ಪ�ಸ�ತಕ ಸಂಚಯದ ಪ�ಸ�ತಕಗಳನ�ನ� ವಿಕಿಯಲ�ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲ� ಸಹಕರಿಸಿ

ಮೊದಲ ಹಂತ:
ಸಂಚಯದ ಪà³�ಸà³�ತಕ ಸಂಚಯ (‌http://pustaka.sanchaya.net) ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿ ಆಫà³� ಇಂಡಿಯಾ ಮತà³�ತà³� ಓಸà³�ಮಾನಿಯ ಡಿಜಿಟಲà³� ಲೈಬà³�ರರಿಯ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಸà³�ಲಭವಾಗಿ ಕನà³�ನಡದಲà³�ಲಿ ಹà³�ಡà³�ಕಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗà³�ವಂತೆ ನಮà³�ಮ ತಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದà³�ದà³� ನಿಮà³�ಮೆಲà³�ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. à²‡à²²à³�ಲಿ ಸಾಹಿತà³�ಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಕಲೆ, ವಿಜà³�ಞಾನ, ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಇತರೆ ೧೦೦ಕà³�ಕೂ ಹೆಚà³�ಚà³� ವರà³�ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳಿವೆ. à²ªà³�ಸà³�ತಕ ಸಂಚಯದಲà³�ಲಿ ವರà³�ಗಗಳ ಪಟà³�ಟಿಯನà³�ನೂ, ಅವà³�ಗಳನà³�ನà³� ಬಳಸಿ ಪà³�ಸà³�ತಕ ಹà³�ಡà³�ಕà³�ವ ಸೌಲಭà³�ಯವನà³�ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳಲà³�ಲಿ ಅತà³�ಯà³�ತà³�ತಮವಾದ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನà³�ನà³� ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕà³�ಕೆ ಸೇರಿಸಲà³� ಕೆಲಸ ಮಾಡà³�ತà³�ತಿದà³�ದೇವೆ. ಈ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳಲà³�ಲಿ ಯಾವà³�ವà³� ವಿಕಿಯಲà³�ಲಿ ಪà³�ಸà³�ತಕ ಪà³�ಟ ಹೊಂದಬಹà³�ದà³� ಎಂಬà³�ದನà³�ನà³� ನೀವà³�ಗಳà³� ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಿದೆ. ಇದà³� ನಮà³�ಮ ಯೋಜನೆಯನà³�ನà³� ಮತà³�ತೊಂದà³� ಹಂತಕà³�ಕೆ ಒಯà³�ಯಲà³� ಸಹಾಯ ಮಾಡà³�ತà³�ತದೆ. ಪà³�ಸà³�ತಕದ ಹೆಸರà³�ಗಳನà³�ನà³� ‌pustaka.sancaya.netನಲà³�ಲಿ ಹà³�ಡà³�ಕಿ, ಆಯಾ ಲೈಬà³�ರರಿಯ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳನà³�ನà³� ಹà³�ಡà³�ಕಿ ಓದà³�ವ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಭà³�ಯವಾಗಲಿದೆ. 

ಈ ತಿಂಗಳ ೨೨ರ ಒಳಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನà³�ನà³� ಮà³�ಗಿಸà³�ವ ಆಲೋಚನೆ ಇದà³�ದà³�, ನಿಮà³�ಮ ಕೈಲಾದಷà³�ತà³� ಸಹಾಯ ಮಾಡà³�ವಿರೆಂದà³� ನಂಬಿದà³�ದೇವೆ. ನಮà³�ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲà³� ಈ ಪೋಸà³�ಟಿಗೆ ಒಂದà³� ಕಾಮೆಂಟà³� ಹಾಕಿ.