ಮ�ಸ�ಸಂಜೆ

ಸಂಜೆ ದೀಪ ಹೊತ�ತಿಸ�ವ ಹೊತ�ತ�
ಅಲ�ಲಲ�ಲಿ ಬೆಳಗಿದ ದೀಪದ ಜೊತೆಗೆ
ಚಂದಿರನ ಮ�ಖ ಅರಳಿತ�ತ�

ತಂಗಾಳಿಯ ಆ ಸಣ�ಣ ತೂಗ�
ನನ�ನರಗಿಣಿಯ ಮ�ಂಗ�ರ�ಳ
ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆಡಿಸಿತ�ತ�

ಸ�ತ�ತಲಿದ�ದ ಪ�ರಪಂಚದ ಅರಿವಿಲ�ಲದೆ
ನೀ ಹೇಳ�ವ ಮಾತ� ಕೇಳಲ�
ನನ�ನ ಕಿವಿ ಅರಳಿ ನಿಂತಿತ�ತ�

ನಿನ�ನ ತ�ಟಿಯಿಂದ�ರ�ಳಿದ
ಮಾತಿನ ಮ�ತ�ತ�ಗಳ ಎಣಿಸ�ತ�ತಾ
ನಾ ದಾರಿ ಸವೆಸಿಯಾಗಿತ�ತ�

ನೀ ಜೊತೆಗಿದ�ದರೆ ಚಿನ�ನಾ
ಮ�ಸ�ಸಂಜೆ ಅದೆಷ�ಟ� ಚೆನ�ನ
ಮರೆತಾಗಿತ�ತ� ನನ�ನನ�ನೇ ನಾ

ಅಲೆಗಳಲ�ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋದಾಗ

ಕಳೆದ ದಿನಗಳ ಹಳೆಯ
ನೆನಪ�ಗಳ ನೆನೆನೆನೆದ�
ನೀರಿನೆಲೆಯ ಸೆಳೆತಕೆ
ಕಳೆದ� ಹೋಗ�ತಲಿಹಳ�

ತನ�ನ ಇನಿಯನ ಮನೆಯ
ಆ ದಡವ  ಸೇರà³�ವà³�ದà³�
ಹೇಗೆಂದ� ಚಿಂತಿಸ�ತ
ಕಾಲ ಕಳೆದಿಹಳ�

ಈ ಸಂಜೆಗತ�ತಲಲಿ
ನೀರ ಜೊತೆ ನೀರೆಯ
ಹತ�ತಾರ� ಮಾತ�ಕತೆ
ಮನೆಯ  ಮಾಡಿಹà³�ದà³�

ತಂಗಾಳಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ
ಹಾರ�ವದೋ, ಇಲ�ಲ..
ಆ ಮೀನ ಜೊತೆಗೆ
ಈಜಲೆಣಿಸಲೊ ನಾನ�?

ಪ�ರಶ�ನೆಗಳ ಉತ�ತರಿಸೆ
ಕನಸಲಿ ತಾ ಬಂದ�
ತನ�ನ ಮನೆಗೆನ�ನ ಕರೆದೊಯ�ಯ
ಬಹ�ದೇ ಗೆಳೆಯ?

– ಕಾವೇರಿಯ ದಡದಲà³�ಲಿ ಕà³�ಳಿತರೆ  ಇನà³�ನೂ ನೂರà³� ಆಲೋಚನೆಗಳà³� ನಿಮà³�ಮಲà³�ಲೂ ಮನೆಮಾಡಬಹà³�ದಲà³�ಲ…

ಚಿತà³�ರ:- ಪೃಥà³�ವಿ – ವಿಜಯà³� ಶಂಕರà³� ಅಲà³�ಬಂ ನಿಂದ