ಗೂಗಲ� ನೋಟೋ (Noto/No tofu) ಕನ�ನಡ ಫಾಂಟ�ಗಳನ�ನ� ನೋಡಿದಿರಾ?

ಇಂದೇ ಡೌನ�‌ಲೋಡ� ಮಾಡಿ, ಪರೀಕ�ಷಿಸಿ ನೋಡಿ.
ವಿಶ�ವದ ಪ�ರತಿಯೊಂದೂ ಭಾಷೆಗೂ ಒಂದ� ಫಾಂಟ� ಲಭ�ಯವಾಗಿಸ�ವ ಗೂಗಲ� ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ�ಗೆ ಈ ಲೇಖನವನ�ನೂ ಓದಲ� ಮರೆಯಬೇಡಿ: