ಸ�ಗ�ಗಿ


ಚಿತ�ರ: ಪವಿತ�ರ ಹೆಚ�

ಸಂಕ�ರಾತಿಯ ಈ ಸಂಜೆಯಲಿ


ಓಡಿದೆ ನೋಡಿ ಮತ�ತಿನಲಿ
ವರ�ಷದ ದ�ಡಿತವ� ಮ�ಗಿಯಿತ� ಇಂದ�
ಹೊಸ ವೇಷವ ಧರಿಸ�ವ ಇಂಗಿತವ�
ಬಸವನ ಪೂಜೆ ಮ�ಗಿಯಿತ� ನೋಡ�
ಓಡಿವೆ ಉರಿಯ�ವ ಕಿಚ�ಚಲಿ ನೋಡ�
ಮೈಯಿಗೆ ಬಿಸಿ ತಾಗಿತೊ ಎಂದೋ
ಹಬ�ಬದ ಸ�ಗ�ಗಿ ಉಂಡೆವೊ ಎಂದೋ
ರೋಗವ ಹೊಡೆದೋಡಿಸ�ವ�ದ�
ದೃಷ�ಟಿಯನಿದ� ನೀವಾಳಿಪ�ದ�
ಎಳ�ಳ� ಬೆಲ�ಲ ನಮಗೂ ಉಂಟ�
ಎಳ�ಳ� ಬೆಲ�ಲ ನಿಮಗೂ ಉಂಟ�
ಸ�ಗ�ಗಿಯ ಹಬ�ಬವ ಕೊಂಡಾಡಿ
ವರ�ಷದ ಪೂರಾ ಹಾಯಾಗಿರಿ