ರಿಸೈಕಲ� ಮಂತ�ರ ಮಾಡಿದ ಜಾದೂ


Recycled rejoice with ‘New Life’
Uploaded by omshivaprakash

ಹಳೆಯ ವಸ�ತ�ಗಳ� ಅಟ�ಟ ಬಿಟ�ಟ� ಇಳಿಯೋದೆ ಕಷ�ಟ ಬಿಡಿ. ಇನ�ನ�ಈ ರೀಸೈಕಲ� ವಿಷಯ ಎತ�ತಿದ�ರೆ ಹತ�ತಾರ� ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಬ�ತ�ತಿ ಬಿಚ�ಚಿಟ�ಟ�, ಅಜ�ಜಿ ತಾತ ಮಾಡ�ತಿದ�ದ ರೀಸೈಕ�ಲಿಂ ಗ� ನ ಪ�ರಚಾರವೇ ಆಗಿಹೋಗ�ತ�ತೆ .

ಇನà³�ನà³� ಹೊಸ ಸà³�ದà³�ದಿ ಕೇಳೋಣ. ನಮà³�ಮ ಸà³�ತà³�ತಮà³�ತà³�ತ ಈಗ ಸಾಮಾನà³�ಯವಾಗಿ ಎಲà³�ಲರ ಬಾಯಲà³�ಲೂ ರೀಸೈಕà³�ಲಿಂಗà³� ನದà³�ದೇ ಪಾಠ. ಇದà³�ದಕà³�ಕಿದà³�ದಂತೆ ಎಲà³�ಲರೂ ಪರಿಸರ ಸಂರಕà³�ಷ ಣೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡà³�ತಾ, ರೀಸೈಕಲà³� ಮಾಡಿ ಅಂತಿದಾರೆ ಅಲà³�ವೇ? ಒಂದೆಡೆ ಬೆಂಗಳೂರà³� ರೀಸೈಕಲà³� ಹಬà³�ಬ ಜೊತೆಗೆ , ಚಿತà³�ರಕಲಾ ಪರಿಷತà³� , ನಂ೧ ಶಾಂತಿ ನಗರà³� ಸà³�ಟà³�ಡಿಯೋ, ಜಾಗ ಇತà³�ತ ಮà³�ಖಮಾಡಿ ನಿಂತರೆ ಕಸವನà³�ನà³� ರಸ ಮಾಡಿ, ಮತà³�ತದನà³�ನà³� ನಿಮà³�ಮ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಯ ಜಾಗವನà³�ನà³� ಅಲಂಕರಿಸಲà³� ತಮà³�ಮ ಕೈಚಳಕ ತೋರಿಸà³�ವ ಕಲೆಗಾರರà³�. ಪರಿಸರದ ಸà³�ವಲà³�ಪಕಸವನà³�ನà³� ಖಾಲಿಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ ಆಯà³�ತà³� , ಜೊತೆಗೆ ಒಂದà³� ಬದà³�ಕೂ ಆಯà³�ತà³�. – ಈ ಹೊಸತà³�‌ ಮತà³�ತà³� ಹಳತರ ನಡà³�ವೆ ಇರà³�ವ ವà³�ಯತà³�ಯಾಸಗಳೇನà³�? ಉತà³�ತ ರ ನೀವೇ ಹà³�ಡà³�ಕೊಳà³�ತೀರ ಅಲà³�ವೇ?