ಟೈಪೋ (Typo)

�ಕಾಗ�ರತೆಯ ಕೊರತೆ,
ತಂತ�ರಜ�ಞಾನದೆಡೆ ಸ�ವಲ�ಪ ಹೆಚ�ಚೇ ಒಲವ�,
ಸ�ವಲ�ಪ ಓವರ� ಕಾನ�ಫಿಡೆನ�ಸ�
ನಡà³�ವೆ ಜಾರಿತà³�ತà³� ಟೈಪೋ…

ಇಂಗ�ಲೀಷಿನಲ�ಲಿ ಕಂಗ�ಲೀಷ�
ಜೊತೆಗೆ ಮ�ಂದೆ ಬರ�ವ�ದನ�
ಕಷ�ಟ ಪಡದೇ ಟೈಪಿಸ�ವ,
ಪà³�ರಿಡಿಕà³�ಷನà³�ನà³� ಮತà³�ತೊಂದà³�…

ಅಚ�ಚ� ಒತ�ತಿದ�ದೊಂದ�,
ಕೊನೆಗೆ ದಕ�ಕಿದ�ದಿನ�ನೊಂದ�
ಮೀರಿತ�ತ� ಕಾಲ, ಅದನ�
ಸರಿಪಡಿಸ�ವ�ದರ ಮೊದಲೇ..

“ಟೈಪೋ….”

ಇದ� ಮ�ಜ�ಗರದ ಸರಕ�
ಅಲ�ಲೆ ಎಲ�ಲೋ ಅಡಗಿತ�ತ� ಸ�ಟಾಕ�
ತಪà³�ಪà³� ತಪà³�ಪೇ… ತಿದà³�ದಲಿಕೆ ಸಾಧà³�ಯವಿಲà³�ಲ..

ಇದ� ನಾನ� ಮಾಡಿದ�ದಲ�ಲ
ಟೆಕà³�ನಾಲಜಿಯ ಮಿಸà³�ಟೇಕà³�….

ವಹಿಸ�ವೆ ಜಾಗ�ರತೆಯ
ಮರೆಯದೆ ಇನà³�ಮà³�ಂದೆ…
“ಕà³�ಷಮಿಸಿ ಬಿಡಿ ಒಮà³�ಮೆ!”