ಮಾರà³�ಕಟà³�ಟೆ- ಸà³�ವಾತಂತà³�ರà³�ಯ ಮತà³�ತà³� ನಾವà³� – ನೆಟà³� ನà³�ಯೂಟà³�ರಾಲಿಟಿ


ವರ�ಷದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಿಂದಲೂ ಭಾರತದ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಹಾಗೂ ಟೆಲಿಕಾಂ ಜಗತ�ತಿನಲ�ಲಿ ಚರ�ಚೆಯಾಗ�ತ�ತಿರ�ವ ವಿಷಯ ‘ನೆಟ� ನ�ಯೂಟ�ರಾಲಿಟಿ’. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ� ನಮ�ಮ ದಿನನಿತ�ಯದ ಬದ�ಕಿನ ಅದೆಷ�ಟೋ ಹೋರಾಟಗಳನ�ನ� ವಾಸ�ತವಿಕ ಜಗತ�ತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ�ದ� ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ�ನ� ಸೃಷ�ಟಿಸ�ತ�ತಿರ�ವಾಗ, ನೆಟ� ನ�ಯೂಟ�ರಾಲಿಟಿ ಎಂಬ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಜಗತ�ತಿನ ಬಳಕೆದಾರನ ಸ�ವಾತಂತ�ರ�ಯ ಮಹತ�ವ ಪಡೆದದ�ದರಲ�ಲಿ ಆಶ�ಚರ�ಯವೇನಿಲ�ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಹೋರಾಟ ಸಾಮಾನ�ಯನಿಗೆ ಅರ�ಥವಾಗಲ� ಬಹಳ ಸಮಯವೇ ಹಿಡಿಯಿತ�. ಅದನ�ನ� ಅರ�ಥ ಮಾಡಿಸ�ವ�ದರಲ�ಲಿ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನ ಪರಿಣತರಿಂದ ಹಿಡಿದ�, ಜಾಗೃತ ನೆಟ�ಟಿಜನ�‌ಗಳ� ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ನಲ�ಲಿ ಸಾಧ�ಯವಿರ�ವ ಎಲ�ಲ ಆಯಾಮಗಳನ�ನೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡರ�.

ಚಿತ�ರ ಕೃಪೆ: ಪ�ರಜಾವಾಣಿ


ನೆಟ� ನ�ಯೂಟ�ರಾಲಿಟಿಯ ಬಗ�ಗೆ ತಿಳಿಯಲ� ನಾವ�, ಮ�ಕ�ತ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯಕ�ಕೆ ಮತ�ತ� ಸಂವಹನಕ�ಕೆ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ದಾರಿಯಾಗಿರ�ವ�ದನ�ನ� ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ�ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳಬೇಕ�. ಜಗತ�ತಿನ ಯಾವ�ದೇ ಒಂದ� ಗಣಕಯಂತ�ರದಿಂದ ಮತ�ತೊಂದ� ಗಣಕಯಂತ�ರಕ�ಕೆ ಮ�ಕ�ತ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನೆಗೆಂದೇ ಪ�ರಾರಂಭವಾದ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಬಳಕೆದಾರನನ�ನ� ತಲ�ಪ�ವ�ದ� ಅದರ ಸೇವೆಯನ�ನ� ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ�ವ ಸೇವಾದಾತರ ಮೂಲಕ. ಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ಇಂತಿಷ�ಟ� ಡೇಟಾ ಸೇವೆಗೆ ನಿಗದಿತ ದರವನ�ನ� ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಪಡೆಯ�ವ ಬಳಕೆದಾರ ಅದನ�ನ� ತನ�ನಿಚ�ಛೆ ಬಂದಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಳ�ಳಬಹ�ದ�. ವೆಬ�‌ಸೈಟ� ಇತ�ಯಾದಿಗಳನ�ನ� ಹೊಂದಿರ�ವವರ�, ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಸೇವೆ ಬಳಸಿ ಅದನ�ನ� ಜಗತ�ತಿನಲ�ಲಿ ಯಾರ� ಬೇಕಾದರೂ ನೋಡ�ವಂತೆ ಮಾಡಬಹ�ದ�.

ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲ� ಇಚ�ಛಿಸ�ವ ಬಳಕೆದಾರರ� ತಮ�ಮ ಸಂಪರ�ಕವನ�ನ� ಬಳಸಿಕೊಂಡ� ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ನಲ�ಲಿ ಲಭ�ಯವಿರ�ವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಬಹ�ದ�. ಇಲ�ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವೆಬ�‌ಸೈಟ�/ಜಾಲತಾಣಗಳನ�ನ� ಬಳಸ�ತ�ತಿದ�ದೀರಿ, ಯಾವ ಸೇವೆ ಪಡೆಯ�ತ�ತಿದ�ದೀರಿ, ವ�ಯಾಸಂಗಕ�ಕೋ, ವ�ಯವಹಾರಕ�ಕೋ, ಸ�ವಂತಕ�ಕೆ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಬಳಸ�ತ�ತಿದ�ದೀರಾ ಎಂಬ ಯಾವ�ದೇ ಭೇದವಿಲ�ಲದೆ ಸಂಪರ�ಕವನ�ನ� ಉಪಯೋಗಿಸ�ತ�ತೇವೆ. ಇದ� ಮೊಬೈಲ�‌ನಲ�ಲಿ ಬಳಸ�ವ ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ಗೂ ಅನ�ವಯಿಸ�ತ�ತದೆ. ವ�ಯಕ�ತಿಗತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಸಂಪರ�ಕದ ಮೂಲಕ ಜಗತ�ತನ�ನ� ಅಂಗೈನಲ�ಲಿಟ�ಟ�ಕೊಳ�ಳ�ವ ಅವಕಾಶ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಮ�ಕ�ತ ಮತ�ತ� ಸ�ವತಂತ�ರ ಸಂವಹನದ ಅವಕಾಶ ಜೊತೆಯಲ�ಲಿ ಸಿಗ�ತ�ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಒಂದ� ಅಂಗವಾಗಿ ಎಷ�ಟ� ಸ�ವತಂತ�ರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬದ�ಕಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗ�ತ�ತದೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ನಲ�ಲೂ ನೀವ� ನಿಮ�ಮ ವಾಸ�ತವದ ಬದ�ಕಿನ ಸ�ವಾತಂತ�ರ�ಯ ಕಂಡ�ಕೊಳ�ಳಬಹ�ದ�.

ಈ ಮಧ�ಯೆ ಸೇವಾದಾತರ� ತಮ�ಮ ಸೇವೆಯನ�ನ� ವಿಸ�ತರಿಸ�ತ�ತಾ ಬಂದಂತೆ ಹಾಗೂ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಬಳಕೆ ಹೆಚ�ಚಾದಂತೆಲ�ಲ, ಮೂಲತಃ ದೂರವಾಣಿ/ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವೆಯನ�ನ� ನೀಡ�ತ�ತಿದ�ದ �.ಎಸ�.ಪಿ/ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಸರ�ವೀಸ� ಪ�ರೊವೈಡರ�‌ಗಳಿಗೆ ಸ�ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ� ಬಳಕೆಯ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಬರ�ವ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಬಳಕೆಯ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ�ಚಾಗ�ತ�ತಾ ಬಂತ�. ತಂತ�ರಜ�ಞಾನ ಅಭಿವೃದ�ಧಿ ಹೊಂದಿದಂತೆಲ�ಲ, 2ಜಿ, 3ಜಿ, 4ಜಿ ಸೇವೆಗಳನ�ನ� ಜನಸಾಮಾನ�ಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ�ಯಾಕೇಜ�‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸೇವಾದಾತರ� ಪರಿಚಯಿಸಿದರ�. ವ�ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಮತ�ತಷ�ಟ� ಹೆಚ�ಚ� ಹಣ ಮಾಡಲ� ಯೋಚಿಸಿದ �.ಎಸ�.ಪಿ.ಗಳಿಗೆ ಹೊಳೆದದ�ದ� ದೊಡ�ಡ ಮತ�ತ� ಮಧ�ಯಮ ಗಾತ�ರದ ಸಂಸ�ಥೆಗಳಿಗೆ ತಮ�ಮ ವೆಬ�‌ಸೈಟ� ಹಾಗೂ ಇತರ ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ ಸೇವೆಗಳನ�ನ� ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊರಕ�ವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಉತ�ಪನ�ನಗಳಿಗೆ ಮಾರ�ಕಟ�ಟೆ ಕಟ�ಟಿಕೊಡ�ವ ಉಪಾಯ.

ಅಂದರೆ, ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಸೇವೆ ಬಳಸದಿದ�ದವರೂ ತಮ�ಮ ಮೊಬೈಲ� ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರ ಕೆಲವೊಂದ� ಸಂಸ�ಥೆಗಳ ವೆಬ�‌ಸೈಟ� ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ� ಅಪ�ಲಿಕೇಷನ�‌ಗಳನ�ನ� ಬಳಸ�ವಂತೆ ಮಾಡ�ವ ಸೇವೆ. ತಮ�ಮ ಉತ�ಪನ�ನಗಳನ�ನ� ಜನರಿಗೆ ತಲ�ಪಿಸಲ� ಯಾವ�ದೇ ಜಾಹೀರಾತ� ಇತ�ಯಾದಿ ಮಾರ�ಕೆಟಿಂಗ� ಮಾರ�ಗಗಳನ�ನ� ಅನ�ಸರಿಸಲ� ಶಕ�ತವಿರ�ವ ಸಂಸ�ಥೆಗಳ� ನೇರವಾಗಿ �.ಎಸ�.ಪಿ.ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಪ�ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ� ಬಳಕೆದಾರರನ�ನ� ಸೇರ�ವ�ದೇ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ�ಲಿ ತಪ�ಪೇನಿದೆ, ಜನರಿಗೆ ಸ�ಲಭವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ/ಸೇವೆ ದೊರಕಿದರೆ ಒಳಿತಲ�ಲವೇ, ಆದರೂ �ಕೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಎಂದ�, ಈ ಸೇವೆಯ ಬಗ�ಗೆ ಕೆದಕಲ� ಶ�ರ� ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಮೊದಲ� ಅನಿಸಬಹ�ದ�. ಆದರೆ, ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಬಳಕೆದಾರನ ಬಳಕೆಯ ಸ�ವಾತಂತ�ರ�ಯಕ�ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳ�ವ�ದಕ�ಕೆ ಇದ� ಮೊದಲ ಪೆಟ�ಟ� ಮಾತ�ರ.

ಫ�ಲಿಪ�‌ಕಾರ�ಟ� ಕಂಪೆನಿ �ರ�‌ಟೆಲ�‌ನ ‘�ೀರೊ’ ಸೇವೆಯಡಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ�ರಯೋಗಕ�ಕೆ ಮ�ಂದಾಗ�ವ ಮಾತನ�ನ� ಆಡಿದ�ದೇ ತಡ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ�ಲಿನ ಜಾಗೃತ ಗ�ರಾಹಕರ� ಎನ�ನಬಹ�ದಾದ ಕೆಲ ನೆಟ�ಟಿಜನ�ನರ� ‘ನೆಟ� ನ�ಯೂಟ�ರಾಲಿಟಿ’ಯ ಬಗ�ಗೆ ಮಾತನಾಡಲ� ಪ�ರಾರಂಭಿಸಿದರ�. ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಮ�ಕ�ತವಾಗಿ ಲಭ�ಯವಾಗಿರ�ವ�ದರಿಂದ, ಅದರಲ�ಲಿ ಸ�ವತಂತ�ರವಾಗಿ ಯಾವ�ದೇ ರೀತಿಯ ವ�ಯವಹಾರ, ಹವ�ಯಾಸ ಇತ�ಯಾದಿಗಳನ�ನ� ರೂಢಿಸಿಕೊಳ�ಳಬಹ�ದ�. ಇದ� ಭಾರತದಲ�ಲಿ ಅಷ�ಟೇ ಅಲ�ಲ, ವಿಶ�ವದಾದ�ಯಂತ ಅದೆಷ�ಟೋ ಹೊಸ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಸಂಸ�ಥೆಗಳನ�ನ� ಪ�ರಾರಂಭಿಸಲ� ಸಾಧ�ಯವಾಗಿಸಿದೆ. �.ಎಸ�.ಪಿ.ಗಳ ‘�ೀರೊ’ ಸೇವೆ, ಹಣವಂತ ಸಂಸ�ಥೆಗಳ ಮಾರ�ಕಟ�ಟೆಯನ�ನ� ಹೆಚ�ಚಿಸಲ� ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಸೇವೆಯನ�ನ� ಒದಗಿಸಿದಲ�ಲಿ ಮಾರ�ಕಟ�ಟೆಯ �ಕಸ�ವಾಮ�ಯವನ�ನ� ಯಾವ�ದೋ ಕೆಲವ� ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ�ರ ಒದಗಿಸಿದಂತಾಗ�ತ�ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ�ಲಿ ಅಸಮಾನತೆಯ ಗಾಳಿ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಮೂಲಕವೂ ಹರಿದಾಡ�ವ�ದಕ�ಕೆ ಮೊದಲಾಗ�ತ�ತದೆ.

ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ನಿಂದಾಗಿ ಸಾಧ�ಯವಾಗಿರ�ವ ‘ಸ�ಟಾರ�ಟಪ� ಯ�ಗ’ದಲ�ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ಸ�ವಂತ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ�ಲಲ� ಜೀವಮಾನದ ಬಂಡವಾಳವನ�ನ� ತೊಡಗಿಸಿರ�ವ, ಉದ�ಯೋಗಪತಿಗಳಾಗಲ� ಮ�ನ�ನೋಡ�ತ�ತಿರ�ವ ಎಷ�ಟೋ ಯ�ವಕರಿಗೆ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನದ ಮೂಲಕವೇ ಇಲ�ಲಿ ಅಡ�ಡಗಾಲ� ಹಾಕಿದಂತಾಗ�ತ�ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಂತಹ ಹೊಸ ಪ�ಟ�ಟ ಪ�ಟ�ಟ ಕಂಪೆನಿಗಳನ�ನ� ಸ�ಥಾಪಿಸಿರ�ವವರ� ತಮ�ಮ ಅಸ�ತಿತ�ವವನ�ನ� ಉಳಿಸಿಕೊಳ�ಳಲ� ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ ಸೇವಾದಾತರಿಗೆಂದೇ ಬಂಡವಾಳ ಕೂಡಿಡಬೇಕಾಗ�ತ�ತದೆ. ಇದ� ವ�ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಬಳಸ�ವವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಡ�ಬಂದಲ�ಲಿ, ಒಮ�ಮೆ ನೀವೇ ಹೊಸ ಸಂಸ�ಥೆಯನ�ನ� ಹ�ಟ�ಟ�ಹಾಕ�ವವರ ಬೂಟಿನಲ�ಲಿ ಕಾಲಿಟ�ಟ� ನೋಡಿದಾಗ ಕಣ�ಮ�ಂದಿನ ಸತ�ಯ ಮತ�ತೂ ಸ�ಲಭವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ�ಥವಾಗ�ತ�ತದೆ.

ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಸೇವಾದಾತರ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಸ�ಲಭವಾಗಿ ನಮಗೆ, ಅಂದರೆ ಬಳಕೆದಾತರಿಗೆ ಸಿಗ�ತ�ತದೆ ಎಂಬ ಖ�ಷಿ �ನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಮಂದಹಾಸ ತರಿಸಿದ�ದಲ�ಲಿ, ಎಚ�ಚರ! ನಿಮ�ಮ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಬಳಕೆಯ ಸ�ವಾತಂತ�ರ�ಯವನ�ನ� ಕೂಡ ಇದರ ಮೂಲಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗ�ತ�ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಡಿ.ಟಿ.ಎಚ�. ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಿ.ವಿ ಚಾನಲ�ಲ�ಗಳ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿರ�ವವರಿಗೆ ತಮ�ಮ ನೆಚ�ಚಿನ ಚಾನಲ� ಬರದಿದ�ದಾಗ, ಪ�ಯಾಕೇಜ� ಬದಲಿಸಿಕೊಳ�ಳ�ವ ಪ�ರಮೇಯ ಬಂದಾಗ, ತಮ�ಮ ಕೈಯಿಂದ ಪ�ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಹೊರ ಹೋಗ�ವ ಹಣದ ಪ�ರಮಾಣದ ಅರಿವಾಗ�ತ�ತದೆ. ಇದೇ ಸ�ಥಿತಿ ನಿಮ�ಮ ಮೊಬೈಲ� ಮೂಲಕ, ಲ�ಯಾಪ�‌ಟಾಪ�, ಟ�ಯಾಬ�ಲೆಟ�‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವ� ಉಪಯೋಗಿಸಬಹ�ದಾದ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಗೂ ಮ�ಂದೆ ಒದಗಿ ಬಂದಲ�ಲಿ?

ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ನಲ�ಲಿ ಇಂದ� ಲಕ�ಷಾಂತರ ಜಾಲತಾಣಗಳಿವೆ. ವಿಶ�ವದ ಒಟ�ಟಾರೆ ಜ�ಞಾನವನ�ನ� ಹಂಚಿಕೊಳ�ಳ�ವ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಂತಹ ವಿಶ�ವಕೋಶಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದ�, ಆರೋಗ�ಯ, ಹವ�ಯಾಸ, ಪ�ರವಾಸ ಅಷ�ಟೇ �ಕೆ ನಮ�ಮ ಪ�ರಧಾನಿಯವರ ‘ಡಿಜಿಟಲ� ಇಂಡಿಯಾ’ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಬರ�ವ ಸರ�ಕಾರದ ಎಲ�ಲ ಜಾಲತಾಣಗಳೂ ಇಲ�ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ತ�ರ�ತ� ಸ�ಥಿತಿಯಲ�ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸ�ವ ಸ�ದ�ದಿವಾಹಿನಿಗಳ ಜಾಲತಾಣಗಳೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳೂ ನಮ�ಮ ಮ�ಂದಿವೆ. ಹೀಗಿರ�ವಾಗ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಬಳಕೆಗೆ ಸೇವಾದಾತರ ಸೇವೆಗೆ ನೀಡಬೇಕಿರ�ವ ಶ�ಲ�ಕವನ�ನ� ಕೊಟ�ಟೂ ಮತ�ತೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರ�ವ ತಾಣಗಳನ�ನ� ನೋಡಲ� ಹೆಚ�ಚಿಗೆ ಹಣ ಸ�ರಿಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ? ‘ಡಿಜಿಟಲ� ಇಂಡಿಯಾ’ದ ಕನಸಿಗೂ ನಮ�ಮ ಸರ�ಕಾರ ನಮ�ಮ ತೆರಿಗೆಯ ಹಣವನ�ನ� ವ�ಯಯಿಸಲ� ಇದರ ಮೂಲಕ ಸಾಧ�ಯವಾಗಿಸಬಹ�ದ�.

ಈ ಲೇಖನವನà³�ನà³� ಬರೆಯಲà³� ಪà³�ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಲೂ ಫೇಸà³�‌ಬà³�ಕà³� ಅಭಿವೃದà³�ಧಿ ಹೊಂದà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಮತà³�ತà³� ಹಿಂದà³�ಳಿದ ಆರà³�ಥಿಕತೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಲಭà³�ಯವಾಗಿಸಲೆಂದೇ ಪà³�ರಾರಂಭಿಸಿದ http://internet.org à²Žà²‚ಬ ಜಾಲತಾಣವನà³�ನà³� ನನಗೆ ನನà³�ನ ಕಂಪà³�ಯೂಟರà³� ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲà³�‌ನಿಂದ ಪà³�ರವೇಶಿಸಲà³� ಸಾಧà³�ಯವಾಗಲಿಲà³�ಲ. ಇದಕà³�ಕೆ ರಿಲಯನà³�ಸà³� ಅವರ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಕನೆಕà³�ಷನà³� ಬೇಕà³� ಎಂಬ ದೊಡà³�ಡ ಮಾಹಿತಿ ನನà³�ನ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂತà³�. ಇತà³�ತೀಚೆಗೆ ‘ನೆಟà³� ನà³�ಯೂಟà³�ರಾಲಿಟಿ’ಯ ಹೋರಾಟ ಪà³�ರಾರಂಭವಾಗà³�ವà³�ದಕà³�ಕಿಂತ ಮà³�ಂಚೆಯೇ ಈ ತೊಂದರೆ ಇದà³�ದದà³�ದನà³�ನà³� ನೋಡà³�ತà³�ತಾ ಬಂದಿರà³�ವವರಿಗೆ ಸà³�ವಾತಂತà³�ರà³�ಯವನà³�ನà³� ಕಸಿದà³�ಕೊಳà³�ಳಲà³� ನಡೆಸಿರà³�ವ ಹà³�ನà³�ನಾರದ ಅರಿವà³� ಬಹಳ ಬೇಗ ಆಯಿತà³�. http://www.savetheinternet.com/& http://www.netneutrality.in/ à²®à³�ಂತಾದ ತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಒಳಹನà³�ನà³� ಅರಿವà³� ಮಾಡಿಸಲà³� ಸà³�ವಯಂಸೇವಕರà³� ಮà³�ಂದೆ ಬಂದರà³�. ಇದà³� ಭಾರತದಲà³�ಲಷà³�ಟೇ ಆಲà³�ಲ, ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪಾಶà³�ಚಾತà³�ಯ ದೇಶಗಳಲà³�ಲೂ ನೆಟà³�ಟಿಜನà³�ನರನà³�ನà³� ಒಂದಾಗಿಸಿದೆ.ಜಾಗತಿಕವಾದ ಸ�ವತಂತ�ರ ಮತ�ತ� ಮ�ಕ�ತ ಸಂವಹನ ವೇದಿಕೆಯೊಂದನ�ನ� ವ�ಯಾವಹಾರಿಕ ದೃಷ�ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಾತ�ರ ನೋಡ�ತ�ತಿರ�ವ ಡಾಟ�/�.ಎಸ�.ಪಿ.ಗಳ�, �ಕಸ�ವಾಮ�ಯ ಸ�ಥಾಪಿಸಲ� ಹಪಹಪಿಸ�ವ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ�, ಇಂತಹದ�ದೊಂದ� ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ�ಮ ಲಾಭಹೆಚ�ಚಿಸಿಕೊಳ�ಳ�ವ ಯೋಚನೆಯನ�ನ� ಮಾತ�ರ ಮಾಡ�ತ�ತಿವೆ. ಸೇವೆಯ ಒಳಗೆ ಮತ�ತೊಂದ� ಸೇವೆಯನ�ನ� ಸೃಷ�ಟಿಸಿ ಮ�ಂದೆ ನಾವ� ಅದರಲ�ಲಿ ನಡೆಸ�ತ�ತಿರ�ವ ವ�ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ, ಸಂವಹನದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸ�ವ�ದೇ ಇಲ�ಲಿ ಮ�ಖ�ಯ ಗ�ರಿಯಾಗಿರ�ವಂತೆ ತೋರ�ತ�ತಿದೆ.

ವಾಟà³�ಸà³�‌ಆà³�ಯಪà³�, ಮೆಸೆಂಜರà³�‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಸà³�ವ ಧà³�ವನಿ ಮತà³�ತà³� ವಿಡಿಯೊ ಚಾಟà³�‌ಗಳಿಗೆ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಸೇವೆಯ ಶà³�ಲà³�ಕದ ಜೊತೆಗೆ ಟಾಕà³�‌ಟೈಮà³� ರೂಪದ ಅಧಿಕ ಹೊರೆ ಇನà³�ನà³�ಮà³�ಂದೆ ನಮà³�ಮ ಮೊಬೈಲà³� ಬಿಲà³�‌ಗಳ ಭಾಗವಾಗಬಹà³�ದà³�. à²‡à²‚ಟರà³�ನೆಟà³� ಬರೀ ಸೇವೆ ಅಷà³�ಟೇ ಅಗಿರದೆ, ಇಡೀ ಜಗತà³�ತನà³�ನೇ ಒಂದà³� ವà³�ಯವಸà³�ಥೆಯಾಗಿ, ಸಂವಹನ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿವರà³�ತಿಸಿದ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನದ ಸಾಧà³�ಯತೆ ಆಗಿದೆ. ಇದà³�ವರೆಗೆ ಲಭà³�ಯವಾಗಿರà³�ವ ಸà³�ವಾತಂತà³�ರà³�ಯವನà³�ನà³� ಕಡಿತಗೊಳಿಸà³�ವà³�ದೂ ಸà³�ವಾತಂತà³�ರà³�ಯಹರಣವೇ ಸರಿ.


ವಚನ ಸಂಚಯ ನೋಡಿದಿರಾ?


೧೧ ಮತà³�ತà³� ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದ ಕನà³�ನಡ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಬಹà³�ಮà³�ಖà³�ಯ ರೂಪ ‘ವಚನ ಸಾಹಿತà³�ಯದ’ ಎಲà³�ಲ ವಚನಗಳನà³�ನà³� ಆಸಕà³�ತರà³�, ವಿದà³�ಯಾರà³�ಥಿಗಳà³�, ಸಾಹಿತಿಗಳà³�, ಭಾಷಾತಜà³�ಞರà³�, ಸಂಶೋಧಕರà³�, ತಂತà³�ರಜà³�ಞರà³� ಬಳಸಲà³� ನೆರವಾಗà³�ವಂತೆ ಮà³�ಕà³�ತ ಮತà³�ತà³� ಸà³�ವತಂತà³�ರ ತಂತà³�ರಾಂಶ ಮತà³�ತà³� ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ನಿರà³�ಮಿಸಿರà³�ವ “ವಚನ ಸಂಚಯ” à²¤à²¾à²£ ಈಗ ನಿಮà³�ಮ ಮà³�ಂದಿದೆ. ಇದನà³�ನà³� ಬಳಸಿ, ಇತರರೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳಿ. ನಿಮà³�ಮೆಲà³�ಲ ಪà³�ರತಿಕà³�ರಿಯೆಗಳಿಗೆ, ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ನಾವà³� ಕಾತà³�ರದಿಂದ ಕಾಯà³�ತà³�ತಿದà³�ದೇವೆ. ಇದà³� ಪರೀಕà³�ಷಾರà³�ಥ (beta) ಆವೃತà³�ತಿಯಾಗಿದà³�ದà³�, ಇದರಲà³�ಲಿ ಕಂಡà³� ಬರà³�ವ ನà³�ಯೂನà³�ಯತೆಗಳನà³�ನà³� ಮà³�ಂದಿನ ದಿನಗಳಲà³�ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗà³�ವà³�ದà³�.

 
ಪà³�ರಜಾವಾಣಿಯಲà³�ಲಿ ನಮà³�ಮ ಈ ಯೋಜನೆ ಮತà³�ತà³� ತಂಡದ ಪರಿಚಯ ಇಲà³�ಲಿ ಪà³�ರಕಟವಾಗಿದೆ. 

ಅಪರಿವರ�ತನೀಯ ಪರಿವರ�ತಕ!

ರಾಜà³�ಯ ಸರà³�ಕಾರ ಬಿಡà³�ಗಡೆ ಮಾಡಿರà³�ವ ಪರಿವರà³�ತಕ ಅಥವಾ ಕನà³�ವರà³�ಟರà³� ತಂತà³�ರಾಂಶಗಳà³� ವಿಂಡೋಸà³� ಬಳಕೆದಾರರನà³�ನà³� ಮಾತà³�ರ ಗಮನದಲà³�ಲಿಟà³�ಟà³�ಕೊಂಡà³� ರೂಪಿಸಿರà³�ವಂತಿದೆ. 
ಕನà³�ನಡವನà³�ನà³� ಲಿನಕà³�ಸà³� ಮತà³�ತà³� à²�–ಓಎಸà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಬಳಸà³�ವವರ ಸಂಖà³�ಯೆಯೂ ಗಮನಾರà³�ಹ ಪà³�ರಮಾಣದಲà³�ಲಿದೆ. ಇದನà³�ನೆಲà³�ಲಾ ಮರೆತà³� ಇದನà³�ನà³� ವಿಂಡೋಸà³�‌ನಲà³�ಲಿಯೇ ಬಳಸಲà³� ಹೊರಟರೂ ಈ ತಂತà³�ರಾಂಶದ ಜೊತೆಗಿರà³�ವ ಸಹಾಯ ಕಡತಗಳà³� ಯಾವ ಸಹಾಯವನà³�ನೂ ಮಾಡà³�ವà³�ದಿಲà³�ಲ. ದತà³�ತ ನಿರà³�ಮಾಣ ಎಂಬ ಆಯà³�ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ತಂತà³�ರಾಂಶ ನೋಡà³�ವವರನà³�ನà³� ತಬà³�ಬಿಬà³�ಬà³�ಗೊಳಿಸà³�ತà³�ತದೆ. GOK (Kuvempu NUDI Baraha) ಎಂಬ ಆಯà³�ಕೆ ಬಳಸಿ, ನà³�ಡಿ ಅಥವಾ ‘ಆಸà³�ಕಿ’ಯಲà³�ಲಿರà³�ವ ಕಡತವನà³�ನà³� ಯೂನಿಕೋಡà³�‌ಗೆ ಪರಿವರà³�ತಿಸಿ ಕೊಳà³�ಳಬಹà³�ದà³� ಎಂಬà³�ದನà³�ನà³� ಅರಿಯà³�ವಲà³�ಲಿ ಸà³�ಸà³�ತಾದರೂ, ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಮೊದಲ ಟೆಸà³�ಟà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಪಾಸà³� ಆಗಿದೆ. ಬà³�ರೈಲà³� ಕನà³�ವರà³�ಟರà³� ಬಳಕೆ, ಅದನà³�ನà³� ಬಳಸà³�ವ ತಂತà³�ರಾಂಶ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಬಗà³�ಗೆ ಉಲà³�ಲೇಖಗಳಿಲà³�ಲ, ಇವನà³�ನà³� ಟೆಸà³�ಟà³� ಮಾಡà³�ವ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇಲà³�ಲ. 
ಪರೀಕà³�ಷೆಗಾಗಿ ಕೊಟà³�ಟಿರà³�ವ ಮಾದರಿಗಳಲà³�ಲಿ ಇಂಗà³�ಲಿಷà³� ಅಕà³�ಷರಗಳà³�, ಸಂಖà³�ಯೆಗಳà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳನà³�ನà³� ಬಳಸಿಲà³�ಲವಾದà³�ದರಿಂದ ಅವನà³�ನà³�  ಪರೀಕà³�ಷಿಸà³�ವ ಸಾಧà³�ಯತೆಗಳೇ ಇಲà³�ಲ. ಇನà³�ನà³� ಈ ಎಲà³�ಲ ಸಾಫà³�ಟà³�‌ವೇರà³�‌ಗಳನà³�ನà³� ಹà³�ಡà³�ಕಿ ತಂದà³� ಇನà³�‌ಸà³�ಟಾಲà³� ಮಾಡಿಕೊಂಡà³� ಪರೀಕà³�ಷೆ ಮಾಡಲà³� ಯಾರà³� ಸಿದà³�ಧರಿರà³�ತà³�ತಾರೆ?
ಸಂರಕ�ಷಣ ಕಡತ (ನಿಮಗೆ ಸಿಗ�ವ ಫಲಿತಾಂಶವನ�ನ� ಉಳಿಸಿಕೊಳ�ಳ�ವ ಫೈಲ�‌ನ ಹೆಸರ� ಮತ�ತ� ವಿಳಾಸ) ಇದರಲ�ಲಿ ಫೈಲ� ಹೆಸರ� ಜೊತೆಗೆ ಫೈಲ� ಎಕ�ಸ�‌ಟೆನ�ಷನ� ಕೊಡ�ವ�ದನ�ನ� ಮರೆತರೆ ಆ ಕಡತಗಳನ�ನ� ತೆಗೆಯಲ� ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಗ�ತ�ತದೆ. ಸಾಮಾನ�ಯನೊಬ�ಬ ಬಳಸ�ವ ತಂತ�ರಾಂಶ ಎಷ�ಟ� ಚೊಕ�ಕ ಮತ�ತ� ಸ�ಲಭವಾಗಿರಬೇಕ� ಎಂದ� ತಿಳಿಸ�ವ ವಿನ�ಯಾಸ ಸಂಬಂಧೀ ವಿಚಾರಗಳನ�ನ� ಅಭಿವೃದ�ಧಿ ಮಾಡಿದ ತಂಡ ನಿರ�ಲಕ�ಷಿಸಿರ�ವ�ದಕ�ಕೆ ಇದ� ಸಾಕ�ಷಿಯಾಗ�ತ�ತದೆ. ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಕಡತಗಳ� ಆಸ�ಕಿಯಲ�ಲಿ ಕೊಳೆಯ�ತ�ತಿರ�ವಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಫೈಲ� ಬಳಸಿ ಕನ�ವರ�ಟ� ಮಾಡ�ವಂತೆ ಮಾಡ�ವ ತಂತ�ರಾಂಶದ ಅವಶ�ಯಕತೆ ಮತ�ತ� ಅದರ ಭವಿಷ�ಯದ ಬಗ�ಗೆ ಈಗಲೇ ಕೊರಗಿದೆ. ಹತ�ತಾರ� ಕಡತಗಳನ�ನ� ಒಟ�ಟಿಗೆ ಪಡೆದ�, ಅವನ�ನ� ಅದರ ಎಕ�ಸ�‌ಟೆನ�ಷನ� ಅಥವಾ ಕಡತದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ�ನ� ಬಳಸಿ ಅರ�ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ� ಅವನ�ನ� ಸ�ಲಭವಾಗಿ ಕನ�ವರ�ಟ� ಮಾಡಿಕೊಡ�ವಂತೆ ಅಭಿವೃದ�ಧಿ ಪಡಿಸ�ವ ಸಾಧ�ಯತೆಯನ�ನ� ಸರ�ಕಾರ ಮರೆತಿರ�ವಂತಿದೆ.
ಈ ತಂತ�ರಾಂಶ ಬಳಸಿ ಮೈಕ�ರೋಸಾಫ�ಟ� ಆಫೀಸ�‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ�ಟ ಕಡತಗಳನ�ನ� ಮಾತ�ರ ಯೂನಿಕೋಡ�‌ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹ�ದೇ ಹೊರತ� ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ ಆಪರೇಟರ�‌ಗಳ� ಬಳಸ�ವ ಅಡೋಬಿಯ ತಂತ�ರಾಂಶಗಳಿಗೆ ಇದ� ಪ�ರಯೋಜನಕ�ಕೆ ಬಾರದ�.
(ಲೇಖಕರ� ವಚನ ಸಂಚಯದ ರೂವಾರಿಗಳಲ�ಲೊಬ�ಬರ�. �.ಟಿ. ಉದ�ಯೋಗಿ)

ಇದ� ಸೋಷಿಯಲ� ಮೀಡಿಯಾ ಕಾಲ

೧೮-ಡಿಸೆಂಬರ�-೨೦೧೦ ರಂದ� ಪ�ರಜಾವಾಣಿಯಲ�ಲಿ ಪ�ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ

ಚಿತ�ರಕೃಪೆ: ಪ�ರಜಾವಾಣಿ

ಕಳೆದ ಸಹಸ�ರಮಾನದ ಕೊನೆಯ ವರ�ಷದಲ�ಲಿ ಡಾರ�ಸಿ ಡಿ ನ�ಚ�ಚಿ ಎಂಬ ವಿದ�ಯ�ನ�ಮಾನ ಮಾಹಿತಿ ವಿನ�ಯಾಸ ತಂತ�ರಜ�ಞೆ, ಲೇಖಕಿ ‘ಫ�ರ�ಯಾಗ�ಮೆಂಟೆಡ� ಫ�ಯೂಚರ�’ ಎಂಬ ಲೇಖನದಲ�ಲಿ ಮೊಟ�ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ನ ಎರಡನೇ ಆವೃತ�ತಿ ಎಂಬರ�ಥದಲ�ಲಿ ವೆಬ� 2.0 ಎಂಬ ಪದವನ�ನ� ಬಳಸಿದರ�.

ಅಲ�ಲಿಯ ತನಕ ಸ�ಥಿರವಾಗಿದ�ದ ವೆಬ� ಪ�ಟಗಳ� ಸಂವಹನಾತ�ಮಕವಾಗಿ ಬದಲಾಗ�ತ�ತಿದ�ದ ವಿದ�ಯಮಾನವನ�ನ� ಅವರ� ವಿವರಿಸಿದ�ದರ�. ಅಲ�ಲಿಂದ ಮ�ಂದಿನದ�ದ� ಇತಿಹಾಸ. ಎಲ�ಲೋ ಒಂದ� ಕಡೆ ಕ�ಳಿತ� ಊಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ�ನ� ಜಾಲಿಗರ� ಓದ�ವ ಸ�ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿತ�. ಓದ�ತ�ತಲೇ ಅದಕ�ಕೆ ಪ�ರತಿಕ�ರಿಯಿಸ�ವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತ�. ಮಾಹಿತಿಯ ಬಳಕೆದಾರರೇ ಮಾಹಿತಿಯನ�ನೂ ಸೃಷ�ಟಿಸ�ವ ಅವಕಾಶವನ�ನ� ಜಾಲತಾಣಗಳ� ಬಳಸಿಕೊಳ�ಳಲ� ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಒಂದ� ಮೌನ ಕ�ರಾಂತಿ ನಡೆಯಿತ�. ಅಲ�ಲಿಯ ತನಕ ಜಾಲ ತಾಣಗಳನ�ನ� ನೋಡ�ವ ಅವಕಾಶ ಕಲ�ಪಿಸಿದ�ದ ಬ�ರೌಸರ� ಮಾಹಿತಿಯನ�ನ� ಸೃಷ�ಟಿಸ�ವ ಉಪಕರಣವಾಗಿಯೂ ಬಳಕೆಯಾಯಿತ�.

ವೆಬ� 2.0 ತಂತ�ರಜ�ಞಾನದ ಫಲವಾಗಿ ಉದ�ಭವಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣಗಳ� ಕೇವಲ ಗೆಳೆಯರ ಮಧ�ಯೆ ಸಂಪರ�ಕ ಕಲ�ಪಿಸ�ವ ಸಾಧನಗಳಾಗಿಯಷ�ಟೇ ಉಳಿಯಲಿಲ�ಲ. ಅವ� ನಿರ�ದಿಷ�ಟ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಚರ�ಚೆ ನಡೆಸ�ವ, ಅಭಿಪ�ರಾಯ ರೂಪಿಸ�ವ ತಾಣಗಳಾಗಿಯೂ ಬದಲಾದವ�. ಈ ಅಭಿಪ�ರಾಯ ರೂಪಿಸ�ವ ಕ�ರಿಯೆ ಈಗ ಕೇವಲ ಜಾಲ ಜಗತ�ತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ�ಲ. ಜಾಲ ಪೌರರೆಂದ� ಕರೆಯಬಹ�ದಾದ ನೆಟಿ�ನ�‌ಗಳ ಅಭಿಪ�ರಾಯ ಸಾಂಪ�ರದಾಯಿಕ ಮಾಧ�ಯಮದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ�ತ�ತವೆ ಎಂಬ�ದ� ಇತ�ತೀಚಿನ ರಾಡಿಯಾ ಟೇಪ� ಹಗರಣದಲ�ಲಿ ಬಯಲಾಯಿತ�. ಭಾರತದ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ 2008-09ರ ಅವಧಿಯಲ�ಲಿ ವೈಷ�ಣವಿ ಕಮ�ಯ�ನಿಕೇಶನ�ಸ�‌ನ ಮ�ಖ�ಯಸ�ಥೆ ನೀರಾ ರಾಡಿಯಾರ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ�ಮಾರ� 300 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ ಎಲ�ಲಾ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ�ನೂ ದಾಖಲಿಸಿತ�ತ�.

ಈ ಟೇಪ�‌ಗಳ� ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ತರಂಗಗ�ಚ�ಛಗಳ ಹರಾಜಿನಲ�ಲಿ ನಡೆದಿರ�ವ ದೊಡ�ಡ ಹಗರಣ ಹೊರಬಂತ�. ಈ ಹಗರಣದ ಕೇಂದ�ರ ಬಿಂದ�ವಾದ ಡಿಎಂಕೆಯ ಎ.ರಾಜಾಗೆ ಸಂಪರ�ಕ ಖಾತೆ ದೊರೆಯ�ವಂತೆ ಮಾಡಲ� ಕೆಲವ� ಪತ�ರಕರ�ತರೂ ಲಾಬಿ ಮಾಡಿದ�ದರ�.

ಈ ವಿಷಯವನ�ನ� ಬಹ�ತೇಕ ಮ�ಖ�ಯವಾಹಿನಿಯ ಮಾಧ�ಯಮಗಳ� ಮರೆತೇ ಬಿಟ�ಟಿದ�ದವ�. ಇದನ�ನ� ಮಾಧ�ಯಮಗಳಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಟ�ಟದ�ದ� ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣಗಳ�. ಟ�ವಿಟ�ಟರ�‌ನಲ�ಲಿ ಬರ�ಖಾ ದತ� ಎಂಬ ಹ�ಯಾಶ� ಟ�ಯಾಗ� (# ಚಿಹ�ನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬರ�ಖಾ ದತ� ಎಂದ� ನಮೂದಿಸಿದರೆ) ಈ ಹಗರಣಕ�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾವಿರಾರ� ಪ�ರತಿಕ�ರಿಯೆಗಳ� ಸಿಗ�ತ�ತವೆ. ಫೇಸ�‌ಬ�ಕ�, ಬ�ಲಾಗ�‌ಗಳ�, ಬ��ಾ ದಾಖಲೆಗಳನೆಲ�ಲಾ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಈ ಸಂಖ�ಯೆ ಲಕ�ಷಗಳನ�ನ� ಮೀರ�ತ�ತದೆ.

ಮ�ಖ�ಯವಾಹಿನಿ ಮಾಧ�ಯಮಗಳ ದೊಡ�ಡ ಶಕ�ತಿ ಎಂದರೆ ಅವಕ�ಕೆ ಇರ�ವ ವಿಶ�ವಾಸಾರ�ಹತೆ. ಅವ� ತಪ�ಪ� ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ�ನ� ಪ�ರಶ�ನಿಸ�ವ�ದಕ�ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ವೇದಿಕೆಯೂ ಇರಲಿಲ�ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣ ಗಳ� ಅದ ಕ�ಕೊಂದ� ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತ�. ಹಗರಣದಲ�ಲಿ ಪಾಲ�ಗೊಂಡ ಪತ�ರಕರ�ತರೂ ಇಂಥ ತಾಣಗಳ ಸದಸ�ಯರಾಗಿದ�ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಲ�ಲಿಯೂ ಒಂದ� ಇಮೇಜ� ಇದ�ದ�ದರಿಂದ ಅವರೂ ಇದನ�ನ� ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಯಿತ�. ಉಳಿದ ಮಾಧ�ಯಮಗಳ� ತಾವಿನ�ನ� ಸ�ಮ�ಮನೆ ಕ�ಳಿತರೆ ತಮ�ಮ ವಿಶ�ವಾಸಾರ�ಹತೆಯ ಬಗ�ಗೆಯೂ ಸಂಶಯ ಮೂಡಬಹ�ದ� ಎಂದ� ಅನ�ಮಾನಿಸಿದವ�. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಾಡಿಯಾ ರಾಡಿ ನೆಟಿ�ನ�‌ಗಳಲ�ಲದ ಜನರನ�ನೂ ತಲ�ಪಿತ�.

ಭಾರತದ ಮಟ�ಟಿಗೆ ಇದೊಂದ� ದೊಡ�ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ಸರಿ. ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಬಳಕೆ ಹೆಚ�ಚಿರ�ವ ಪಾಶ�ಚಾತ�ಯ ದೇಶಗಳಲ�ಲಿ ದೊಡ�ಡ ದೊಡ�ಡ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಸೇವಾ ಲೋಪವನ�ನೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣಗಳಲ�ಲಿ ಪ�ರತಿಭಟಿಸ�ವ ಮಾದರಿಗಳಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮರಗಳನ�ನ� ಕಡಿಯ�ವ�ದ�, ಪ�ರಾಣಿಗಳನ�ನ� ಉಳಿಸ�ವ�ದ� ಮ�ಂತಾದ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೂ ಈ ಮಾಧ�ಯಮ ಬಳಕೆಯಾಗ�ತ�ತಿದೆ. ಜಗತ�ತಿನ ಯಾವ�ದೋ ಮೂಲೆಗಳಲ�ಲಿ ಕ�ಳಿತಿರ�ವವರನ�ನ� ಒಂದ� ಉದ�ದೇಶಕ�ಕಾಗಿ ಒಂದ�ಗೂಡಿಸ�ವ ಕೆಲಸವನ�ನ� ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳ� ಮಾಡ�ತ�ತವೆ.

ಸಾಂಪ�ರದಾಯಿಕ ಸ�ದ�ದಿಮೂಲಗಳ ಬ�ಡವನ�ನ� ಅಲ�ಗಾಡಿಸ�ವಂತಹ ಸ�ದ�ದಿಯ ವಿಶ�ವಾಸಾರ�ಹತೆಯ ವಿಮರ�ಶೆ ಟ�ವಿಟರ�, ಫೇಸ� ಬ�ಕ�, ಯೂಟ�ಯೂಬ� ಹೀಗೆ ಹತ�ತ� ಹಲವ� ಮ�ಖಗಳಲ�ಲಿ ಅಣ�ಬಾಂಬ�‌ನ ಸ�ಫೋಟದಲ�ಲಿ ಕಾಣ�ವ ವಿದಳನಾ ಕ�ರಿಯೆಯಂತೆ ಮ�ಂದ�ವರಿಯ�ತ�ತದೆ. ಒಬ�ಬ ವ�ಯಕ�ತಿ ತನ�ನ ಟ�ವಿಟರ�, ಬಜ� ಅಥವಾ ಫೇಸ�‌ಬ�ಕ�‌ನಲ�ಲಿ ಬರೆದ ವಿಷಯ ಆತನ ಸಂದೇಶದ ಹಿಂಬಾಲಕರ ಕಂಪ�ಯೂಟರ�, ಮೊಬೈಲ�, ನೆಟ� ಬ�ಕ�, ಲ�ಯಾಪ� ಟಾಪ� ಇತ�ಯಾದಿಗಳ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬರ�ತ�ತಿದ�ದಂತೆಯೇ ಆ ವಿಷಯದ ಪರ ಅಥವಾ ವಿರೋಧಿ ಮಾತ�ಕತೆಗಳ� ಸಂವಾದದ ರೂಪದಲ�ಲಿ ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ನ ಒಡಲ� ತ�ಂಬ�ತ�ತಾ ಹೋಗ�ತ�ತವೆ.

ಒಮ�ಮೆ ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ನಲ�ಲಿ ಸ�ದ�ದಿಯೊಂದ� ಮೂಡಿದರೆ ಅದನ�ನ� �ನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅಳಿಸಲಾಗದ�. ಇನ�ನ� ಜೇಬ�ತ�ಂಬಿಸಿ ಇತರರ ಬಾಯಿಮ�ಚ�ಚಿಸ�ವ�ದ� ಸಾಧ�ಯವೇ ಇಲ�ಲವೆನ�ನಿ. ಒಂದೆಡೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ�ನ� ತಮ�ಮ ಮೊಬೈಲ� ಫೋನ�, ಲ�ಯಾಪ�‌ಟಾಪ�‌ಗಳಲ�ಲಿ ರೆಕಾರ�ಡ� ಮಾಡಿ, ಫೋನಿನಲ�ಲೇ ಇರ�ವ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಕನೆಕ�ಷನ� ಬಳಸಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ�ಲಿ ಇತರರ� ಧ�ವನಿ , ದೃಶ�ಯ ಅಥವಾ ಬ�ಲಾಗ� ಲೇಖನಗಳ ಮ�ಖೇನ ಸ�ಪಂದಿಸ�ವಂತೆ ಮಾಡ�ವ�ದ� ಇಂದ� ಸ�ಲಭಸಾಧ�ಯ.

ಅರಳಿ ಕಟ�ಟೆಯಲ�ಲಿ ಕೂತ� ಹರಟ�ವ ಹಾಗೂ ರಾಜ�ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಸ�ದ�ದಿಗಳ ಬಗ�ಗೆ ವಿಚಾರವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ� ಅದಕ�ಕೆ ನಮ�ಮದೇನಾದರೂ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಲಿಕ�ಕೆ ಸಾಧ�ಯವೇ ಎಂದ� ಯೋಚಿಸಿ, ಪತ�ರವ�ಯವಹಾರ ಮ�ಖೇನ ವ�ಯವಹರಿಸಿ ವರ�ಷಗಟ�ಟಲೆ ಕಾದ� ಕೂರ�ವ ದಿನಗಳಲ�ಲಿ ಈಗ ನಾವಿಲ�ಲ. ಹಳ�ಳಿಗನೂ ಇಂದ� ವಿಶ�ವದ ಇನ�ಯಾವ�ದೋ ಮೂಲೆಯ ವಿಜ�ಞಾನಿಯ ನೆರವನ�ನ� ಪಡೆದ� ತನ�ನ ಉತ�ಪತ�ತಿಯನ�ನ� ಹೆಚ�ಚಿಸಿಕೊಳ�ಳ�ವ ಕಾಲವಿದ�.

ಅದಕ�ಕವನ� ಸ�ಥಿರ ದೂರವಾಣಿಯ ಗೋಜಿಗೂ ಹೋಗ�ವಂತಿಲ�ಲ. ತನ�ನ ಕಿಸೆಯಲ�ಲಿನ ಮೊಬೈಲ� ತೆರೆದ� ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಮೂಲಕ ತನ�ನ ‘ಅಂತರ ರಾಷ�ಟ�ರೀಯ’ ಗೆಳೆಯರ ಸಂಗ ಬೆಳೆಸಬಹ�ದ�. ಸರಿ ತಪ�ಪ�ಗಳನ�ನ� ಗ�ರಹಿಸಿ ತನ�ನ ದೇಶವನ�ನಾಳ�ವ ಜವಾಬ�ದಾರಿ ಹೊತ�ತ ನಾಯಕನನ�ನೂ ಎಚ�ಚರಿಸಬಹ�ದ�. ತನಗೆ ಹಕ�ಕಿನಿಂದ ದೊರೆಯಬೇಕಿದ�ದ ಸ�ದ�ದಿ ತನ�ನೆಡೆಗೆ ತರದಿದ�ದಲ�ಲಿ ಮಾಧ�ಯಮವನ�ನೂ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದ�ಕೊಳ�ಳಬಹ�ದ�.

ಸೋಷಿಯಲ� ಮೀಡಿಯಾ ಜನರ ನಿತ�ಯದ ನಿಯತ ಹವ�ಯಾಸವಾಗಿ ಬೆಳೆಯ�ತ�ತಿದೆ. ಅದಕ�ಕೆ ಸಾಂಪ�ರದಾಯಿಕ ಮಾಧ�ಯಮಗಳ ಸ�ದ�ದಿ ಹರಿವಿನಷ�ಟ� ಪ�ರಭಾವ ಬೀರಲ� ಇನ�ನೂ ಅದಕ�ಕೆ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನದ ಪ�ರಸರಣೆಯ ದೃಷ�ಟಿಯಿಂದ ಸಾಧ�ಯವಾಗದೇ ಇದ�ದರೂ, ವಿದ�ಯಾವಂತರ ನಡ�ವೆ ಬಹಳಷ�ಟ� ಬಳಕೆಯಲ�ಲಿದೆ. ಮ�ಖ�ಯವಾಹಿನಿ ಮಾಧ�ಯಮಗಳಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ� ಮೀಡಿಯಾ ಸ�ದ�ದಿ ಸಂಗ�ರಹ, ವಿನಿಮಯಕ�ಕೆ ಎಷ�ಟೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡ�ವ�ದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ� ತಪ�ಪ� ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ�ಗಳನ�ನ� ಎಚ�ಚರಿಸಲ�, ತಪ�ಪನ�ನ� ಎತ�ತಿತೋರಿಸಲ�, ಈ ಕ�ರಿತಂತೆ ಅಭಿಪ�ರಾಯ ರೂಪಿಸಲೂ ಇದೇ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನ ಬಳಕೆಯಾಗ�ತ�ತದೆ. ರಾಡಿಯಾ ಟೇಪ� ಪ�ರಕರಣದಲ�ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ�ಯಮಗಳ� ಸೋಷಿಯಲ� ಮೀಡಿಯಾದಿಂಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತಿವೆ. ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘಟನೆಗಳ� ಭಾರೀ ಉದ�ಯಮಗಳಿಗೆ ಇದೇ ತಂತ�ರದ ಮೂಲಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿವೆ. ಮ�ಂದಿನ ದಿನಗಳಲ�ಲಿ ಈ ಸಾಧ�ಯತೆಯ ಇನ�ನಷ�ಟ� ಮ�ಖಗಳ� ಅನಾವರಣಗೊಳ�ಳಬಹ�ದ�.