ಅಂತರ�ಜಾಲದಲ�ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ

೨೯ à²­à²¾à²¨à³�ವಾರ, ಜನವರಿ ೨೦೧೨ ರ ಉದಯವಾಣಿ ಸಾಪà³�ತಾಹಿಕ ಸಂಪದದಲà³�ಲಿ ಪà³�ರಕಟವಾದ ನನà³�ನ ಲೇಖನ:

ವ�ಯಂಗ�ಯಚಿತ�ರ ಕೃಪೆ: ಉದಯವಾಣಿ


ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳà³�ಳಲà³� ಇಂಟರà³�‌ನೆಟà³� ೨೧ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಆಧà³�ನಿಕ ಜಗತà³�ತಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ವೇದಿಕೆ. ಮà³�ಕà³�ತವಾಗಿ, ಸರಾಗವಾಗಿ ಯಾವà³�ದೇ ವಿಷಯವನà³�ನà³� ಮೊಬೈಲà³�, ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³�, ಲà³�ಯಾಪà³�‌ಟಾಪà³�, ಟà³�ಯಾಬà³�ಲೆಟà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಮà³�ಖೇನ ಕೈಬೆರಳಿನ ಕೆಲವೇ ಕà³�ಲಿಕà³�‌ಗಳಲà³�ಲೇ ಜಗತà³�ತಿನ ಎಲà³�ಲರ ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³� ಪರದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಸಬಹà³�ದà³�. ಪಠà³�ಯ, ಬà³�ಲಾಗà³�, ಸà³�ದà³�ದಿ, ದೃಶà³�ಯ, ಶà³�ರಾವà³�ಯ, ಚಿತà³�ರ ಹೀಗೆ ಹತà³�ತà³� ಹಲವà³� ಮಾದರಿಯಲà³�ಲಿ ಇಂಟರà³�‌ನೆಟà³�‌ನ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಲಭà³�ಯ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದದà³�ದಾದರೂ ಎಲà³�ಲಿಂದ? – ನಾವà³� ದಿನನಿತà³�ಯ ಇಂಟರà³�‌ನೆಟà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಕಾಣà³�ವ ಎಲà³�ಲ ವಿಷಯಗಳà³� ಆಯಾ ವೆಬà³�‌ಸೈಟà³�ನದà³�ದೇ ಅಥವಾ ‘ಪೈರಸಿ’ಯೋ?
ಈ ಪà³�ರಶà³�ನೆಗೆ ಉತà³�ತರಿಸà³�ವ ಮà³�ನà³�ನ ಇಂಟರà³�‌ನೆಟà³� ಅನà³�ನà³� ಅರಿಯà³�ವ ಒಂದà³� ಸಣà³�ಣ ಪà³�ರಯತà³�ನ ಮಾಡೋಣ. ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳನà³�ನà³� ಒಂದà³� ಪà³�ರದೇಶದಿಂಡ ಮತà³�ತೊಂದà³� ಪà³�ರದೇಶಕà³�ಕೆ ರವಾನಿಸà³�ವಾಗ ತಗà³�ಲà³�ತà³�ತಿದà³�ದ ಸಮಯವನà³�ನà³� ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲà³� ಅಮೇರಿಕಾದಲà³�ಲಿ ಹà³�ಟà³�ಟಿದ ‘ಆರà³�ಪಾನೆಟà³�‘ (ARPANET) ಎಂಬ ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³�‌ಗಳನà³�ನà³� ಒಂದಕà³�ಕೊಂದà³� ಸಂಪರà³�ಕದಲà³�ಲಿರà³�ವಂತೆ ಮಾಡà³�ವ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ, ಇಂದà³� ಬೃಹದಾಕಾರದಲà³�ಲಿ ಬೆಳೆದà³� ನಮಗೆಲà³�ಲ ‘ಇಂಟರà³�‌ನೆಟà³�’ ಅಥವ ‘ಅಂತರà³�ಜಾಲಎಂದೇ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯವೇ ಮà³�ಖà³�ಯವಾದ ಇಂಟರà³�‌ನೆಟà³� ಜಗತà³�ತಿನ ಅತಿದೊಡà³�ಡ ವಿಶà³�ವಕೋಶ. ಎಲà³�ಲ ವಿಷಯಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳನà³�ನà³� ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ಯಾರà³� ಬೇಕಾದರೂ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳà³�ವ ಮà³�ಕà³�ತ ವೇದಿಕೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ವಿಜ�ಞಾನ, ತಂತ�ರಜ�ಞಾನಗಳ� ಜನರ ಕೈಗೆ ಎಟ�ಕ�ವಂತಾದ ತಕ�ಷಣ ನಾವ� ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಹಾಗೂ ದ�ರ�ಪಯೋಗ ಎರಡನ�ನೂ ಕಾಣಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗ�ತ�ತದೆ. ಇಂಟರ�‌ನೆಟ� ಮಾನವನಿಗೆ ತನ�ನ ದಿನಚರಿಯನ�ನ� ಊರ� ಕೇರಿಗಳ ಆಚೆಗೆ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಗಡಿಯಾಚೆಗೂ ವಿಸ�ತರಿಸಿ ತನ�ನ ಪ�ರಪಂಚವನ�ನ� ಹಿರಿದಾಗಿಸಿಕೊಳ�ಳ�ವ ದಿಕ�ಕನ�ನ� ತೋರಿಸಿತ�. ಒಂದ� ಊರಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ�ಲೂ ಕಂಡ� ಬರ�ವ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗಳಂತೆ ಇಂಟರ�‌ನೆಟ�‌ನಲ�ಲಿ ಡಾಟ� ಕಾಮ� ಕಂಪೆನಿಗಳ� ತಮ�ಮ ವೆಬ�‌ಸೈಟ� ಅಥವಾ ಜಾಲತಾಣಗಳನ�ನ� ತೆರೆದ� ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯಕ�ಕೆ ಮೀಸಲಾದ ಜಾಗದಲ�ಲಿ ವ�ಯಾಪರ ವಹಿವಾಟ�ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದ� ಬ�ಯಾಂಕಿಂಗ�, ಅನ�ವೇಷಣೆ, ವಿದ�ಯಾಭ�ಯಾಸ, ಮನರಂಜನೆ ಮ�ಂತಾದ ಎಣಿಸಲಾಗದಷ�ಟ� ಜೀವನದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನದ ಟಚ� ಕೊಟ�ಟರ�. ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆದ ಮೊಬೈಲ� ಮತ�ತ� ಕಂಪ�ಯೂಟರ� ಗಳ� ಅಂಗೈಅಗಲದ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ�ವದರ�ಶನವನ�ನ� ಮಾಡಿಸಲ� ಅಣಿಯಾದವ�. ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಯಲ�ಲಿನ ಕೃಷ�ಣನ ನೆನಪಾಗ�ತ�ತಿಲ�ಲವೇ? ಯಶೋಧೆ ಕೂಪದಲ�ಲಿ ಮಣ�ಣನ�ನ� ತಿನ�ನ�ತ�ತೀಯ ಎಂದಾಗ ಇಲ�ಲ ನೋಡ� ಎಂದ� ತನ�ನ ಬಾಯನ�ನೇ ತೆರೆದ� ವಿಶ�ವದರ�ಶನ ಮಾಡಿಸಿದ ಆ ಗೋಪಾಲ ಈ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನದ ಯ�ಗದಲ�ಲಿ ಮೊಬೈಲ� ಹೊಕ�ಕಿದನೇ?
ವ�ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ�ಯಗಳಿಂದಾಚಗೆ ಇಂಟರ�‌ನೆಟ� ಅಂದರೆ ಅದ� ಸಾಮಾನ�ಯ ಮನ�ಷ�ಯನ ಪ�ರಪಂಚ. ತನ�ನ ಸ�ಖದ�ಖ:ಗಳನ�ನ� ತನ�ನ ಬ�ಲಾಗ� ಬರಹಗಳಿಂದಲೂ, ತಾನ� ಮೊಬೈಲ�, ಕ�ಯಾಮೆರಾದಿಂದ ತೆಗೆದ ಚಿತ�ರಗಳ�, ವಿಡಿಯೊ ಇತ�ಯಾದಿಗಳ ಜೊತೆ ಇರ�ವ ಮತ�ತ� ಇಲ�ಲದ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಗೆಳೆಯರನ�ನ� ಪಡೆಯ�ತ�ತ ತನ�ನ ‘ನೆಟ�‌ವರ�ಕ�’ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ�ಳಲ� ಹಂಬಲಿಸ�ವ ಎಲ�ಲರಿಗೂ ಇಂಟರ�‌ನೆಟ� ತನ�ನ ‘ಸೋಸಿಯಲ� ಮೀಡಿಯಾ’ ಎಂಬ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನದ ತಂತ�ರಾಂಶಗಳ ಆವಿಷ�ಕಾರದಿಂದ ಮರಳ�ಮಾಡ�ತ�ತದೆ. ಬರೀ ಈಮೈಲ� ಮತ�ತ� ಚಾಟ�‌ಗಳನ�ನ� ಮಾಡ�ತ�ತಿದ�ದ, ಅದೇ ವಿಜ�ಞಾನದ ದೊಡ�ಡ ಆವಿಷ�ಕಾರ ಎಂದ� ಹೇಳ�ತ�ತಾ, ವಿದೇಶದಲ�ಲಿರ�ವ ನಿಮ�ಮ ಗೆಳೆಯರನ�ನ� ಸ�ಲಭವಾಗಿ ಸಂಪರ�ಕಿಸಿ ಎನ�ನ�ವ ಪಾಠವನ�ನ� ಹೇಳ�ತ�ತಿರ�ವಾಗಲೇ. ನನ�ನೆಲ�ಲ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳೆತಿಯರ� ನನ�ನ ಅಂಗೈನ ಈ ಬ�ಲಾಕ� ಬೆರಿ, ಆಂಡ�ರಾಯ�ಡ� , �ಫೋನ� ಎಂಬ ಮಾಯಪೆಟ�ಟಿಗೆಗಳಲ�ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ�ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮ�ದಾಯಗಳಲ�ಲಿ ದಿನನಿತ�ಯವೂ, ಪ�ರತಿಗಳಿಗೆಯೂ ನಮ�ಮೊಂದಿಗಿದ�ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ�ನ� ಈಗ ಎಲ�ಲರೂ ನಿಸ�ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಹೇಳ�ತ�ತಾರೆ. ‘ಪ�ರಪಂಚ ಚಿಕ�ಕದಾಗಿದೆ’ ‘ನೀ ಎಲ�ಲೋದ�ರೂ ಇಲ�ಲೇ ಬರ�ತೀಯಾ’ ಎಂಬ ಮಾತ�ಗಳ� ಈಗ ಸಾಮಾನ�ಯನಿಗೂ ಸಾಮಾನ�ಯ.
ಚಿಕà³�ಕ ಪà³�ರಪಂಚದಲà³�ಲಿ ಒಬà³�ಬ ವà³�ಯಕà³�ತಿ ಸೃಷà³�ಟಿಸಿದ ಭಾವನೆ, ಆಕಾಂಕà³�ಷೆ, ಕನಸà³�ಗಳಿಗೆ ಬಣà³�ಣ ಕಟà³�ಟಲà³� ಅವನ ಸà³�ತà³�ತಲಿನ ವà³�ಯಕà³�ತಿಗಳà³�, ಗೆಳೆಯರà³�, ಹಿತವರà³�, ಹಿತಶತೃಗಳà³� ಇರà³�ವಂತೆ ಇಂಟರà³�‌ನೆಟà³�‌ನಲà³�ಲೂ ಕೂಡ ನಮà³�ಮ ಬದà³�ಕà³� ಬೆಳೆದà³� ಬಂದಿದೆ. ನೀವà³� ಬರೆದ ಲೇಖನಗಳನà³�ನà³� ಮೆಚà³�ಚà³�ವ ಎಲà³�ಲರೂ ಅದನà³�ನà³� ಫೇಸà³�‌ಬà³�ಕà³�‌ನ ಮೂಲಕà³� ಲೈಕà³� ಮಾಡà³�ವ ಮà³�ಖಾಂತರವೋ, ಇಲà³�ಲ ಗೂಗಲà³� ಪà³�ಲಸà³�‌ನ +1 ಮಾಡà³�ವ ಮೂಲಕ ಹೊಗಳà³�ತà³�ತಾರೆ. ಮನà³�ಷà³�ಯನ ಮಾತಿಗಿಂತ ಈ ಯಾಂತà³�ರಿಕ ಲೇಪಗಳà³� ಇಂದà³� ವರà³�ಚà³�ಯಲà³�’ ಖà³�ಷಿ ಕೊಡà³�ತà³�ತವೆ. ನೀವà³� ಇತರರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಳ ಚೆನà³�ನಾಗಿದà³�ದರೆ ಅಥವಾ ಅದನà³�ನà³� ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತೆಗೆದà³� ಓದಿದವರà³� ಅದರಲà³�ಲಿನ ವಿಷಯವನà³�ನà³� ಮೆಚà³�ಚಿಕೊಂಡರೆ, ಅದà³� ಅವರ ಗೆಳೆಯರ ಗà³�ಂಪಿಗೆ ರವಾನೆಯಾಗà³�ತà³�ತದೆ. ಅದಕà³�ಕೂ ಮತà³�ತೊಂದà³� ಗà³�ಂಡಿ ನಿಮà³�ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣದಲà³�ಲಿ – ‘Share’. ಹೀಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ವಿಚಾರ ಹತà³�ತಾರà³�, ಸಾವಿರಾರà³� ಮಂದಿಗೆ ಕà³�ಷಣಾರà³�ಧದಲà³�ಲಿ ತಲà³�ಪà³�ತà³�ತಾ ಹೋಗà³�ತà³�ತದೆ. ಇಲà³�ಲಿಂದ ನಮà³�ಮ ಮೊದಲ ಪà³�ರಶà³�ನೆಗೆ ಉತà³�ತರ ಕಂಡà³�ಕೊಳà³�ಳà³�ವ ಪà³�ರಯತà³�ನ ಶà³�ರà³� ಮಾಡಬಹà³�ದà³�.
ಒಮ�ಮೆ ಇಂಟರ�‌ನೆಟ�‌ನಲ�ಲಿ ನೀವ� ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಷಯ ಬೇರೆಯವರ ಬ�ಲಾಗಿಗೋ, ಪ�ಸ�ತಕಕ�ಕೋ, ಮತ�ಯಾರದೋ ಲೇಖನದ ಚಿತ�ರವಾಗಿಯೋ ಇತ�ಯಾದಿ ನಿಮಗೆ ಮ�ಂದೆ ಕಂಡರೆ ಆಶ�ಚರ�ಯಪಡಬೇಕಿಲ�ಲ. ಟಿ.ವಿ ಸೀರಿಯಲ�‌ಗಳ�, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ�, ಸಿನೆಮಾಗಳ�, ಅದೆಷ�ಟೋ ಕಾಪಿರೈಟ� ಮ�ರಿದ ಪ�ಸ�ತಕದ ಪೂರ�ಣ ವಿದ�ಯ�ನ�ಮಾನ ಪ�ರತಿಗಳ� ಯಾವ ಕಾಯ�ದೆ ಕಾನೂನಿನ ಹಂಗಿಲ�ಲದೆ ಇಂದ� ಹರಿದಾಡ�ತ�ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ�ನ� ಹೊಂದಿರ�ವ ವೆಬ�‌ಸೈಟ�‌ಗಳ ಸಂಖ�ಯೆ ಕೂಡ ಯಥೇಚ�ಚವಾಗಿ ಬೆಳೆಯ�ತ�ತಿದೆ. ಇದ� ಕಂಟೆಟ� ಪೈರಸಿ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಚೋರತನದ ಒಂದ� ಮ�ಖ. ಒಮ�ಮೆ ಇಂಟರ�‌ನೆಟ�‌ನಲ�ಲಿ ಕಂಡ ಚಿತ�ರ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ�ನ� ತಮ�ಮ ಕೆಲಸಕ�ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗ�ವಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ�ಳ�ವ ಜಾಣತನ ಹೆಚ�ಚ�ತ�ತಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ�ಲಿ ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದದ�ದಾದರೂ ಎಲ�ಲಿಂದ ಎಂದ� ನಮೂದಿಸ�ವ ಕನಿಷ�ಠ ಪ�ರಜ�ಞೆಯೂ, ಅದರ ಬಗ�ಗೆ ಚಿಂತಿಸ�ವ ಕಿಂಚಿತ�ತ� ವ�ಯವದಾನವೂ ಶರವೇಗದ ಜಗತ�ತಿನಲ�ಲಿ ಇಲ�ಲವಾಗಿದೆ. ಕೃತಿಚೌರ�ಯದ ಬಗ�ಗೆ ಸಾಹಿತ�ಯ ಕ�ಷೇತ�ರದಲ�ಲಿ ಆಗಬಹ�ದಾದ ಚರ�ಚೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ�ಡ ಚರ�ಚೆಗಳ� ಇಂಟರ�‌ನೆಟ�‌ನಲ�ಲಿ ಆಗಬಹ�ದಾದರೂ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನದ ಜಾಣತನದಿಂದ ಮ�ಚ�ಚಬಹ�ದಾದ ಕ�ರ�ಹ�ಗಳನ�ನ� ಕೆದಕಿ ತೆಗೆಯ�ವ�ದ� ಅಷ�ಟ� ಸ�ಲಭವಲ�ಲ.
ಹಾಗಿದ�ದರೆ ಇಂಟ‌ರ�‌ನೆಟ�‌ನಲ�ಲಿ ಇರ�ವ�ದೆಲ�ಲವೂ ಪೈರಸಿಯ ಸರಕೇ ಎಂದರೆ, ಇಲ�ಲ! ಅದ� ನಿಜವಲ�ಲ. ಓಪನ� ಕಾಂಟೆಂಟ� (Open Content) ಅಥವಾ ಓಪನ� ‌ಕಲ�ಚರ� (Open Culture) ಮ�ಕ�ತ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಮ�ಕ�ತ ಸಂಸ�ಕೃತಿಯನ�ನ� ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ� ಬಂದಿರ�ವ ಇಂಟರ�‌ನೆಟ�‌ನಲ�ಲಿ ಸಮ�ದಾಯಗಳ� ಒಟ�ಟಿಗೆ ಕ�ಳಿತ� ಕಟ�ಟಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಭಂಡಾರವಾದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಂತಹ ವೆಬ�‌ಸೈಟ�ಗಳೂ ಇವೆ. ಪ�ರತಿಯೊಂದೂ ವೆಬ�‌ಸೈಟ� ಕೂಡ ತನ�ನಲ�ಲಿರ�ವ ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಪಿರೈ‌ಟ� ಅಥವ ಕೃತಿಸಾಮ�ಯದ ಬಗ�ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ�ನ� ಹೊಂದಿರ�ತ�ತದೆ. ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳ ಪ�ರೈವಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ಇತ�ಯಾದಿಗಳ�, ಯಾವ�ದೇ ಬಳಕೆದಾರ ಅಪ�ಲೋಡ� ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವ ಲೈಸೆನ�ಸ�‌ನಡಿ ಇತರರಿಗೆ ಲಭ�ಯಎಂಬ�ದನ�ನ� ಬಿಂಬಿಸ�ತ�ತವಲ�ಲದೆ, ಬಳಕೆದಾರನಿಗೆ ಅದನ�ನ� ಅಪ�ಲೋಡ� ಮಾಡ�ವಾಗಲೇ ಅದರ ಲೈಸೆನ�ಸ�‌ ಅನ�ನ� ಕೂಡ ಆಯ�ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳ�ವ ಜವಾಬ�ದಾರಿಯನ�ನ� ಕೊಡ�ತ�ತವೆ. ಇದೇನೇ ಇದ�ದರೂ ಎಲ�ಲ ಕೃತಿಸಾಮ�ಯದ ವಿಷಯಗಳನ�ನ� ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿಬಿಟ�ಟ� ಮಾಹಿತಿ ತನ�ನದೇ ಎಂದ� ಮತ�ತೊಬ�ಬರ� ವಿಷಯವನ�ನ� ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ�ರ ಪೈರಸಿಯ ಭೂತ ಬೆನ�ನ� ಹತ�ತ�ತ�ತದೆ.
ಬರೀ ಪೈರಸಿ ಅಷ�ಟೇ ಅಲ�ಲದೆ ಇದಕ�ಕಿಂತ ಎಷ�ಟೋ ವಿಕೃತಿಗಳೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ�‌ನೆಟ�‌ನ ಮತ�ತೊಂದ� ಮ�ಖದಲ�ಲಿ ಕಾಣ�ತ�ತವೆ. ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಸ�ಲಭ ಸಾಧ�ಯ, ಟ�ವಿಟರ�, ಫೇಸ�‌ಬ�ಕ� ಗಳ� ಮೊಬೈಲ�‌ನಂತಹ ಕಿರ�ಗಾತ�ರದ ಗೆಜೆಟ�‌ಗಳಲ�ಲಿ ಸಿಗಲ� ಸಾಧ�ಯವಾದದ�ದೇ ಬಂತ� ಚಿಕ�ಕಪ�ಟ�ಟ ಮಕ�ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದ� ಬಿಗ� ಬಿ ಅಮಿತಾಬ� ಬಚ�ಚನರಂತಹ ದೊಡ�ಡ ನಟರೂ, ಶಶಿತರೂರ�‌ರಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ�, ಬರ�ಕಾ ದತ� ರಂತಹ ಜರ�ನಲಿಸ�ಟ�‌ಗಳ� ಟಿ.ವಿ ಪರದೆಯ ಹೊರಗೆ ಜನಸಾಮಾನ�ಯರ ಸಂಪರ�ಕದಲ�ಲಿರಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಯಿತ�. ಒಂದೆಡೆ ತಮ�ಮ ಸೆನ�‌ಸೇಷನಲ� ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ�ದ ಇದೇ ಜನ ತಮ�ಮ ಸಣ�ಣ ಪ�ಟ�ಟ ಕಾಮೆಂಟ�ಗಳನ�ನ� ಸೋಸಿಯಲ� ಮೀಡಿಯಾಗಳಿಂದ ತೂರಿಬಿಟ�ಟ� ಕಷ�ಟಕ�ಕೆ ತಗ�ಲಿಕೊಂಡದ�ದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗ�ಲಾಮರ� ಲೋಕದಲ�ಲಿ ಮಿನ�ಗ�ತ�ತಿದ�ದ ತಾರೆಗಳ� ಇಂಟರ�‌ನೆಟ� ಮತ�ತ� ಇತರೆ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನಗಳಿಂದ ಬೆತ�ತಲಾದದ�ದೂ ಇದೆ. ಕ�ಯಾಮೆರಾ ಕಾರ�ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದ ಅದೆಷ�ಟೋ ಜನ ದೊಡ�ಡದೊಡ�ಡವರ ಬಣ�ಣ ಬದಲ� ಮಾಡಿದರೆ, ಅದೇ ವಿಷಯ ನಿಮಿಷ ಮಾತ�ರದಲ�ಲಿ ಎಸ�.ಎಮ�.ಎಸ� , ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ� ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ�ವದ ಎಲ�ಲರನ�ನೂ ತಲ�ಪ�ತ�ತದೆ. ಕೋಮ�ಗಲಭೆ, ಜಾತಿವಾದಗಳ� ಇತ�ಯಾದಿಗಳಿಗೂ ಇದೇ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನ ಬೆಂಕಿಗೆ ತ�ಪ�ಪ ಸ�ರಿದಂತೆ. ಇದೇ ಸರದಿ ಮ�ಂದ�ವರಿದಂತೆ ಮತ�ತೊಮ�ಮೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನರನ�ನ� ಭ�ರಷ�ಟಾಚಾರದ ವಿರ�ದ�ದ ಕೂಡ ದನಿಯೆತ�ತ�ವಂತೆ ಎಲ�ಲರನ�ನೂ ಸಂಘಟಿಸ�ವ ಶಕ�ತಿ ಕೂಡ ಇದಕ�ಕಿದೆ. ಸರ�ಕಾರದೊಡನೆ ಸಂಪರ�ಕವಿರಿಸಿಕೊಳ�ಳಲ� ಬಯಸ�ವ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇದ�ವರೆಗೂ ಸರ�ಕಾರ ಹೇಳಿದ�ದನ�ನ� ಮಾತ�ರ ಕೇಳ�ವ ಅವಕಾಶವಿತ�ತ�. ಪ�ರಜಾಪ�ರಭ�ತ�ವದಲ�ಲಿ ಜನರ ಅಭಿಪ�ರಾಯಗಳನ�ನ� ಕೇಳದೇ ಹೋದ ಸರ�ಕಾರಗಳಿಗೆ ಪ�ರಜೆಗಳೂ ಕೂಡ ತಮ�ಮ ಮಾತನ�ನ� ಕೇಳ�ವಂತೆ ಮಾಡಿದ�ದ� ಇಂಟರ�‌ನೆಟ�.
ಜಗತ�ತಿನಾದ�ಯಂತ ಇಂದ� ಇಂಟರ�‌ನೆಟ� ಲೋಕದ ಒಳಿತ� ಕೆಡ�ಕ�ಗಳ ಚರ�ಚೆ. ನ�ಯಾಯದ ತಕ�ಕಡಿಯಲ�ಲಿ ಇಲ�ಲಿನ ತಪ�ಪಿತಸ�ಥರನ�ನ� ಶಿಕ�ಷಿಸ�ವ ತವಕ ಎಲ�ಲರಿಗೂ ಇದ�ದಂತಿದೆ. ಪ�ರತಿಯೊಂದೂ ದೇಶವೂ ತನ�ನದೇ ಆದ ಸೈಬರ� ಕಾಯ�ದೆಗಳನ�ನ� ಕಾಲಕ�ಕೆ ತಕ�ಕಂತೆ ತರ�ವ ತಯಾರಿಯಲ�ಲಿವೆ. ಇವ�ಗಳ ಮ�ಖ�ಯ ಉದ�ದೇಶ ಇಂಟರ�‌ನೆಟ�‌ನಲ�ಲಿ ಹರಿದಾಡ�ವ ವಿಷಯಗಳನ�ನ� ಹದ�ದ�ಬಸ�ತಿನಲ�ಲಿಡ�ವ�ದ�. ಪೈರಸಿಯ ತಡೆ ಅದರಲ�ಲಿ ಒಂದ� ಭಾಗ ಮಾತ�ರ.
ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯ�ಕ�ತ ಸಂಸ�ಥಾನ ಸ�ಟಾಪ� ಆನ�ಲೈನ� ಪೈರಸಿ ಆಕ�ಟ� (SOPA)ಮತ�ತ� ಪ�ರೊಟೆಕ�ಟ� �.ಪಿ ಆಕ�ಟ� (PIPA)ಕಾಯ�ದೆಗಳನ�ನ� ಇಂಟರ�‌ನೆಟ� ಪ�ರೈರಸಿ ಮತ�ತ� ಆರ�ಥಿಕ ಕ�ರಿಯಾಶೀಲತೆಗೆ ವಿಘ�ನತರಬಲ�ಲ, ಕೃತಿಚ�ಯಾರ�ಯ ಇತ�ಯಾದಿ ಕಾರ�ಯಗಳನ�ನ� ತಡೆಗಟ�ಟಲ� ತನ�ನ ಸೆನೆಟ�‌ನಲ�ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ�ಲೂ ಕೂಡ �.ಪಿ ಪ�ರೊಟೆಕ�ಟ� ಆಕ�ಟ� ತರ�ವ ಸಲ�ವಾಗಿ ನಮ�ಮ ಕೇಂದ�ರ ಸರ�ಕಾರದ ಮಂತ�ರಿ ಕಪಿಲ� ಸಿಬಿಲ� ಕಾರ�ಯಾರಂಭಿಸಿದ�ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಫೇಸ�‌ಬ�ಕ�, ಗೂಗಲ�, ಯಾಹೂ ನಂತಹ ದೊಡ�ಡದೊಡ�ಡ ಕಂಪೆನಿಗಳನ�ನ� ಕರೆದ� ಮಾತನಾಡಿಸ�ವ ಇವರ ಈ ನಡೆ ದೇಶದಾದ�ಯಂತ ದಿಕ�ಕಾರದ ಉತ�ತರವನ�ನ� ಕೂಡ ಕಂಡಿದೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಅಮೇರಿಕಾದ ನಡೆ ಕೂಡ ವಿಶ�ವದಾದ�ಯಂತ ಇಂಟರ�‌ನೆಟ� ಬಳಕೆದಾರರ ಆಕ�ರೋಶಕ�ಕೆ ಗ�ರಿಯಾಗಿದೆ.
ಇಂಟರ�‌ನೆಟ�‌ನಲ�ಲಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ�ನ� ಸಂರಕ�ಷಿಸ�ವ ಈ ಕಾಯ�ದೆಗಳಿಗೇಕೆ ಹೀಗೆ ವಿರೋಧ ಎಂದಿರಾ? ಮ�ಕ�ತ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಇಂಟರ�‌ನೆಟ� ಸರ�ಕಾರಗಳ ಹಿಡಿತದಲ�ಲಿ ಬಂದ� ವಾಕ� ಸ�ವಾತಂತ�ರ�ಯ ನಮಗೆ ಕೊಟ�ಟಿರ�ವ ‘ಎಲ�ಲ ಪ�ರಜೆಗಳೂ ತಮ�ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ�ನ� ಮ�ಕ�ತವಾಗಿ’ ಹಂಚಿಕೊಳ�ಳ�ವ ಸ�ವಾತಂತ�ರ�ಯವನ�ನ� ಕಿತ�ತ�ಕೊಂಡತಾಗ�ತ�ತದೆ ಎಂಬ�ದ� ಇಂತಹ ವಿರೋಧಗಳ ಅಭಿಪ�ರಾಯ. ಯಾವ�ದೇ ಒಂದ� ದೇಶದ ಸರ�ಕಾರ ತನ�ನ ಪ�ರಜೆಗಳ� ಇಂತದ�ದೊಂದ� ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ�ನ� ನೋಡಬಾರದ� ಅಥವಾ ಪಡೆಯಬಾರದ� ಎಂದ� ಭಾವಿಸಿ ತನ�ನ ಸೈಬರ� ಕಾಯ�ದೆಯಡಿ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ�ನ� ಹಂಚಿಕೊಳ�ಳ�ವ ಜಾಣತಾಣಗಳನ�ನ� ನಿರ�ಬಂಧಿಸಿದರೆ �ನಾಗಬಹ�ದ� ಯೋಚಿಸಿ. ಮ�ಕ�ತವಾಗಿ ಯಾವ�ದೇ ವಿಷಯಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ�ನ� ಹಂಚಿಕೊಳ�ಳ�ವ ಎಲ�ಲ ತಾಣಗಳ�, ವಿಶ�ವದಾದ�ಯಂತ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ�ಲಿ ಸಂಗ�ರಹಿಸಲ�ಪಟ�ಟ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಂತಹ ವಿಶ�ವಕೋಶಗಳ� ನಮ�ಮಿಂದ ದೂರವಾದರೆ, ಜಗತ�ತಿನ ಜ�ಞಾನದ ಹರಿವಿನ ಗತಿಯೇನ�? ಈಜಿಪ�ಟ�‌ನಲ�ಲಿ ಇತ�ತೀಚೆಗೆ ಆದ ಕ�ರಾಂತಿಗೆ ಪ�ರಭಲ ಅಸ�ತ�ರ ಇಂಟರ�‌ನೆಟ�‌ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳ�. ಅಲ�ಲಿನ ಸರ�ಕಾರ ತಕ�ಷಣ ಇಡೀ ದೇಶದ ಇಂಟರ�‌ನೆಟ� ಸಂಪರ�ಕವನ�ನೇ ಕಡಿದ� ಹಾಕಿತ�. ಬೆಳಕ�ಕಂಡ ಜನರಿಗೆ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಕೊಂಡಿಯನ�ನೇ ಇದರಿಂದ ಕಿತ�ತಂತಾಯಿತ�, ಆದರೆ ಆ ಒಂದ� ಸಣ�ಣ ಬೆಳಕ� ತನ�ನ ಪ�ರಭೆಯನ�ನ� ಆಗಲೆ ಬೀರಿತ�ತೆನ�ನಿ.
ಇರಲಿ, ಯಾವ�ದೇ ಕಾಯ�ದೆ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕವೇ ಇಂತದ�ದಕ�ಕೆ ಉತ�ತರ ಕಂಡ�ಕೊಳ�ಳಬಹ�ದ� ಎಂದೇ ಆದಲ�ಲಿ, ನಮ�ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯ�ವಕನೊಬ�ಬ ಪ�ಣೆಯ ಜೈಲಿನಲ�ಲಿ ೨ ವರ�ಷ ತಾನ� ಇಂಟರ�‌ನೆಟ�‌ನಲ�ಲಿ ಮಾಡಿಲ�ಲದ ತಪ�ಪಿಗಾಗಿ ಶಿಕ�ಷೆಗೆ ಗ�ರಿಯಾದದ�ದನ�ನ� ಮರೆಯಲ� ಸಾಧ�ಯವೇ? ಶಿವಾಜಿಯವರನ�ನ� ಹೀಯಾಳಿಸಿ ಬರೆಯಲಾಗಿತ�ತ� ಅದೂ ಈತನಿಂದ ಎಂದ� ಸೈಬರ� ಪೋಲೀಸರ� ಎರ�‌ಟೆಲ� ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ದತ�ತಾಂಶಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹಿಡಿದ� ಈತನನ�ನ� ಮಾನಸಿಕ ಮತ�ತ� ದೈಹಿಕ ಚಿತ�ರಹಿಂಸೆಗೆ ಗ�ರಿಪಡಿಸಿದ�ದ� ನೆನಸಿಕೊಂಡರೆ, ಇಂಟರ�‌ನೆಟ�‌ನ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಗರದಲ�ಲಿರ�ವ ಪ�ರತಿಯೊಂದೂ ಪದಗಳಿಗೂ ಅದನ�ನ� ಬರೆದ ಮೂಲವ�ಯಕ�ತಿಯ ಚಹರೆಯನ�ನ� ಗ�ರ�ತಿಸಲ� ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಾಧ�ಯವೇ, ಅಂತಹ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನವೇ ಮಾನವನ ಕೈನಲ�ಲಿ ಇಲ�ಲದಿರ�ವಾಗ ತಪ�ಪಿತಸ�ಥರನ�ನ� ಗ�ರ�ತಿಸ�ವ ವಿಚಾರ ಹಾಗ� ಇಂತಹ ತಪ�ಪ�ಗಳ� ಮತ�ತೆ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯ�ವ�ದ� ನಿಜಕ�ಕೂ ಸಾಧ�ಯವೇ ಎಂಬ ಪ�ರಶ�ನೆ ಬಾರದಿರದ�.
ಹಾಗಿದ�ದಲ�ಲಿ, ಇದಕ�ಕೆಲ�ಲ ಪರಿಹಾರವೇ ಇಲ�ಲವೇ? ನಮ�ಮ ಕ�ರಿಯಾಶೀಲ ಬರವಣಿಗೆಗಳ�, ಚಟ�ವಟಿಕೆಗಳ�, ಸಿನೆಮಾ, ಸಂಗೀತ, ಕಲೆ ಇತ�ಯಾದಿ ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರಿನಲ�ಲಿ ಹರಿದಾಡ�ತ�ತಾ ಇನ�ಯಾರಿಗೋ ಉಪಯೋಗವಾಗ�ತ�ತಲೇ ಹೋಗ�ವ�ದೇ ಎಂಬ ಪ�ರಶ�ನಾರ�ಥಕ ಚಿನ�ಹೆ ನಿಮ�ಮ ಮ�ಖದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರಲಿಕ�ಕೂ ಸಾಕ�. ಪೂರ�ಣ ಪರಿಹಾರ ಎಂಬ�ದಕ�ಕಿಂತ ಇದೆಲ�ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ನಾವ� ಉತ�ತರವನ�ನ�ಕಂಡ�ಕೊಳ�ಳಬೇಕಿದೆ. ಮೊದಲ� ತಂತ�ರಜ�ಞಾನದ ಬಳಕೆಯ ಬಗ�ಗೆ ಹೆಚ�ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ�ನ� ಬಳಕೆದಾರರ� ಪಡೆದ�ಕೊಳ�ಳಬೇಕಿದೆ. ಆನ�‌ಲೈನ� ಜಗತ�ತಿನಲ�ಲಿ ಕೀಲಿಮಣೆ ಕ�ಟ�ಟ�ತ�ತಾ ಸಾಗ�ವ�ದಷ�ಟೇ ಅಲ�ಲ, ಅಲ�ಲಿ ತಾವ� ಸೇರಿಸ�ವ ಮಾಹಿತಿಯನ�ನ� ಸ�ರಕ�ಷಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ�ಳ�ವ�ದ�, ಅದರ ಜವಾಬ�ದಾರಿಯನ�ನ� ಹೊರ�ವ�ದನ�ನೂ ಕೂಡ ನಾವ� ಕಲಿತ�ಕೊಳ�ಳಬೇಕಿದೆ. ಬೇರೆಯವರ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ�ಯ, ಸಂಸ�ಕೃತಿ, ಮಾಹಿತಿ ಇತ�ಯಾದಿಗಳನ�ನ� ನಮ�ಮ ಬಳಕೆಗೆ ತೆಗೆದ�ಕೊಳ�ಳ�ವ ಮ�ಂಚೆ ಮೂಲ ಕರ�ತೃವಿನ ಒಪ�ಪಿಗೆ ಪಡೆಯ�ವ�ದನ�ನ� ರೂಢಿಸಿಕೊಳ�ಳಬೇಕಿದೆ. ನಿಜಜೀವನದಲ�ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ�ಳಬೇಕಾಗಿರ�ವ ಮಾನವೀಯತೆಯನ�ನ� ಇಂಟರ�‌ನೆಟ�‌ನ ವರ�ಚ�ಅಲ� ವರ�ಲ�ಡ�‌ನಲ�ಲಿಯೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ�ಳಬೇಕಿದೆ