ಬೇಡಿಕೆ

ನನಗೂ ಬೇಕ� ರಜೆ
ವಾರಕ�ಕೆ ಎರಡ� ದಿನ!
ಹೌದ� ಮಿಕ�ಕೆಲ�ಲರಂತೆ
ನನಗೂ ಬೇಕ� ರಜೆ

ಪ�ರತಿದಿನವೂ ಯಂತ�ರದಂತೆ ದ�ಡಿದ�
ಹೊಸತ� ಯೋಚನೆಗಳೇ ಬಾರದಾಗಿವೆ

ಬಂದರೂ, ಕಾರ�ಯಗಳ ಸಾಧಿಸದಂತಾಗಿವೆ
ಈಗ ನನಗೆ ಬೇಕ� ರಜೆ..

ನಾಲ�ಕ� ಗೋಡೆಗಳ ಕೆಡವಿ
ದಿನವೂ ರಜೆಯೇ ಬೇಕà³�….
ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಎನದಲ�ಲ
ಸಾಕ�, ವಾರಕ�ಕೆ ಎರಡೇ ದಿನ!

ಇದ� ನನ�ನ ಸಣ�ಣ ಬೇಡಿಕೆ
ಇದಕ�ಕೆ ಸ�ಟ�ರೈಕ� ಮಾಡಬೇಕೇ?
ಮಾತ�ಗಳ� ಸಾಲದೇ?
ಲೇಖನಿಯೂ ಸಧ�ಯ ಸ�ಸ�ತಾಗಿದೆ

ಈಗ ನನಗೂ ಬೇಕà³� ರಜೆ 😉