ಜ�ವರದ ನೆರಳ�

ಎಗ�ಗಿಲ�ಲದೆ ಸಾಗಿದ�ದ ದಿನಗಳ ನಡ�ವೆ
ತಗ�ಗಿ ಬಗ�ಗಿ ನೆಡೆ ಎಂದಿತ� ಜ�ವರ
ಮ�ಖದ ಮ�ಂದಿಡಿದ� ನಿನ�ನ ಕರ
ಶೀತ, ನೆಗಡಿಯ ತಡೆ ಒಡನೆ

ಹೊರಗಿನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಜಗ�ಗಿರಲಿಲ�ಲ
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಸ�ರೀಲಿಕ�ಕೂ ಸಾಕ�
ಮೈ ಬಿಸಿ ಆದೊಡನೆ ನೆಲ ಅದ�ರಿತ�ತ�
ಈ ಜà³�ವರದ ನೆರಳà³� ಸà³�ವಲà³�ಪ ಬೇಕಿತà³�ತà³�…