ಫ�ಲೈಯಿಂಗ� ಸಾಸರ�

ನೆನ�ನೆ ಗ�ಡ�ಗ� ಮಿಂಚಿನ ನಡ�ವೆ
ಕಂಡರಿಯದ ಆ ಆಕಾಶಕಾಯ,
ತನ�ನ ತಾನೇ ಸ�ತ�ತ�ತ�ತಾ
ತನà³�ನ ದೀಪಗಳ à²ªà³�ರಭೆಯಿಂದ
ನೀಲಿ ಬೆಳಕ ಸೂಸ�ತ�ತ
ಯಾರನ�ನೋ ಹ�ಡ�ಕ�ತ�ತಾ
ಹಾದà³� ತೇಲಿ ಹೋಗà³�ತà³�ತಲಿತà³�ತà³�…

ಪೂಚಂತೇ ಹೇಳಿದ ಫ�ಲೈಯಿಂಗ� ಸಾಸರ� ಕಥೆ
ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದà³�…
ಓ ಇದ� ಅದೇ ಇರಬೇಕಲ�ಲ
ಪರಲೋಕದ ಗೂಡಾಚಾರಿಗಳ�
�ಲಿಯನ� ಗಳೂ ಇರಬಹ�ದಲ�ಲ
ಅಥವಾ ಅಮೇರಿಕಾ ರಷ�ಯಾ ಇತರೆ
ದೇಶಗಳ ಗೂಢಾಚಾರಿಗಳ�..
�ನೆಲ�ಲಾ ತಲೆಯಲ�ಲಿ ಹೊಳೆದ�
ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋದವ�