ನವಿಲ�

ನವಿಲೆ ನವಿಲೆ ನೀನೆಲ�ಲಿರ�ವೆ
ಕಾಣಲ� ನಿನ�ನ
ಹಾತೊರೆದಿರ�ವೆ

ಜಳ ಜಳ ಸ�ರಿಯ�ತ
ಜಿನ�ಗ�ವ ಮಳೆಯಲಿ
ಕ�ಣಿಯ�ತ ಬರ�ವೆ
ಸ�ಂದರ ಚಲ�ವೆ

ಮಳೆಯಲಿ ನಲಿವ�ದ
ಕ�ಣಿಯ�ವ ನೀನ�
ಕ�ಣಿವ�ದ ಕಲಿಸಿದೆ
ಕಾಣೆನೆ ನಾನ�!

ಸಾವಿರ ಕಣ�ಣಿನ ರೆಕ�ಕೆಯ ಬಿಚ�ಚಿ
ಎಲ�ಲರ ಮನದಿ
ಚಿಟ�ಟೆಯ ಬಿಟ�ಟೆ

ಸಿಗಲೇ ಇಲ�ಲ ವಾರಗಳಾಯ�ತ�
ಹೊಗಿದ�ದೆಲ�ಲಿ ಹೇಳದೆ ನೀನ�?
ಕಾಣದೆ ನಿನ�ನ
ಇರಲಾರೆನà³� ನಾನà³�….

ನವಿಲೆ ನವಿಲೆ  à²¨à³€à²¨à³†à²²à³�ಲಿರà³�ವೆ
ಕಾಡಿಸ ದೆ ನೀ ಬರ�ವೆಯ ಚಲ�ವೆ
ನಿನಗಾಗಿಯೆ ನಾ ಕಾದಿರà³�ವೆ…

ಜಗಕೆ ಜೀವವ ತ�ಂಬ�ತ ನೀನ�
ಸ�ಂದರಗೊಳಿಸಿದೆ ಈ ಬನವನ�ನ�
ಜೊತೆಯಲಿ ನಿನ�ನ ಕೂಡ�ತ ನಾನ�
ಕಳೆಯಲೆ ದಿನವ ನಿನ�ನೆದ�ರಲ�ಲೆ

ಚಿತ�ರ: ಪವಿತ�ರ ಹೆಚ�