ಚೌಕಾಬಾರ


Chowkabara | ಚೌಕಾಬಾರ
Originally uploaded by omshivaprakash

ಚೌಕಾಬಾರ ಆಡಿ ನೋಡ�
ಚೌಕದ ಮನೆಗಳ ಎಣಿಸಿ ನೋಡ�
ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಜಿಗಿಯ�ತ ನೀನ�
ಒಂದ� ಎರಡ� ಎಣಿಸಿ ನೋಡ�

ರಾಜ�ಯಗಳನ�ನೇ ಕಬಳಿಸಿದರಂತೆ
ಭಾರತ ಯ�ದ�ದಕೆ ಕಾರಣವಿದಂತೆ
ಶಕ�ನಿ ಮಾಮನ� ನಿಷ�ಣಾತನಂತೆ
ನೀನೂ ದಾಳವ ಹಾಕಿ ನೋಡ�

ದಾಳಗಳೆಸ�ಯ�ತ ಚೌಕಕೆ ಹಾರ�ತ
ಮೇಲಿದ�ದವನ ಮನೆಗೆ ಓಡ� ಎನ�ನ�ತ
ಹೊಸ ಮನೆಯೊಂದನ� ಕಂಡರೆ ನೀನ�
ಉಳಿಯ�ವೆ ಅಲ�ಲೇ ತಿಳಿದ� ನೋಡ�

ಚದ�ರಂಗಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ �ನಲ�ಲ
ಮನೆಪಾಠದಲೇ ನೀ ಕಲಿ ಲೆಕ�ಕದ ಆಟ
ಚೌಕಾಬಾರದ ಕಾಯಿಯ ನೆಡೆಸ�
ಮ�ಟ�ಟಿಸ� ತಲೆಗೆ ಆಟದ ಬಿರ�ಸ�

ಕಾಯಿಯ à²¹à²£à³�ಣನà³�  à²®à²¾à²¡à³�ವವರೆಗೆ
ನೆಡೆವ�ದ� ಆಟ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ
ಹಣ ಹೂಡಲ� ಬೇಡ ಕೇಳೋ ಅಣ�ಣಾ
ಗೆಳೆಯರ� ಆದಾರ� ಶತೃಗಳಣ�ಣ