ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕಾಮನ�ಸ�‌ಗೆ ನನ�ನ ಇತ�ತೀಚಿನ ಕೊಡ�ಗೆಗಳ� (ಆಗಸ�ಟ�)

ಆಗಸ�ಟ� ಮಾಸದಲ�ಲಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಇಂಡಿಯದ ಚ�ನಾಯಿತ ಆಯೋಗದ(ಇ.ಸಿ) ಸದಸ�ಯರ� ನಗರದ ಸೆಂಟರ� ಫಾರ� ಇಂಟರ�ನೆಟ� & ಸೊಸೈಟಿಯಲ�ಲಿ ವರ�ಷದ ಸಾಮಾನ�ಯ ಸಭೆಯಲ�ಲಿ (A.G.M) ಒಂದ�ಗೂಡಿದ�ದರ�. ಇದೇ ಸಂದರ�ಭದಲ�ಲಿ ಇ.ಸಿಯಲ�ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದ�ದ ೨ ಸ�ಥಳಗಳನ�ನ� ತ�ಂಬಲ� ನೆಡೆದ ಚ�ನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವೂ ಹೊರಬಿತ�ತ�. ಚ�ನಾವಣೆಯನ�ನ� ನಿರ�ವಹಿಸಿದ ತಂಡದಲ�ಲಿ ಅರ�ಜ�ನ� ರಾವ� ಚಾವ�ಲಾ, ಟಿನ� ಚೆರಿಯನ� ಮತ�ತ� ರಾಧಾಕೃಷ�ಣ ಅವರನ�ನ� ಚಿತ�ರಗಳಲ�ಲಿ ಕಾಣಬಹ�ದ�.
Wikimedia India AGM 2013 Election committee for Wikimedia India 2013 Election Committee handing over EC election results