ನಿಮà³�ಮ ವೋಟà³� ನಮಗೆ…

ಬೆಳ�ಳಂಬೆಳಗ�ಗೆ ಜಯನಗರದ ಚ�ನಾವಣ ಪ�ರಚಾರದ ಸದ�ದ� ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ�ತ�ತಿದ�ದಂತೆ, ಅದಕ�ಕೆ ಬಳಸ�ವ ಆಟೋ ತಲೆಯಲ�ಲಿತ�ತ�. ಅದಕ�ಕೆ ಒಂದ� ಸ�ವರೂಪ ಕೊಡ�ವ ಪ�ರಯತ�ನ.

ಸೂ: ನಾನà³� ಚಿತà³�ರಕಾರನಲà³�ಲ… ಮೇಲಿನ ಸಾಲà³� à²�ನನà³�ನà³� ಬರೆಯಲà³� ಇಚà³�ಚಿಸಿದà³�ದೆ ಎಂದà³� ಸೂಚಿಸà³�ತà³�ತದೆ. ಚಿತà³�ರ ಅದರಂತೆಯೇ ಕಾಣದಿದà³�ದರೆ ಅದಕà³�ಕೆ ನಾನà³� ಜವಾಬà³�ದಾರನಲà³�ಲ 🙂

ಚ�ನಾವಣೆ

ಚ�ನಾಯಿತರಾಗಲ� ಅನ�ಯಾಯಿಗಳ
ಕಾಲನಿಡ�ಯ�ವ ಕಾಲ
ಅಜ�ಜ ಅಜ�ಜಿಯರಿರಲಿ, ದೊಡ�ಡವರೂ, ಯ�ವಕ, ಯ�ವತಿಯರೂ
ಅದೆಲ�ಲ ಬಿಡಿ, ಬಿಟ�ಟಿಲ�ಲ ನಮ�ಮ ಚಿಕ�ಕ ಪ�ಟ�ಟ ಕಂದಮ�ಮಗಳನ�ನೂ

ಓಟ� ಕೊಡಿ.. ಎತ�ತರಿಸಿದ ದನಿಯಲ�ಲಿ ಕೂಗ�ತ�ತಿರ�ವ
ಆ ಮೈಕಿನ ಧ�ವನಿಗೆ ಎದೆ �ಲ� ಎಂದಿತ�ತ�
ಕೂಗ�ತ�ತಿದ�ದವರಾರ�? �ನಾಯಿತ� ಎನ�ನ�ವ�ದರಲ�ಲೇ
ತಿಳಿದದ�ದ�, ಅದ� ಮಗ�ವೊಂದರ ಮಾತೆಂದ�

ಕೊಡ�ತ�ತಿದ�ದಾರೆ ಸೀರೆ, ಕಾಸ�, ಬಾಟಲಿಗಳ
ಇದೆಲ�ಲಾ ಖಾಸ� ಬಾತ�.. ಹೊರಗೆ ತಿಳಿದರದ�
ಮಿಡಿಯಾದ ಕರಾಮತà³�ತà³�… ಆದರೂ ನೆಡೆಯà³�ತà³�ತಿದೆ
ಚೌಕಾಸಿ ಗತ�ತಿನಿಂದಲೇ ನಡ�ರಸ�ತೆಯಲ�ಲಿ

ಚ�ನಾಯಿಸ ಬೇಕಿದೆ ಓದಿ ತಿಳಿದ, ತಲೆಯಿರ�ವ
ನಾಯಕನ… ಪಕà³�ಷದà³�ದಿರಲಿ ಸಿಕà³�ಕರೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಅವನ
ಅಟೆಸ�ಟ� ಮಾಡಿದ ಗ�ರ�ತ� ಪರಿಚಯ, ನಂತರ
ನಾಡ ಕಟ�ಟಲಿಕ�ಕಿರ�ವ ಯೋಜನೆಗಳ ಸವಿವರ

ನಾವ� ಕಟ�ಟ�ತ�ತೇವೆ, ನಾವ� ಕೆಡವ�ತ�ತೇವೆ
ನಾವ� �ನ� ಮಾಡ�ತ�ತೇವೆಯೋ ಕಣ�ಮ�ಚ�ಚಿ ನೋಡಿ
ನೀವೇ ನಾವ�.. ಸಧ�ಯ ನಮಗೆ ಓಟ� ಕೊಡಿ
ಹಿಂದಿನದೆಲà³�ಲವ ಮರೆತà³� ಮà³�ಂದಿನದನà³�ನà³� ಚಿಂತಿಸದೆ – ಕಿವಿ ಮಾತà³�

ಪ�ರತಿವರ�ಷದ ಚ�ನಾವಣಾ ಪ�ರಣಾಳಿಕೆಗಳನ�ನ�
ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಓದಿ ನಾನೇ ಒಂದ� ಬರೆಯಬಲ�ಲೆ
ಎಂದೆನಿಸಿದಾಗ ನನ�ನ ತಲೆಯಲ�ಲೊಳೆಯ�ತ�ತಿದೆ ಒಂದ�
‘ಟà³�ಯೂಬà³� ಲೈಟà³�’ – ನಾನೇ à²�ಕೆ ಸà³�ವರà³�ಧಿಸ ಬಾರದà³�

ಠೇವಣಿಯ ಭಯವಿಲà³�ಲ… ನಾವà³� ಬದಲಾಗಬೇಕà³�,
ಬದಲಾವಣೆಯ� ಸಾಧ�ಯ ಎಂದ� ಬಾರಾಕ� ಹೇಳಿದನೆಂದ�
ಇಲ�ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಯ ತರ�ವ ಬಯಕೆಯಲ�ಲ
ನಾವೇಕೆ ಒಂದ� ಹೆಜ�ಜೆ ಮ�ಂದ�ವರೆಯ ಬಾರದ� -ತಡೆಯಾದರೂ �ನ�

ಇರಲಿ, ಸಧ�ಯದ ಪರಿಸ�ಥಿತಿಗೆ, ಲಾಯಕ�ಕಾದ
ಸ�ವಲ�ಪವಾದರೂ ಛಲೋ ಅನ�ನಿಕ�ಕೆ ಸಾಧ�ಯನಾದ
ಯೋಗ�ಯನನ�ನ ಆರಿಸಿ, ಗೆಲ�ಲಿಸಿ ಗದ�ದ�ಗೆಗೆ ತಳ�ಳ ಬೇಕಿದೆ
ಓಟ� ಹಾಕಿ, ಮತ�ತೆ ಮರೆಯದೆ ಪ�ರಶ�ನೆ ಹಾಕಿ.. ಎಚ�ಚರಿಸ�ತ�ತಿರಿ!

ಮರೆಯ ಬೇಡಿ ಮತದಾರರೆ, ಮತ ಪಡೆದವರನ�ನ�
ಗೆಲ�ಲಿಸಿಕೊಂಡ� ಬೃಹತ� ಪಾಲಿಕೆಯಲ�ಲಿ ಬಾರಿ ಮೇಜೋವಾನಿ
ಮಾಡ�ದಾಂಗ� ನೋಡ�ಕೊಳ�ಲಿಕ�ಕೆ ಬೇಕ� ನಿಮ�ಮ ಜಾಗೃತಿ.
ಚà³�ನಾವಣೆಯ ಮೊದಲà³�, ನಂತರ ಹಾಗೂ ಆನಂತರವೂ – ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ