ಪೇಪರ� ದೋಣಿ

 à²šà²¿à²¤à³�ರಗಳà³�: ಪವಿತà³�ರ

ಅಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೇಲ�ತ ಬಂತ�
ನೆನಪಿನ ಸೆರಗನ� ಸರಿಸ�ತ ಬಂತ�
ಮಗ�ವಿನ ಮನಸನ� ತಣಿಸಲ� ಬಂತ�
ಊರಿಗೆ ನನ�ನನ� ಒಯ�ಯ�ವೆನೆಂತ�

ಕಾಗದದಲ�ಲಿ ಮಾಡಿದ ದೋಣಿ
ಪ�ಸ�ತಕದಾಳೆಯ ನೆನಪಿನ ದೋಣಿ
ರಜೆಯಲಿ ಮಜವ ತಂದ ದೋಣಿ
ಹರಿವ ನೀರಲಿ ತೇಲ�ವ ದೋಣಿ

ಮಕ�ಕಳ ಸಂಗ ಕೂಡಿ ನೋಡ�
ಪೇಪರ� ದೋಣಿಯ ಮಾಡಿ ನೋಡ�
ರಸ�ತೆಯ ಮಧ�ಯೆ ಹರಿಯ�ವ ನೀರಲಿ
ಮಕ�ಕಳೊಡನೆ ಅದನಾಡಿಸಿ ನೋಡ�

ಮಳೆಗಾಲದಲ�ಲಿ ರಸ�ತೆಯ ಮೇಲೆ
ಬೇಸಿಗೆ ಯಲ�ಲಿ ಮನೆ ಸಂಪಿನ ಒಳಗೆ
ಚಳಿಗಾಲದಲ�ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ
ಕೈಯ�ಯಲ�ಲಿರಲಿ ಪೇಪರ� ದೋಣಿ!