FUEL – ಕನà³�ನಡ ತಾಂತà³�ರಿಕ ಪದಕೋಶದ à²�ಕೀಕರಣಕà³�ಕೊಂದà³� ಕಾರà³�ಯಾಗಾರ

ಈಗà³�ಗೆ ಸà³�ಮಾರà³� à³®-೧೦ ವರà³�ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಉಚಿತ ಹಾಗà³� ಮà³�ಕà³�ತ ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳ ಕನà³�ನಡ ಅನà³�ವಾದವà³� ಈಗ ಒಂದà³� ಗಮನಾರà³�ಹ ಹಂತಕà³�ಕೆ ತಲà³�ಪಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹà³�ದà³�. ಇದರಲà³�ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರà³�ವ ಕನà³�ನಡ ಸಮà³�ದಾಯದ ಗಾತà³�ರ ಬಹಳ ದೊಡà³�ಡದಾಗಿರದಿದà³�ದರೂ ಸಹ, ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳ ನಿರà³�ದಿಷà³�ಟ ಆವೃತà³�ತಿಯ ಬಿಡà³�ಗಡೆಯ ಪೂರà³�ವದಲà³�ಲಿ ಈ ಸಮà³�ದಾಯದಲà³�ಲಿ  ಕೊಂಚ ಮಟà³�ಟಿನ ಚಟà³�ವಟಿಕೆಯನà³�ನà³� ಕಾಣಬಹà³�ದಾಗಿರà³�ತà³�ತದೆ. ಹೀಗೆ ಉತà³�ಸà³�ಕರಾಗಿರà³�ವವರಲà³�ಲಿ ಹೆಚà³�ಚಿನವರà³� ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಂತà³�ರಾಂಶ ಸಂಬಂಧಿ ಅನà³�ವಾದ ಕೆಲಸದಲà³�ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರà³�ತà³�ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಎದà³�ರಾಗà³�ವ ಪà³�ರಮà³�ಖ ಸಮಸà³�ಯೆಯೆಂದರೆ ಕೆಲವà³� ಇಂಗà³�ಲೀಷà³� ಪದ ಅಥವ ಪದಗà³�ಚà³�ಛಗಳಿಗೆ ಸನà³�ನಿವೇಶಕà³�ಕೆ ಅನà³�ಗà³�ಣವಾದ ಸೂಕà³�ತವಾದ ಪರà³�ಯಾಯ ಕನà³�ನಡ ಪದ ದೊರೆಯದೆ ಇರà³�ವà³�ದà³�. ಇಂತಹ ಸಂದರà³�ಭಗಳಲà³�ಲಿ ಇವರà³� ತಮಗೆ ತೋಚಿದ ಯಾವà³�ದೊ ಒಂದà³� ಪದವನà³�ನà³� ಬಳಸಿದಾಗ ಆ ತಂತà³�ರಾಂಶವನà³�ನà³� ಬಳಸà³�ವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಹ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿ, ಅದರ ಇಂಗà³�ಲೀಷà³�‌ನ ಆವೃತà³�ತಿಗೆ ಮರಳà³�ವ ಸಾಧà³�ಯತೆ ಇರà³�ತà³�ತದೆ. 

ಇದನ�ನ� ಪರಿಹರಿಸಲ�, ಇಂತಹ ಅನ�ವಾದ ಕಾರ�ಯಗಳಲ�ಲಿ ಬಳಸಬಹ�ದಾದ ಒಂದ� ಶಿಷ�ಟ ಪದಕೋಶವ� ಲಭ�ಯವಿರಬೇಕಾಗ�ತ�ತದೆ. ಎಲ�ಲಾ ಅನ�ವಯಿಕಗಳಲ�ಲಿ �ಕಪ�ರಕಾರದ ಪರ�ಯಾಯ ಕನ�ನಡ ಪದ/ಪದಗ�ಚ�ಛವನ�ನ� ಬಳಸ�ವ�ದಲ�ಲಿ, ಸಾಮಾನ�ಯ ಜನರಿಗೆ ಅಂತಹ ಅನ�ವಯಿಕ ತಂತ�ರಾಂಶವ� ಬಳಕೆಗೆ ಸ�ಲಭವಾಗ�ತ�ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗ ಅನ�ವಾದದ ಉದ�ಧೇಶವ� ನೆರವೇರ�ವ�ದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಚಿತ ಹಾಗ� ಮ�ಕ�ತ ತಂತ�ರಾಂಶಗಳ ಜನಪ�ರಿಯತೆಯೂ ಸಹ ಹೆಚ�ಚ�ವ ಸಾಧ�ಯತೆ ಇರ�ತ�ತದೆ. ಈ ಕೆಲಸಕ�ಕಾಗಿ, ತಂತ�ರಾಂಶಗಳ ಅನ�ವಾದದಲ�ಲಿ ಪದೇ ಪದೆ ಬಳಸಲಾಗ�ವ ಪದಗಳ (FUEL-Frequently Used Entries in Localization) ಒಂದ� ಶಿಷ�ಟ ಕೋಶವನ�ನ� ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೆ ಸ�ಮಾರ� ೫೦೦ ಕ�ಕೂ ಮಿಕ�ಕ ಇಂತಹ ಪದ/ಪದಗ�ಚ�ಛಗಳನ�ನ� ಗ�ರ�ತಿಸಲಾಗಿದ�ದ� , ಮ�ಂದಿನ ಹಂತದದಲ�ಲಿ ಇವ�ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಕಾರ�ಯ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಇದಕ�ಕಾಗಿ ಕೆಲವ� ಭಾಷಾಶಾಸ�ತ�ರಜ�ಞರ�, ಅನ�ವಾದಕರ�, ಪತ�ರಕರ�ತರ�, ಗಣಕತಂತ�ರಜ�ಞರ� ಒಂದೆಡೆ ಕಲೆತ� ಈ ಪದಗಳನ�ನ� ಅವಲೋಕಿಸಬೇಕಿದೆ. ಒಟ�ಟಿನಲ�ಲಿ ಒಮ�ಮತದಿಂದ ಒಂದ� ಶಿಷ�ಟತೆಯನ�ನ� ರೂಪಸ�ವ ಅಗತ�ಯವಿದೆ. ಈ ಕಾರ�ಯಕ�ಕಾಗಿ ಸ�ಮಾರ� ೨ ದಿನ ತಗಲ�ವ ಸಾಧ�ಯತೆ ಇರ�ವ�ದರಿಂದ, ಉಚಿತ ಹಾಗ� ಮ�ಕ�ತ ತಂತ�ರಾಂಶದ ಕನ�ನಡ ಸಮ�ದಾಯವಾದ ಸಂಚಯದ (sanchaya.net) ವತಿಯಿಂದ ಈ ಜನವರಿ ೨೮, ೨೯ ರಂದ� ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೊಮ�ಮಲೂರಿನಲ�ಲಿರ�ವ ಸಿ � ಎಸ�‌ನಲ�ಲಿ (ಸೆಂಟರ� ಫಾರ� ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಆಂಡ� ಸೊಸೈಟಿ) ಸಿ�ಎಸ� ಹಾಗ� ರೆಡ�‌ ಹ�ಯಾಟ�‌ನ (Red Hat) ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ FUEL-ಕನ�ನಡ ಕಾರ�ಯಕ�ರಮವನ�ನ� ಹಮ�ಮಿಕೊಂಡಿದ�ದೇವೆ.

FUEL ಕà³�ರಿತà³� ಹೆಚà³�ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನà³� ಇಲà³�ಲಿ ಕಾಣಬಹà³�ದà³�: www.fuelproject.org à²¹à²¾à²—à³� https://fedorahosted.org/fuel/