ಅಮ�ಮ

ಎದೆ ಹಾಲ ಕà³�ಡಿಸೆನà³�ನ 

ಬೆಳಸಿದ ಹೆಡೆದವ�ವ
ನಿನ�ನ ಋಣವ ತೀರಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲ ಗ�ರ�ವಾಗಿ
ವಿಧ�ಯೆ ಕಲಿಸಿದೆ ನೀ
ನಿನ�ನ ಋಣವ ತೀರಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?
ತ�ತ�ತ� ಅನ�ನವ ನೀಡಿ
ಹೊತ�ತ� ಹೊತ�ತಿಗೆ ಕಾಯ�ದ
ನಿನ�ನ ಋಣವ ತೀರಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?
ನನ�ನ ಬೇಕ� ಬೇಡಗಳ
ದೇವರಿಗೂ ಮೊದಲರಿತ� ವರವಾಗಿಸಿದ
ನಿನ�ನ ಋಣವ ತೀರಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?
ಕಷ�ಟ ಸ�ಖಗಳ ನಾಲ�ಕ�
ಅನ�ಭವದ ಮಾತ�ಗಳ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ
ನಿನ�ನ ಋಣವ ತೀರಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?
ಹೊತ�ತ� ಹ�ಟ�ಟ�ವ ಮ�ನ�ನ
ಹೊತà³�ತà³� ಸರಿದ ಮೇಲೆ ನನà³�ನ ಕಾಯà³�ವ 
ನಿನ�ನ ಋಣವ ತೀರಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?
ಕರà³�ಳ ಬಳà³�ಳಿಯ ಕರೆಗೆ 
ಓಗೊಟà³�ಟà³� ಬಳಿಬರà³�ವ ಅಮà³�ಮಾ 
ನಿನ�ನ ಋಣವ ತೀರಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?

ಅಪ�ಪ�ಗೆ

ಹ�ಟ�ಟ�ತ�ತಲೇ ಅಮ�ಮನ ಅಪ�ಪ�ಗೆಯಿಂದ
ತನ�ನ ದೇಹದ ಬಿಸಿಚಳಿಗಳ ಬದಿಗಿಟ�ಟ�
ಜಗತ�ತಿನ ಎಲ�ಲ ತಾಪಮಾನಗಳಿಗೆ
ಅಂಜದೆ ಅಂಬೆಗಾಲಲಿ ನಡೆವೆ ಮಗ�
ಒಡಹ�ಟ�ಟಿದವರ�, ಗೆಳೆಯರೊಡನಾಡಿ
ಅವರ ಪà³�ರೀತಿಯ ಅಪà³�ಪà³�ಗೆಯಿಂದ 
ಜೀವಿಸಿ ಜಗವ ಗೆಲà³�ಲà³�ವ ಛಲವ 
ತಮà³�ಮಲà³�ಲಿ ತà³�ಂಬಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ  à²®à²•à³�ಕಳà³�
ಬೆಳೆದಂತೆ ಮನಕದ�ದ ಇನಿಯ ಇನಿಯಳ
ಜೀವಕ�ಕೆ ಜೀವವಾಗಿ ನಾನ� ನಿನ�ನಲ�ಲಿದ�ದೇನೆ
ಎಂದ� ಹೇಳ�ತ�ತಾ ಅಪ�ಪ�ಗೆಯ ಸವಿ
ಅನ�ಭವಿಸ�ವ ಪ�ರೇಮಿಗಳ�
ಯಾವà³�ದೋ ಹಿಂದಿನ ಜನà³�ಮದ 
ಋಣಾನ�ಬಂಧಧದಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ
ಮರೆಯಲಾರದ ಜೀವದಪ�ಪ�ಗೆಯ
ಮೊರೆಹೋಗ�ವ ಪ�ರಾಣಸ�ನೇಹಿತರ�
ಅಬà³�ಬಬà³�ಬಾ … ಈ ಮಾಯದ ಅನà³�ಭವವ ಸವಿದಾಗಲೇ ನಮà³�ಮ ಮನದ ಅನೇಕ ತಂತà³�ಗಳà³� ಚಲನಾಶೀಲ ಚೈತನà³�ಯವನà³�ನà³� ಪಡೆದà³� ಲೋಕದ ಕೊನೆಗಾಣà³�ವವರೆಗೂ ನಮà³�ಮ ಜೊತೆಗಿರà³�ವ ಎಲà³�ಲರ ಪà³�ರೀತಿ ಪà³�ರೇಮಗಳನà³�ನà³� ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಧೃಡಪಡಿಸà³�ವà³�ದಲà³�ಲದೇ, ಕೊನೆಯ ಕà³�ಷಣದಲà³�ಲಿ ನಮà³�ಮನà³�ನà³� ಬಿಡಲಾರದೆ ಗೋಗರೆವ ಹೆತà³�ತವರ, ಕಟà³�ಟಿಕೊಂಡವರ ಮರೆಯಲಾರದ ನೋವ ಬವಣೆಗಳನà³�ನೂ ನಮà³�ಮ ಕಣà³�ಮà³�ಂದೆ ತರà³�ತà³�ತದೆಯಲà³�ಲ…

ಚಿತà³�ರ:- ಪಾಲಚಂದà³�ರ 

ಗೆಳತಿ

ಬದ�ಕಿನ ಅನೇಕ ಮಜಲ�ಗಳಲ�ಲಿ
ಬದ�ಕ�ವ ಹಂಬಲದಲ�ಲಿರ�ವವನಿಗೆ
ಗೆಳತಿಯೋ, ಅಮ�ಮನೋ, ಹೆಂಡತಿಯೋ,
ಅಕ�ಕನೋ, ತಂಗಿಯೋ ಆಗಿ
ವಿಭಿನ�ನ ರೂಪಗಳಲ�ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ
ಹಸಿ ಹ�ಸಿ ನಗೆಗಳ ಲೆಕ�ಕಾಚಾರದಿಂದ
ಮೊದಲ�ಗೊಂಡ�, ಬದ�ಕ ನೆಡೆಸ�ವಾಚೆಗಿನ
ಲೋಕದವರೆಗಿನ ಸ�ಖ ದ�:ಖದ
ದಾರಿಯೊಳಗಣ ಸರಾಗವಾಗಿ
ಸಾಥ� ಕೊಡ�ವ ನಿನಗೆ ಪದಗಳಲ�ಲಿ
ಹೇಳಲಾಗದಷ�ಟ� ಹೆಚ�ಚಿನ ಪ�ರೀತಿಯಿಂದ
ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ�ನ� ಸಲ�ಲಿಸಲ�
ಗೊತà³�ತಿರà³�ವ ಪದಗಳೂ ಸಾಲದಾಗಿದೆ ಇಂದà³�…

… ವಿಶà³�ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶà³�ಭಾಶಯಗಳà³�

ಅಮ�ಮನ ಕೈ ರ�ಚಿ

ಹೊಟ�ಟೆಗೆ ಬಿತ�ತ� ರೊಟ�ಟಿಯ ಚೂರ�
ಚ�ರ� ಚ�ರ� ಉದರಕೆ ತಂಪನೆ ನೀರ�
ಮಜ�ಜಿಗೆ ಜೊತೆಯಲಿ ಉಪ�ಪಿನಕಾಯಿ
ಹಪ�ಪಳ, ತ�ಪ�ಪ, ಪಲ�ಯದ ಜೊತೆಗೆ
ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸ ಗಟಗಟ ಕ�ಡಿಯೆ
ಕಂಡಿತ� ನಾಲಗೆ ಅಮ�ಮನ ಕೈ-ರ�ಚಿಯನ�ನ�