ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳà³� – ೨೦೧೨

ಪ�ರಕಟಣೆ: ಸಂಚಯ

ಆತ�ಮೀಯ ಕನ�ನಡಿಗರೆ,
ಸಾಮಾನà³�ಯನೂದಿನನಿತà³�ಯದ ಬಳಕೆದಾರನೂ ಆದ ಗೆಳೆಯನಿಂದ ಹಿಡಿದà³�ಈಗಾಗಲೇ ತಂತà³�ರಾಂಶ ಮತà³�ತà³� ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಅಭಿವೃದà³�ದಿ,ಅನà³�ಸà³�ಥಾಪನೆಸಂಶೋಧನೆ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳಲà³�ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರà³�ವ ಎಲà³�ಲ ಸಮಾನ ಮನಸà³�ಕ ಗೆಳೆಯರ ಅನà³�ಭವಗಳನà³�ನà³� ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ಒಂದಿಷà³�ಟà³� ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನಗಳನà³�ನà³� ಸೇರಿಸà³�ವà³�ದà³� â€˜à²…ರಿವಿನ ಅಲೆಗಳà³�‘ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮದ ಮà³�ಖà³�ಯ ಉದà³�ದೇಶವಾಗಿ ೨೦೧೧ ರ ಆಗಸà³�ಟà³� ೧೫ ರಂದà³� ಮೊದಲ ಪà³�ರಕಟಣೆ ಕಂಡಿತà³�.
ಮà³�ಕà³�ತ ಹಾಗೂ ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳ ಬಳಕೆಯನà³�ನà³� ಪà³�ರಚà³�ರಪಡಿಸà³�ವà³�ದà³�ಅದನà³�ನà³� ಉಪಯೋಗಿಸಲà³�ಅಭಿವೃದà³�ದಿಪಡಿಸಲà³�,ಅಭà³�ಯಸಿಸಲà³�ಇತರರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳಲà³� ಇಚà³�ಚಿಸà³�ವ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗà³�ವಂತೆಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ಲೇಖನಗಳನà³�ನà³� ಹೊರತರà³�ವಲà³�ಲಿ â€˜à²¸à²‚ಚಯ‘ದ ಈ ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಹೊರಬಂದ ಮೊದಲ ಆವೃತà³�ತಿಯನà³�ನà³� ನೀವà³�http://arivu.sanchaya.net à²¨à²²à³�ಲಿ ಕಾಣಬಹà³�ದà³�.
೧೪ ಜನ ಕನ�ನಡಿಗರ� ತಮ�ಮ ಅರಿವನ�ನ� ನಿಮ�ಮೆಲ�ಲರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ�ದಾರೆತಂತ�ರಜ�ಞಾನ ಅಥವಾ ತಂತ�ರಾಂಶಗಳನ�ನ� ಬಳಸಲ� ಹಿಂಜರಿಯ�ವ ಸಾಮಾನ�ಯನ ಅಂಜಿಕೆಯನ�ನ� ದೂರಪಡಿಸಲ� ಆಗಸ�ಟ� ೧ ರಿಂದ ಆಗಸ�ಟ� ೧೪ ರ ವರೆಗೆ ಪ�ರತಿದಿನ ಪ�ರಕಟಿಸಿದ ಅಲೆಗಳನ�ನ� ನೀವ� ಓದಬಹ�ದ�.
ಈ ಕಾರ�ಯವನ�ನ� ಮತ�ತೆ ಈ ವರ�ಷವೂ ಕೈಗೆತ�ತಿಕೊಂಡಿದ�ದ�ಹೊಸ ಲೇಖಕರನ�ನ�ಲೇಖನಗಳನ�ನ� ಆಹ�ವಾನಿಸ�ತ�ತಿದ�ದೇವೆ.
ಯಾರ� ಬರೆಯಬಹ�ದ�?
ಕನ�ನಡದಲ�ಲಿ ತಾನೂ ಬರೆಯಬಲ�ಲೆ ಎನ�ನ�ವ ಜನಸಾಮಾನ�ಯರ�ವಿದ�ಯಾರ�ಥಿಗಳ�ಶಿಕ�ಷಕರ�ತಾಂತ�ರಿಕ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರ�ವವರ�,ಈಗಾಗಲೇ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನ ಮತ�ತ� ತಂತ�ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ�ದಿಯಲ�ಲಿ ತೊಡಗಿರ�ವವರ�ಮ�ಕ�ತ ಹಾಗೂ ಸ�ವತಂತ�ರ ತಂತ�ರಾಂಶಗಳನ�ನ� ಬಳಸ�ವಪ�ರಚ�ರಪಡಿಸ�ವ ಹೀಗೆ ಯಾರ� ಬೇಕಾದರೂ ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ತಮ�ಮ ಲೇಖನಗಳನ�ನ� ಕಳಿಸಬಹ�ದ�.
�ನನ�ನ� ಬರೆಯ�ವ�ದ�?
 • ತಂತà³�ರಾಂಶ ಮತà³�ತà³� ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನಗಳà³� ನಿಮà³�ಮ ಜೀವನದಲà³�ಲಿ ಯಾವ ಪಾತà³�ರವಹಿಸಿವೆ?
 • ಮà³�ಕà³�ತ ಹಾಗೂ ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳನà³�ನà³� ಬಳಸà³�ತà³�ತಿದà³�ದಲà³�ಲಿ ಅಥವಾ ಬಳಸà³�ವ ಆಸಕà³�ತಿ ಇದà³�ದಲà³�ಲಿ ಅದರ ಬಗà³�ಗೆ ನಿಮà³�ಮ ಅನà³�ಭವ,ಅನಿಸಿಕೆಗಳà³� ಇತà³�ಯಾದಿ
 • ಸಮà³�ದಾಯದ ಒಳಿತಿಗೆ ಬೇಕಿರà³�ವ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಅಥವಾ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳ ಬಗà³�ಗೆ ಬೆಳಕà³� ಚೆಲà³�ಲà³�ವà³�ದà³� ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದರೂ ಅಂತಹ ಅಭಿವೃದà³�ದಿಕಾರà³�ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದà³�ದರೆ ಅದರ ಪರಿಚಯ
 • ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರà³�ಯಗಳಲà³�ಲಿನಗರಾಭಿವೃದà³�ದಿಸರà³�ಕಾರಿ ಮತà³�ತà³� ಸರà³�ಕಾರೇತರ ಕೆಲಸ ಕಾರà³�ಯಗಳಲà³�ಲಿ ಕನà³�ನಡಕà³�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳ ಅಭಿವೃದà³�ದಿಯ ಬಗà³�ಗೆ
 • ಕೃತಿಸà³�ವಾಮà³�ಯ (Copyright), à²ªà³‡à²Ÿà³†à²‚ಟà³�ಗಳà³�ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಸà³�ರಕà³�ಷತೆಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಕಾನೂನà³� ಇತà³�ಯಾದಿ ಪà³�ರಚಲಿತ ವಿದà³�ಯಮಾನಗಳ ಬಗà³�ಗೆ ಬೆಳಕà³� ಚೆಲà³�ಲà³�ವà³�ದà³� ಇತà³�ಯಾದಿ
ಅಥವಾ
       â€™à²…ರಿವಿನ ಅಲೆಗಳಲà³�ಲಿ‘ à²ªà³�ರಕಟವಾಗಬೇಕà³� ಎಂದà³� ನಿಮಗೆ ಅನಿಸà³�ವ ಲೇಖನಗಳನà³�ನà³� ನಮಗೆ ಕಳà³�ಹಿಸಿ ಕೊಡಬಹà³�ದà³�.
ಲೇಖನಗಳನ�ನ� ಕಳ�ಹಿಸಲ� ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕ೨೮ನೇ ಜ�ಲೈ ೨೦೧೨
ಲೇಖನಗಳನà³� ಕಳಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸಮಿಂಚಂಚೆ[email protected]
ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೇನ� ಸಿಗ�ತ�ತದೆ?
 • ‘ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳà³�‘ à²†à²—ಸà³�ಟà³� ೧೫ರಂದà³� ಪೂರà³�ಣವಾಗಿ ಪà³�ರಕಟವಾದಾಗ ಆಯà³�ಕೆ ಆದ ೧೪ ಲೇಖನಗಳಲà³�ಲಿ ನಿಮà³�ಮ ಲೇಖನವೂ ಸೇರಬಹà³�ದà³�.
 • ‘ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳà³�‘ à²‡à²ªà³�ಸà³�ತಕದಲà³�ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮà³�ಮ ಲೇಖನ ನಿಮà³�ಮ ಕಿರà³�ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಪà³�ರಕಟವಾಗà³�ತà³�ತದೆ.
 • ಕನà³�ನಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ನಿಮà³�ಮ ಜà³�ಞಾನದ ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳನà³�ನà³� ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನà³�ಭವ ನಿಮಗೆ ಆಗà³�ತà³�ತದೆ.
 • ಮà³�ಕà³�ತ ಹಾಗೂ ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳನà³�ನà³� ಜನಪà³�ರಿಯಗೊಳಿಸà³�ವಲà³�ಲಿ ನೀವೂ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಾಗà³�ತà³�ತದೆ.
 • ಸಮà³�ದಾಯ ಕಟà³�ಟà³�ವ ಕಾರà³�ಯದಲà³�ಲಿಅದರಲà³�ಲೂ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕನà³�ನಡದ ಅಭಿವೃದà³�ದಿಯ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲà³� ಅನೇಕರನà³�ನà³� ಪà³�ರೇರೇಪಿಸಿದಂತಾಗà³�ತà³�ತದೆ.
 • ನೀವà³� ಮತà³�ತà³� ಇತರರà³� ಬರೆದ ಲೇಖನಗಳನà³�ನà³�ಅನà³�ಭವಗಳನà³�ನà³� ಮತà³�ತಷà³�ಟà³� ಸà³�ನೇಹಿತರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ ಸà³�ವಾತಂತà³�ರà³�ಯ.
 • ನಿಮà³�ಮ ಭಾಗವಹಿಸà³�ವಿಕೆಯ ಮà³�ಖೇನ ಸà³�ವತಂತà³�ರೋತà³�ಸವವನà³�ನà³� ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲà³�ಲಿ ಆಚರಿಸà³�ವ ಸಂತೋಷಸಂಭà³�ರಮ
ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ �ನ� ದೊರೆಯ�ವ�ದಿಲ�ಲ?
 • ಹಣ/ಬಹà³�ಮಾನ ಇತà³�ಯಾದಿ ಅಳೆಯಲಾಗà³�ವಂತಹವà³�ಗಳà³�à²�ಕೆಂದರೆ ಈ ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮಕà³�ಕೆ ಆರà³�ಥಿಕ ಉದà³�ದೇಶಗಳà³� ಮತà³�ತà³� ಬೆಂಬಲ ಇಲà³�ಲ.
 • ಲೇಖನ ಅಥವಾ ಇಪà³�ಸà³�ತಕದ ಮà³�ದà³�ರಿತ ಪà³�ರತಿ – à²…ರà³�ಥಿಕತೆಯ ದೃಷà³�ಟಿ ಇಂದ (ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆಮತà³�ತà³� ಮà³�ದà³�ರಿಸà³�ವà³�ದà³� ಉತà³�ತಮವೇ ಎಂಬ ಪà³�ರಶà³�ನೆಗೆ ನಾವà³�ಗಳಿನà³�ನೂ ಉತà³�ತರವನà³�ನà³� ಪಡೆಯದೇ ಇರà³�ವà³�ದರಿಂದ.
 • ಇತರೆ ನಮà³�ಮ ಗಮನಕà³�ಕೆ ಬರದ ಅಂಶಗಳà³�;)
ಈ ಕಾರ�ಯಕ�ರಮದ ಸ�ಪೂರ�ತಿ
Phpadvent.org à²Žà²¨à³�ನà³�ವ ವೆಬà³� ಸೈಟà³�ಕà³�ರಿಸà³�ಮಸà³� ಆಚರಿಸà³�ವ ಸಲà³�ವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರà³� ೧ ರಿಂದ ೨೪ ರವರೆಗೆ PHP à²Žà²‚ಬ ತಂತà³�ರಾಂಶದ ಬಗೆಗಿನ ಲೇಖನಗಳನà³�ನà³� ತಂತà³�ರಜà³�ಞರà³� ಬರೆದà³� ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳà³�ತà³�ತಾರೆ.
ಸಂಚಯದ ಬಗ�ಗೆ
“ಸಂಚಯâ€� (http://sanchaya.net) – à²¹à³†à²¸à²°à³‡ ಸೂಚಿಸà³�ವಂತೆ ಇದೊಂದà³�ಕನà³�ನಡ ಭಾಷೆಯ ಕà³�ರಿತಾದ ಮà³�ಕà³�ತ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳ ಅಭಿವೃದà³�ಧಿ ಕಾರà³�ಯಗಳನà³�ನà³� ಒಂದೆಡೆ ತರà³�ವ ಪà³�ರಯತà³�ನಭಾರತ ದೇಶದಲà³�ಲಿಹಿಂದಿತಮಿಳà³�ಬಂಗಾಳಿ ಹೀಗೆ ಬಹಳಷà³�ಟà³� ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳನà³�ನà³�ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಕà³�ಷೇತà³�ರಗಳಲà³�ಲಿ ಬಳಸಲà³� ಯೋಗà³�ಯವಾಗà³�ವಂತೆಹತà³�ತà³� ಹಲವà³� ಬಗೆಯ ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮಗಳà³� ಜನಸಾಮಾನà³�ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸರà³�ಕಾರದ ಕಾರà³�ಯಗಳಿಗೂ ಹೊಂದà³�ವಂತೆ ರೂಪà³�ಗೊಂಡಿವೆ,ಅಭಿವೃದà³�ಧಿಯ ಪಥದಲà³�ಲಿಯೂ ಸಾಗà³�ತà³�ತಿವೆಅವà³�ಗಳಂತೆಯೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾದ ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ನಡೆಯà³�ತà³�ತಿರà³�ವ,ನಡೆಸಬಹà³�ದಾದ ಮà³�ಕà³�ತ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳ ಅಭಿವೃದà³�ಧಿ ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮಗಳಿಗೆಅಭಿವೃದà³�ಧಿಗಾರರಿಗೆ ಒಂದà³� ಮà³�ಕà³�ತ ವೇದಿಕೆಯನà³�ನà³� ಒದಗಿಸà³�ವà³�ದà³� ‘ಸಂಚಯ’ದ ಆಶಯಯಾವà³�ದೇ ಒಂದà³� ಭಾಷೆಯ ಸà³�ತà³�ತಲಿನ ತಂತà³�ರಾಂಶ ಅಥವಾ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಅಭಿವೃದà³�ದಿಯà³� ಆ ಭಾಷೆಯ ಅಭಿವೃದà³�ದಿಯೇ ಆಗಿರà³�ತà³�ತದೆಈ ಕೆಲಸ ಜನಸಾಮಾನà³�ಯನಿಂದ ಇಡಿದà³� ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ನಿಪà³�ಣರೂಉದà³�ಯಮಿಗಳà³�,ಸರà³�ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸರà³�ಕಾರೇತರ ಸಂಘಸಂಸà³�ಥೆಗಳà³� ಎಲà³�ಲರ ಒಗà³�ಗಟà³�ಟನà³�ನà³� ಬಯಸà³�ತà³�ತದೆಕನà³�ನಡಿಗರà³� ಈ ಕಾರà³�ಯದಲà³�ಲಿ ಒಟà³�ಟಾಗà³�ತà³�ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ.

ಹಕ�ಕ�ಗಳ�ಹಂಚಿಕೆ

ಎಲà³�ಲ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಪೂರà³�ಣ ಹಕà³�ಕà³�ಗಳà³� ಲೇಖಕರದà³�ದೇ ಆಗಿರà³�ತà³�ತವೆಮà³�ಕà³�ತ ಹಾಗೂ ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶದ ಅರಿವನà³�ನà³� ಕನà³�ನಡಿಗರಲà³�ಲಿ ಪಸರಿಸಲà³� ಒಟà³�ಟà³�ಗೊಂಡ ಲೇಖಕರà³�ಎಲà³�ಲ ಲೇಖನಗಳನà³�ನà³� ಮà³�ಕà³�ತವಾಗಿ ಕನà³�ನಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳ ಬಯಸಿರà³�ತà³�ತಾರೆಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳà³� ಸಂಗà³�ರಹದ ಲೇಖನಗಳನà³�ನà³� ಕà³�ರಿಯೇಟಿವà³� ಕಾಮನà³�ಸà³� ಪರವಾನಗಿಯಡಿ ಬಿಡà³�ಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗà³�ವà³�ದà³�ಈ ಮà³�ಖೇನ ಲೇಖನವನà³�ನà³� ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳà³� ಮತà³�ತà³� ಸಂಚಯದ ಉಲà³�ಲೇಖದೊಡನೆ,ಲೇಖಕರ ಹೆಸರà³� ಹಾಗೂ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆಯಾವà³�ದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲà³�ಲದೆವಾಣಿಜà³�ಯ ಉದà³�ದೇಶ ರಹಿತ ಜà³�ಞಾನದ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಮಾತà³�ರ ಬಳಸಬಹà³�ದಾಗಿದೆಸಂಚಿಕೆಗಳà³� ಅಥವಾ ಇದರ ಲೇಖನಗಳನà³�ನà³� ವಾಣಿಜà³�ಯ ಉದà³�ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸà³�ವ ಯೋಜನೆ ಇರà³�ವ ವà³�ಯಕà³�ತಿಗಳà³�ಸಂಘ ಸಂಸà³�ಥೆಗಳà³�ಮà³�ದà³�ರಣಾಲಯಪà³�ರಕಾಶಕರà³� ಇತà³�ಯಾದಿ ಮೊದಲà³� arivu AT sanchaya.net à²—ೆ ಮಿಂಚಂಚೆ ಕಳà³�ಹಿಸಿ ನಮà³�ಮ ಒಪà³�ಪಿಗೆ ಪಡೆದà³� ನಂತರವೇ ಮà³�ಂದà³�ವರೆಯ ತಕà³�ಕದà³�ದà³�.
ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳà³� – à²ªà²¿.ಡಿ.ಎಫà³� à²‡à²ªà²¬à³� ಇತರೆ ಇಸಂಚಿಕೆಗಳನà³�ನà³� ಮà³�ದà³�ರಿಸà³�ವಾಗಇತರರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳà³�ವಾಗ ಯಾವà³�ದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನà³�ನà³� ಮಾಡದಿರಿ.
ನಮ�ಮನ�ನ� ಸಂಪರ�ಕಿಸಲ�:-
ಅಂತರ�ಜಾಲ ತಾಣಗಳ�:-
ಮೊದಲ ಆವೃತ�ತಿ:- http://arivu.sanchaya.net/ebook/arivina-alegalu.pdf
ಪರವಾಗಿ, 
ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳ� ತಂಡ
ಸಂಚಯ