ರತ�ನನ� ಪರ�ಪಂಚದಾಗೊಂದ� ಸ�ತ�ತ�

ರತ�ನನ� ಪದಗಳ ಕೇಳಿ ನನ�ಗೆ
ಮತ�ನಾಗ� ತೂರ�ದಂಗಾಯ�ತ�..
ಕೂತಲ�ಲಿಂದ�ಲೇ ಜೋರಾಗ� ನಗ�ತಾ
ನನà³� ಮನà³�ದ ಕದà³�ವ ತಟà³�ದಾಂಗಾಯà³�ತà³�…