ನಾ ಮೋಸ ಹೋದದ�ದೇಕೆ?

ಬೆಳದಿಂಗಳ ರಾತ�ರಿ ಬರ�ವ ಚಂದಿರನ

ಕ�ಯಾಮೆರಾದಲ�ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯ�ವ ಬಯಕೆ
ಇಂದೇಕೋ ಅದ� ಹೆಚ�ಚಾಗಿ ತಲೆ ಮೇಲೆತ�ತಿದೆ
ಮರದ ಮಧ�ಯದಲ�ಲಿ ಕಂಡ ಆ ಬೆಳ�ಳಗಿನ ವಸ�ತ�
ನನ�ನೇ ಕದ�ದ� ನೋಡ�ತ�ತಿರ�ವ ಶಶಿಯಂತಿತ�ತ�
ಓ! ಇಲ�ಲೇ ಇದ�ದೀಯ ಎಂದ� ಸೆರೆ ಹಿಡಿದೆ
ಬೀದಿ ದೀಪದ ಮೋರೆಗೆ ಮಾರಿ ಹೋದ ನಾನ�
ಅದನà³�ನೇ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದà³� ಮೋಸ ಹೋದೆ…

ಇದೇ ಅನಾಲಜಿಯನ�ನ ನನ�ನ ಕತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಲೇ?
ನನ�ನ ಕನಸಲಿ ಬರ�ವ ಆ ಸ�ಂದರ ಮ�ಖ
ಹೀಗೆ ಚಂದ�ರನಂತೆ ಅಲ�ಲೆಲೋ ಸ�ತ�ತಿ ಸ�ಳಿದ�
ನನ�ನ ಮನವ ಕಾಡಿ ಮತ�ತೆಲ�ಲೋ ಕಂಡಂತೆ
ಇನà³�ಯಾರೋ ಮà³�ಖದ ಗà³�ಲಿಂಪà³�ಸà³� ನ  à²¸à³�ಯಾಂಪಲà³� ತೋರಿಸಿ
ಓಡಿ ಹೋಗಿರಬಹà³�ದಲà³�ಲ… ನನà³�ನ ಮೋಸ ಮಾಡಿರಬಹà³�ದಲà³�ಲ…

ನಾನ� ಮೋಸ ಹೋಗಿದ�ದಾದರೂ ಯಾಕೆ?

(ವಿ.ಸೂ : ನನà³�ನ ತಚೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರà³�ಗಳಿಗೆ ಮತà³�ತà³� ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಮಾತà³�ರ … 🙂 )