ವಿಲ� ಯೂ ಬಿ ಮೈ ವ�ಯಾಲೆಂಟೈನ�

ಹೊಳೆವ ಚಂದ�ರನ ದಿನವ� ಚ�ಂಬಿಸಿ
ಮಿನ�ಗ� ನಕ�ಷತ�ರಗಳ ಜೊತೆ ನಲಿದ�
ಸ�ಡ�ವ ಬೇಸಿಗೆಯಲ�ಲಿ ತಂಪ ಕಂಡ�
ಅದೃಶ�ಯ ಶಕ�ತಿಯ ಇರ�ವನ�ನನ�ಭವಿಸಿರ�ವೆ

ಸೃಷ�ಟಿಯ, ಮ�ಗಿಲೆತ�ತರದ ಗಿರಿಶಿಖರಗಳ ಕಂಡಿರ�ವೆ
ಪ�ರೇಮಾಮೃತವನ�ನ� ಪವಿತ�ರ ಗಂಗೆಯಲ�ಲಿ ಸವಿದಿರ�ವೆ
ಉತ�ಕಟ ಬಯಕೆಯ ಉಕ�ಕಿಸ�ವ ತ�ಟಿಯ ಕಂಡಿರ�ವೆ
ಪತಂಗವಾದ ಅಭಾಸವಾಗಿದೆ, ನೂರಾರ�ಸಲ ಎನಗೆ

ಪವಾಡಗಳನ�ನೂ ,
ನೋವ� ಮಾಸ�ವ�ದನ�ನೂ ಕಂಡಿರ�ವೆ ನಾನ�
ಆದರೆ ನನ�ನ ವಿಸ�ಮಿತನನ�ನಾಗಿಸಲ� ನೀ ಮಾಡ�ವ
ಎಷà³�ಟೋ ಕೆಲಸಗಳà³� ನಾ ಬೇರೆಲà³�ಲೂ ಕಂಡಿಲà³�ಲ…

ಜಿಗ�ಪ�ಸೆಯಾದಾಗ ಎಚ�ಚರಿಸಿದೆ ನೀನ�
ಸ�ಪರ�ಶದಿಂದಂಮೃತದ ದಾರೆ ಎರೆದೆ
ನಾನರಿಯದ ಕೆಲಸಗಳ ಸಾಧಿಸಿಹೆ ನೀನ�
ಸಂಯಮ ಕಳೆದ ಪಶ�ವಾಗಿಹೆ ನಾನ�
à²�ಕೆಂದರೆ, ನೀನೆ ನನà³�ನ ಜೀವನ ಸೆಲೆಯà³�…

ಕಂಡರಿಯದ ಕನಸ ಕಂಡೆ
ರವಿಯ� ಶರಧಿಯ ಮೋಹಿಪ�ದ ಕಂಡೆ
ಶಶಿಗೆ ದಿನ ಚ�ಂಬನದ ಮಳೆಗರೆಯ�ತ�ತ
ನಾ ಕನಸಿನಪ�ಸರೆಯರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕಾಲಕಳೆದೆ.
ವಿಲ� ಯೂ ಬಿ ಮೈ ವ�ಯಾಲೆಂಟೈನ�