೮೧ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ�ನಡ ಸಾಹಿತ�ಯ ಸಮ�ಮೇಳನದ ಆಹ�ವಾನ ಪತ�ರಿಕೆ

ಹಾಸನದ ಶà³�ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದಲà³�ಲಿ ಜನವರಿ ೩೧ರಿಂದ ೩ರವರೆಗೆ ನೆಡೆಯà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ‘೮೧ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನà³�ನಡ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಸಮà³�ಮೇಳನ’ದ ಆಹà³�ವಾನ ಪತà³�ರಿಕೆ ಇಲà³�ಲಿದೆ.

ಫೆಬà³�ರವರಿ ೧ ರಂದà³� ನೆಡೆಯà³�ವ ‘ಮಾಹಿತಿ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಮತà³�ತà³� ಕನà³�ನಡ‘ ಗೋಷà³�ಠಿಯಲà³�ಲಿ ನಾನà³� ‘ಭಾಷೆಯ ಉಳಿವಿಗೆ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಾಧà³�ಯತೆಗಳà³� – ವಚನ ಸಂಚಯ ಮತà³�ತà³� ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳà³�’ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗà³�ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದà³�ದೇನೆ.