ಹಡಗ�

ಹೊತ�ತ� ಸಾಗಲೆ ನಿನ�ನ
ಹೊಂಬಣ�ಣದ ಹಡಗಿನಲಿ
ಜಗವನರಿಯಲ� ಚಿನ�ನ
ನಿನ�ನ ಕಣ�ಣಂಚಿನಲಿ

ಹಕ�ಕಿ

ನೀಲಾಕಾಶದ ಜೀವ ಜಾಲ
ಹಾರ�ತ�ತಲೇ ಸಾರಿದೆ ನೀ
ಜಗಕೆ ಬಾನ ಅಂತರಾಳ

ಚಿತ�ರ:- ಗ�ರ�ಪ�ರಸಾದ�, ಶೃಂಗೇರಿ