ಮೊಬೈಲ�‌ನಲ�ಲಿ ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ

 à²µà²¿à²•à²¿à²ªà³€à²¡à²¿à²¯à²µà²¨à³�ನà³� ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಬà³�ರೌಸರà³�‌ನಲà³�ಲಿ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ತಮà³�ಮ ಮೊಬೈಲà³� ನಲà³�ಲೂ ಅದನà³�ನà³� ಕಾಣಬೇಕà³� ಎಂದà³� ಬಹಳ ಬಾರಿ ಅನಿಸಿರಬಹà³�ದà³�. ಸà³�ವಲà³�ಪ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೆ ಕನà³�ನಡ ಅಕà³�ಷರಗಳà³� ಮೂಡà³�ವಂತಹ ಮೊಬೈಲà³� ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗದಿರಲಿಕà³�ಕೂ ಸಾಕà³�. ಸà³�ಯಾಮà³�‌ಸಂಗà³�‌ನ à²�ಸà³� ಮತà³�ತಿತರ ಆಡà³�ರಾಂಯà³�ಡà³� ಫೋನà³�ಗಳà³� ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕನà³�ನಡವೂ ಮೊಬೈಲà³� ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡà³�ವಂತೆ ಮಾಡಿರà³�ವà³�ದರಿಂದ ಕನà³�ನಡದ ವೆಬà³�‌ಸೈಟà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳà³� ಈಗ  à²…ಂಗೈ ಅಗಲದ ಮೊಬೈಲà³� ಪರದೆಯಲà³�ಲಿ ರಾರಾಜಿಸà³�ತà³�ತಿವೆ.
ಇದಾದ ನಂತರವೂ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕನ�ನಡ (http://kn.wikipedia.org) ಪ�ಟವನ�ನ� ತೆರೆದಾಗ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮೊಬೈಲ� ಪ�ಟವನ�ನ� ಮರೆ ಮಾಡಿ, ಎಂದಿನ ಆವೃತ�ತಿಯಲ�ಲಿ ಈ ಪ�ಟ ನೋಡಿ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ�ರ ನಮಗೆ ದೊರಕ�ತ�ತಿತ�ತ�. ಈಗ ಅದಕ�ಕೆ ಕೊನೆ. ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಮೊಬೈಲ� ಪ�ಟ ಈಗ ಲಭ�ಯವಿದೆ. ಖ�ದ�ದಾಗಿ ಇದನ�ನ� ಸರಿ ಪಡಿಸಬೇಕ� ಎಂದ� ಕೊಂಡಿದ�ದ� ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಇನ�ನೊಬ�ಬ ಗೆಳೆಯ ಹರೀಶ� ಎಂ.ಜಿ ಗೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿಸಿತೋ ತಿಳಿಯದ�.
ಮತ�ತೊಂದ� ವಿಷಯ ಕನ�ನಡದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ�ಕೆ ಮೊಬೈಲ� ಮೂಲಕ (ಸಧ�ಯಕ�ಕೆ ಸ�ಯಾಮ�‌ಸಂಗ� ನ ಆಂಡ�ರಾಯ�ಡ� ಫೋನ�ಗಳಲ�ಲಿ ಮಾತ�ರ ಇದ� ಸಾಧ�ಯ) ಕೂಡ ನೀವ� ಲೇಖನಗಳನ�ನ� ಸಂಪಾದಿಸಬಹ�ದ�. ಕನ�ನಡ ಟೈಪಿಸಲ� ಅನಿಸಾಫ�ಟ� ಕನ�ನಡ ಕೀಬೋರ�ಡ� ಅನ�ನ� ಆಂಡ�ರಾಯ�ಡ� ಮಾರ�ಕೆಟ� ನಿಂದ ಡೌನ�‌ಲೋಡ� ಮಾಡಿಕೊಂಡ�ರಾಯ�ತ�.

Creative Commons License Linuxaayana|ಲಿನಕà³�ಸಾಯಣ by Omshivaprakash H.L | ಓಂಶಿವಪà³�ರಕಾಶà³� ಎಚà³�.ಎಲà³� is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. Based on a work at linuxaayana.net. Permissions beyond the scope of this license may be available at http://linuxaayana.net.