ಲೈವà³�‌ಸà³�ಟà³�ರೀಮà³� ಮಾಡà³�ವ ಗà³�ಂಗಿನಲà³�ಲಿ…

ಕà³�ಯಾಮೆರಾಗಳ ಸà³�ತà³�ತ…

ಇತ�ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ�ಯಕ�ರಮಗಳನ�ನ� ಲೈವ�‌ಸ�ಟ�ರೀಮ� ಮಾಡ�ವ�ದ� ಸಾಮಾನ�ಯವಾಗಿದೆ. ದೊಡ�ಡದೊಡ�ಡ ಕ�ಯಾಮೆರಾಗಳನ�ನ� ಹಿಡಿದ�, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಅದನ�ನ� ಪ�ರಾಸೆಸ� ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವ�ಗಳನ�ನ� ಸಿ.ಡಿ ಇತ�ಯಾದಿಗಳಲ�ಲಿ ಬರೆದ� ಬೇರೊಬ�ಬರಿಗೆ ನೀಡ�ತ�ತಿದ�ದ ದಿನಗಳ� ಇನ�ನೇನ� ಮ�ಗಿದೇ ಹೋದವ� ಎನ�ನಬಹ�ದ�.

ಈಗ ಲೈವ� ಸ�ಟ�ರೀಮ� ಕಾಲ. ಕೈಯಲ�ಲಿ ಹಿಡಿದ ಮೊಬೈಲ�, ಡಿಜಿಟಲ� ಕ�ಯಾಮೆರಾ, ಟ�ಯಾಬ�ಲೆಟ� ಪಿ.ಸಿ ಇವೆಲ�ಲವೂ ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ಮಯ. ಅವ�ಗಳಲ�ಲಿ ಕ�ಯಾಮೆರಾ ಬಳಸಿ ಇಂಟರ�ನೆಟ�‌ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ�ಮ ಮ�ಂದೆ ನೆಡೆಯ�ತ�ತಿರ�ವ ಕಾರ�ಯಕ�ರಮಗಳನ�ನ� ಸ�ಯ�ಯನೆ ಮನೆಯಲ�ಲೋ, ಇನ�ಯಾವ�ದೋ ದೇಶದಲ�ಲಿ ಕ�ಳಿತಿರ�ವ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ� ಅಪ�ಲೋಡ� ಮಾಡಬಹ�ದ�.

ಈ ಕಾರà³�ಯಕà³�ಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಯಾವà³�ದಾದರೂ ಒಂದà³� ಉಪಕರಣ (ಡಿಜಿಟಲà³� ಕà³�ಯಾಮೆರಾ ಹೊಸ ಸೇರà³�ಪಡೆ – ಆಂಡà³�ರಾಯà³�ಡà³� ಇರà³�ವ ಕà³�ಯಾಮೆರಾಗಳà³� ಈಗ ಮಾರà³�ಕಟà³�ಟೆಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರà³�ತà³�ತಿವೆ), ಜೊತೆಗೆ 3G ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಕನೆಕà³�ಷನà³� ಅಥವಾ ಹತà³�ತಿರದ ವೈಫೈ ಬಳಸà³�ವ ಸೌಲಭà³�ಯ ನಿಮà³�ಮಲà³�ಲಿರಬೇಕà³�. ಆಂಡà³�ರಾಯà³�ಡà³�,  à²�ಫೋನà³� ಇತà³�ಯಾದಿ ಫೋನà³�‌ಗಳನà³�ನà³� ಬಳಸಿ ಗೂಗಲà³� ಹà³�ಯಾಂಗà³�‌ಔಟà³�, ಲೈವà³�‌ಸà³�ಟà³�ರೀಮà³�, ಯà³�ಸà³�ಟà³�ರೀಮà³�, ಜಸà³�ಟà³�‌ಇನà³� ಟೀವಿ ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಮೊಬೈಲà³� ಅಪà³�ಲಿಕೇಷನà³�‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಲೈವà³�‌ಸà³�ಟà³�ರೀಮà³� ಕà³�ಷಣಾರà³�ಧದಲà³�ಲಿ ಸಾಧà³�ಯ.

ಇತà³�ತೀಚಿನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕಾರà³�ಯಾಗಾರಗಳà³�, ಸಂವಾದಗಳà³�, ಹಾಗೂ ಛಂದ ಪà³�ಸà³�ತಕದ ”ವರà³�ಣಮಯ” ಪà³�ಸà³�ತಕ ಬಿಡà³�ಗಡೆ ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮದಲà³�ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸà³�ಟà³�ರೀಮà³� ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದ ತಾಂತà³�ರಿಕ ತೊಡಕà³�ಗಳನà³�ನà³� ಮà³�ಂದೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳà³�ಳಲà³� ಬಹಳಷà³�ಟà³� ವಿಷಯಗಳà³� ದೊರಕಿವೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದಷà³�ಟà³� ನಿಮಗೆ:

ಒಂದೆರೆಡ� ಕಿವಿಮಾತ�:-

* ಒಂದೆರೆಡà³� ಲೈಫà³�‌ಟೈಮà³� ವà³�ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರà³�ವ ಪà³�ರೀಪೇಯà³�ಡà³� ಮೊಬೈಲà³� ಕನೆಕà³�ಷನà³� ನಿಮà³�ಮಲà³�ಲಿರಲಿ – à²�ರà³�‌ಟೆಲà³�, à²�ರà³�‌ಸೆಲà³�, ಬಿ.ಎಸà³�.ಎನà³�.ಎಲà³� ಸಾಮಾನà³�ಯವಾಗಿ ಉತà³�ತಮ ಇಂಟರà³�ನೆಟà³� ಕನೆಕà³�ಷನà³� ಕೊಡà³�ತà³�ತವೆ. ಸಧà³�ಯ ರಿಲಾಯನà³�ಸà³�, ವೊಡಾಫೋನà³� ಹೇಗೆ ಎಂಬà³�ದà³� ತಿಳಿದಿಲà³�ಲ.

* ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ�ತ�ತಿರ�ವ ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಸೇವೆಯನ�ನ� ತಕ�ಷಣ 3G ರೀಚಾರ�ಜ� ಪ�ಯಾಕ�‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಪ�ಡೇಟ� ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳಲ� ಸಾಧ�ಯ.

* ಕಾರ�ಯಕ�ರಮ ಪ�ರಾರಂಭಕ�ಕೂ ಮ�ಂಚೆ ಒಂದೆರಡ� ಭಾರಿ ಲೈವ�‌ಸ�ಟ�ರೀಮ� ಟೆಸ�ಟ� ಮಾಡಿ. ಇದ� ಕೊನೆಯಕ�ಷಣದ ತೊಂದರೆಗಳನ�ನ� ನಿವಾರಿಸಲ� ಸಹಾಯ ಮಾಡ�ತ�ತದೆ.

–ಈ ಪೋಸà³�ಟà³� ಅನà³�ನà³� ಇನà³�ನಷà³�ಟà³� ಅಪà³�ಡೇಟà³� ಮಾಡà³�ವà³�ದಿದೆ. ಲೈವà³�‌ಸà³�ಟà³�ರೀಮà³� ಮಾಡà³�ವ ಮà³�ಂಚೆ ನೀವà³� ಇದರತà³�ತ ಗಮನ ಹಾಯಿಸಬಹà³�ದà³�.