ಸಂಜೆ

ಓಡಿ ಗೂಡ ಸೇರಲಿಕ�ಕಿತ�ತ�
ಬೆಳಗಿನಿಂದ ದಣಿದ ಮನಕ�ಕೆ
ಕೊಂಚ ತಂಪ� ಹವಾ ಬೇಕಿತ�ತ�
ಗ�ಬ�ಬಿ ಗೂಡ� ಸೇರಿ ಕಥೆ ಕೇಳ�ತ�ತಾ
ಹ�ಣ�ಣಿಮೆಯ ರಾತ�ರಿ ಕಣ�ಮ�ಚ�ಚಿ
ತಂಗಾಳಿಯಲ�ಲಿ ಮೈಯ�ಯೋಡ�ಡ�ವ
ಆಸೆಯಾಗಿತà³�ತà³�…