ಉಡ�ಗೊರೆ

ಚೆಂದದ ಉಡ�ಗೊರೆಯ ತಂದ�
“ಇದà³� ನಿನಗಾಗಿ
ನಾ ಮೆಚ�ಚಿ ತಂದದ�ದ�..
ಚೆಂದಿದೆ ಅಲà³�ಲವೇ?”
ನೀ ಕೇಳಿದ ಈ ಪ�ರಶ�ನೆಗೆ
ಉತ�ತರಿಸಲಿ ನಾ ಹೇಗೆ?
ಉಡ�ಗೊರೆಯ ನೋಡಿದಾಕ�ಷಣ
ಕಳೆದà³� ಹೋಯà³�ತಲà³�ಲ ನನà³� ಮನ…