ಚಿಟ�ಗ�ಬ�ಬಿ

ಚಿತ�ರ:- ಅರವಿಂದ
ಚಿಟ�ಗ�ಬ�ಬಿ ನಾಮಕರಣ :- ರವಿ

ಚಿಟ� ಚಿಟ� ಅಂತ ಚಿಟ�ಗ�ಬ�ಬಿ
ಕೂತಿತಲà³�ಲಿ ಸà³�ಸà³�ತಾಗಿ…
ಕಾಳಿಗೆ ಕಾದ� ಕ�ಂತಿತ�ತ�
ಕ�ಯಾಮೆರ ಸೆರೆಯಲಿ ಬಿದ�ದಿತ�ತ�..