ಬೆಳಗ� ಜಗವ

ಹಳೆಯ ಪ�ಟವ ತಿರ�ವಿ ನೀನ�
ಕಲಿ ಇಂದ� ಹೊಸದ� ವಿಷಯ
ತಿಳಿವ ತಿಳಿದ� ಜಗದಿ ನೀನ�
ಬೆಳಗ� ಕಲಿಯದವರ ಜಗವ