ನಮ� ಪಂಚಾಯ�ತಿ ಕಟ�ಟೆ

ಓದನ� ಮ�ಗಿಸಿ ಹೊರಬಿದ�ರೆ ಸಾಕ�
ನಮ�ಮ ಮಾತ� ಶ�ರ�ವಾಗ�ತ�ತೆ
ಕಟ�ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ�ಕೊಂಡಿದ�ರೆ ಇತ�ತ
ನೋಡಿದ� ಊರೇ ಸ�ಸ�ತಾಗ�ತ�ತೆ..

ನಮ�ದೆ ಒಂದ� ಪಂಚಾಯ�ತಿ ಕಟ�ಟೆ
ನಾವೇ ಇಲ�ಲಿ ಎಲ�ಲಾ..
ದೇಶದ� ಸ�ದ�ದಿ ಮಾತಾಡ�ತೀವಿ
ಕಾಲೆಳೆಯೋದ�ರಲ�ಲಿ ಕಮ�ಮಿ ಇಲ�ಲ

ಕೈಲಿರ�ತಿತ�ತ� ಕಡಲೇಕಾಯಿ ಮೊದ�ಲ�
ಈಗ ಲೇಸ�, ಕ�ರ�ಕ�ರೆಯಣ�ಣ
ಹಂಚ�ಕೊಂಡ� ತಿಂದ�, ನೀರ� ಕ�ಡಿದ�ಮೇಲೆ
ನಾಲ�ಕ� ನಗೆಹನಿಗಳ ಜಾತ�ರೆಯಣ�ಣ

ನಾಳಿನ ಸ�ವತಂತ�ರದಿನವೇ ಇಂದ�
ಚರ�ಚೆಯ ವಿಷಯ ನಮ�ಗೆ

ಚಿಂತಿಸಿ ಚರ�ಚಿಸಿ, ಒಟ�ಟಿಗೆ ನಾವ�
ದೇಶವ ಕಟ�ಟಿ ನೋಡ�ವೆವಣ�ಣ