ಮ�ಂಜಾವಿನಲಿ

ತಿಳಿ ನೀರ ದರ�ಪಣದ ರಂಗಸ�ಥಳ
ಅದೋ ಅಲ�ಲಿ ರವಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ
ತೇಲ�ತ�ತಾ, ಸೋಮಾರಿಯಂತೆ
ಇನ�ನೂ ಮಲಗಿ ನಿದ�ರಿಸ�ತ�ತಿರ�ವ
ನನ�ನ ನಿನ�ನಂತಹ ಸೋಮಾರಿಗಳನ�ನ�
ತನ�ನ ತೀಷ�ಣ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಚ�ಚ�ಚಿ
ಎದ�ದೇಳೆನಲ� ತೂರಿ ಬರ�ತ�ತಿದ�ದಾನೆ
ತನà³�ನ ಕಳà³�ಳ ಹೆಜà³�ಜೆಯ ನಿಡà³�ತà³�ತಾ…
ಚಿತ�ರ: ಗ�ರ� ಪ�ರಸಾದ�, ಶೃಂಗೇರಿ