ಮೊದಲ ಮೊದಲ�

ಇದ� ಮೊದಲಲ�ಲ, ಮೊದಲ ಮೊದಲ�
ಪದಗಳ ಆಟವಲ�ಲ ನೆನಪ ಹೊನಲ�
ಇನ�ನೂ ಮಬ�ಬಿದೆ, ಕಾದಿರ�ವೆ ಸೂರ�ಯನ
ಹ�ಟ�ಟನ�ನ�.. ಕಾಣ�ವ�ದ� ಬಹಳಿದೆ
ಇದ� ಬರೀ ಮೊದಲ�