ನಿಮà³�ಮ ವೋಟà³� ನಮಗೆ…

ಬೆಳ�ಳಂಬೆಳಗ�ಗೆ ಜಯನಗರದ ಚ�ನಾವಣ ಪ�ರಚಾರದ ಸದ�ದ� ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ�ತ�ತಿದ�ದಂತೆ, ಅದಕ�ಕೆ ಬಳಸ�ವ ಆಟೋ ತಲೆಯಲ�ಲಿತ�ತ�. ಅದಕ�ಕೆ ಒಂದ� ಸ�ವರೂಪ ಕೊಡ�ವ ಪ�ರಯತ�ನ.

ಸೂ: ನಾನà³� ಚಿತà³�ರಕಾರನಲà³�ಲ… ಮೇಲಿನ ಸಾಲà³� à²�ನನà³�ನà³� ಬರೆಯಲà³� ಇಚà³�ಚಿಸಿದà³�ದೆ ಎಂದà³� ಸೂಚಿಸà³�ತà³�ತದೆ. ಚಿತà³�ರ ಅದರಂತೆಯೇ ಕಾಣದಿದà³�ದರೆ ಅದಕà³�ಕೆ ನಾನà³� ಜವಾಬà³�ದಾರನಲà³�ಲ 🙂