ನೀ ನಕ�ಕಿದ�ದೇಕೆ?

ಆ ತ�ಂಟ ನಗ�
ತಿಳಿನೀರ ಮೇಲೆ
ಅಲೆಗಳನ�ನೆಬ�ಬಿಸಿದೆ

ಆ ತ�ಂಟ ನಗ�
ಮನದ ಮೂಲೆಯಲ�ಲಿ
ಕಲರವವ ಕೇಳಿಸಿದೆ

ಆ ತ�ಂಟ ನಗ�
ಅಲ�ಗದ ನನ�ನ
ತಟ�ಟಿ ತೂಗಿಸಿದೆ

ಆ ತ�ಂಟ ನಗ�
ನಗದೇ ಇದ�ದ
ನನ�ನೂ ನಗಿಸಿದೆ

ಆ ತ�ಂಟ ನಗ�
ಒಂದ� ಪ�ರಶ�ನೆಯನ�ನ�
ತೂರಿ ಬಿಟ�ಟಿದೆ..
– ನೀ ನಕà³�ಕಿದà³�ದೇಕೆ?

ಚಿತà³�ರ:- ಪವಿತà³�ರ ಎಚà³� 

ಹೀಗೊಂದ� ಪ�ರಶ�ನೆ

ಎದ�ದೊಡನೆ ಹೊರಗಿನ ಮಬ�ಬಿನಲಿ
ಎರಡೆಜ�ಜೆ ಇಟ�ಟ� ರಸ�ತೆಯ ಸ�ತ�ತಮ�ತ�ತ
ಬಸ� ಸ�ಟಾಂಡಿನ ಆ ಸೂರಿನ ಕೆಳಗೆ
ಬಸ� ಹೊಳಹೊಕ�ಕ ನಂತರ
ಹೊರಗಿನ  ಚಕà³�ರದ ಮೇಲಿನ ಮನೆಗಳಲà³�ಲಿ
ಮತ�ತಾವ�ದೋ ಮನೆಯಂಗಳದಲ�ಲಿ
ಗೆಳೆಯನ ಮದ�ವೆಯ ಸಂಭ�ರಮದ ಮಧ�ಯೆ
ಕಚೇರಿಯ ಒಳಹೊರಗೆ
ಕೆಲಸ ಬಿಟ�ಟ� ನೆಡೆದ ಮಾಲ� ಗಳ ಬಳಿ
ಎಲ�ಲವನ�ನೂ ಸ�ವಲ�ಪ ದೂರವಿಟ�ಟ� ನೆಡೆದ
ದೇವಸ�ಥಾನದ ಆಜೂ ಬಾಜ�
ಆಗೊಮ�ಮೆ ಈಗೊಮ�ಮೆ ಕಾಲಿಟ�ಟ ಪಾರ�ಕಿನಲ�ಲಿ
ಹೀಗೆ ಇನ�ನೂ ಹತ�ತ� ಹಲವ� ಕಡೆ
ನಾನ� ನೋಡಿಯೂ ನೋಡದ
ನೋಡಬೇಕಾದ ಮ�ಖ ಇಂದ�
ಎಲ�ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದ�
ಮನದಲà³�ಲೊಂದà³� ಪà³�ರಶà³�ನೆ…
ಉತà³�ತರ ಎಲà³�ಲಿ ಅಡಗಿ ಕà³�ಳಿತಿದೆಯೋ….