ಇನà³�ನೊಬà³�ಬ ದà³�ರೋಣಾಚಾರà³�ಯ – ರಂಗಾಯಣದ ಚಿತà³�ರಗಳà³�

‘ರಂಗಾಯಣ’ ಮೈಸೂರ� ಪ�ರತೀ ವರ�ಷ ಆಯೋಜಿಸ�ವ ‘ಬಹ�ರೂಪಿ ರಾಷ�ಟ�ರೀಯ ನಾಟಕೋತ�ಸವ’ದಲ�ಲಿ, ಈ ಬಾರಿ ಮ�ಂಬೈನ ಮಾಟ�ಂಗಾ ಕರ�ನಾಟಕ ಸಂಘದ ‘ಕಲಾಭಾರತಿ’ ತಂಡವ�, ‘ವನರಂಗ’ದಲ�ಲಿ, ದಿನಾಂಕ 11-01-2013ರಂದ�, ಡಾ. ಭರತ��ಕ�ಮಾರ� ಪೊಲಿಪ�’ ಅವರ ನಿರ�ದೇಶನದಲ�ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಪ�ರೇಕ�ಷಕರ ಶ�ಲಾಘನೆಗೆ ಪಾತ�ರವಾದ ನಾಟಕ: ‘ಇನ�ನೊಬ�ಬ ದ�ರೋಣಾಚಾರ�ಯ’.
ಮೂಲ ಹಿಂದಿ: ದಿ. ಶಂಕರ� ಶೇಷ�
ಕನ�ನಡಕ�ಕೆ: ಡಾ. ಆರ�. ಲಕ�ಷ�ಮೀನಾರಾಯಣ
ಸಂಗೀತ: ಅವಿನಾಶ� ಕಾಮತ�
ಬೆಳಕ�: ಅರ�ಣ� ಮೂರ�ತಿ
ರಂಗವಿನ�ಯಾಸ: ವಿಶ�ವೇಶ�ವರ ಪರ�ಕಳ
ಪ�ರಸಾದನ: ಮೋಹನ�

ಪಾತ�ರವರ�ಗ:
ಮೋಹನ� ಮಾರ�ನಾಡ�, ಅವಿನಾಶ� ಕಾಮತ�, ಕೆ.ವಿ.ಆರ�.�ತಾಳ�, ಸ�ರೇಂದ�ರಕ�ಮಾರ ಮಾರ�ನಾಡ, ಸ�ಧಾ ಶೆಟ�ಟಿ, ಪ�ರವೀಣ� ಸ�ವರ�ಣ ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ನಳಿನಾ ಪ�ರಸಾದ�, ಡಾ. ದೇವಾನಂದ�, ಆನಂದರಾಯ ಕಿಣಿ, ವಾಸ�ದೇವ ಮಾರ�ನಾಡ�, ಭರತ� ರಾಜ� ಜೈನ�, ಚಂದ�ರಾ ಆನಂದ ಮ�ತಾಲಿಕ ಮತ�ತ� ಮಾ.ರೋಹಿತ� ಚಂದ�ರಕಾಂತ�.

ಚಿತà³�ರಿತರà³� – ಅವಿನಾಶà³� ಕಾಮತà³�

ಮತà³�ತಷà³�ಟà³� ಚಿತà³�ರಗಳà³� ಈ ಕೊಂಡಿಯಲà³�ಲಿ ಲಭà³�ಯವಿವೆ. 

ಜೇಡರ ಬಲೆ

ಎಲ�ಲ ದಿಕ�ಕ�ಗಳ ಸ�ತ�ತಿ ಹೆಣೆದ�
ಅಭೇದ�ಯ ಚಕ�ರವ�ಯೂಹದ ಬಗೆಯ
ಸೂರ� ಕಟ�ಟ�ತಿಹ�ದ� ಜೇಡ
ಬದ�ಕ ಎಲ�ಲ ಕಷ�ಟ ಕಾರ�ಪಣ�ಯಗಳ
ಸ�ತ�ತ ಕಟ�ಟಿಹ�ದಿದನ�
ಸ�ಲಭದ ಮೋಕ�ಷ ಮಾರ�ಗವಲ�ಲವಿದ�
ಬೆಳಗಿನ ಮಂಜಿನ ಹನಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದ�
ಮ�ತ�ತಿನ ಹಾರದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿ
ಆಕರ�ಷಿಸ�ವ�ದ�
ಮತ�ತೊಂದ� ಗಳಿಗೆ, ಹ�ಷಾರ�
ಒಳ ಹೊಕ�ಕಿಯೆ ಇದಲಿ.. ಆಹಾರವಾಗ�ವೆ,
 à²…ಭಿಮನà³�ಯà³�ವೇ ನೀನà³�?
ಚಿತ�ರ:- ಗ�ರ�ಪ�ರಸಾದ� ಶೃಂಗೇರಿ

ಹಕ�ಕಿ ಹಾಡ�

ಬೆಳ�ಳಕ�ಕಿ ಜೋಡಾಗಿ ಹಾಡಿ ಕ�ಣಿದಾವೆ
ಬಾನಲ�ಲಿ ತಮ�ಮದೇ ಆಟ ನೆಡೆಸಾವೆ
ಹಾರ�ತ�ತ, ಹಾಡ�ತ�ತಾ ಕೂಡಾಗಿ ಜಿಗಿಯ�ತ�ತ,
ಮೂಡಣದಿ ಚಿತà³�ತಾರ ಬರೆದಾವೆ…
ಕಂದಮ�ಮ ಗಳಿಗೆ ಕಾಳನ�ಣಿಸ�ಯಾವೆ
ಅವ ನೋಡ�, ಎಲ�ಲರೊಳಗೊಂದಾಗಿ
ಆಡà³�ಯಾವೆ….
ದಿನದಿನವ� ಕಾದಾಡ�ವ ಮನ�ಜ ಜನ�ಮಕೆ ಇವ�
ದೂರದಲà³�ಲೇ ನಿಂತà³� ತಿಳಿಯ ಹೇಳà³�ಯಾವೆ…
ಸೂರ�ಯ ಹ�ಟ�ಟಿದ ಒಡನೆ, ಜಳಕವೆಲ�ಲವ ಮ�ಗಿಸಿ
ನಿತà³�ಯದಾ ಕಾರà³�ಯಕà³�ಕೆ ತೊಡಗà³�ಯಾವೆ…
ಶಿಸ�ತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ, ಘನಗಾಂಭೀರ�ಯದ ನೆಡೆಯ�
ಲೋಕ ಸಂಚಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಣೆಸà³�ಯಾವೆ…
ವಿಮಾನಗಳೇ ಅದ�ರ�ವವ�, ಇವ�ಗಳಾ ಕಂಡೊಡನೆ
ಹಾರಿದರೂ ನರರà³� ಸಾಟಿಯಿಲà³�ಲ…
ವರ�ಷಕೊಮ�ಮೆ ಇವ�ಗಳ ವಿಶ�ವ ಪರ�ಯಟನೆ
ಖರ�ಚ� ವೆಚ�ಚವ� ಇಲ�ಲ, ಸ�ಖಕೆ ಸಾಟಿಯೆ ಇಲ�ಲ
ದೂರ ದೂರಿನ ಮನೆಯ ಹಿತ�ತಲಲೆ ವಾಸ
ಕಾವೇರಿ ನೀರ ಜೊತೆ ಕೆಲದಿನದ ಸಹವಾಸ
ಕಾಲ ಕಳೆವ�ದರಲ�ಲಿ ಮತ�ತೊಂದ� ಹೊಸ ದೇಶ
ಮರಿಹಕ�ಕಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೊರಟ� ನಿಂತಾವ�
ರಂಗನತಿಟ�ಟಿಗೆ ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಒಮ�ಮೆ
ಮತà³�ತೆ ಸಿಗದೆ ಹೊರಟà³� ಹೋದಾವà³�…
ಚಿತ�ರ: ಗ�ರ� ಪ�ರಸಾದ�, ಶೃಂಗೇರಿ