಡಗ�

ಹೊತ�ತ� ಸಾಗಲೆ ನಿನ�ನ
ಹೊಂಬಣ�ಣದ ಹಡಗಿನಲಿ
ಜಗವನರಿಯಲ� ಚಿನ�ನ
ನಿನ�ನ ಕಣ�ಣಂಚಿನಲಿ