ಚಿಗ�ರ�


ಎಳೆ ಎಳೆ ಚಿಗ�ರೆ
ಅರಳಲೆ ಚಿಗ�ರೆ
ಅರಳ�ತ ನೀನ�
ನಗೆಲೇ ಚಲà³�ವೆ…

ಚಿತ�ರ: ಅರವಿಂದ