Syntax highlighter: ಗ�ಯಾಜೆಟ� ಈಗ ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ�ಲಿ ಲಭ�ಯ

ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಯಲà³�ಲಿ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟà³�ಗಳà³� ಮತà³�ತà³� ಮಾಡà³�ಯೂಲà³�ಗಳಲà³�ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳನà³�ನà³� ನಿವಾರಿಸà³�ವà³�ದà³� ಕಷà³�ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿತà³�ತà³�. ಪà³�ರತಿ ಸಾಲಿನಲà³�ಲಿ ಬಳಸà³�ವ ಬà³�ರಾಕೆಟà³�ಟà³�, ವೇರಿಯಬಲà³�ಲà³�ಗಳà³� ಇತà³�ಯಾದಿಗಳ ಪà³�ರಾರಂಭ ಮತà³�ತà³� ಕೊನೆ ಹà³�ಡà³�ಕà³�ವà³�ದರಲà³�ಲೇ ಹೈರಾಣಾಗà³�ತà³�ತಿತà³�ತà³�. ಇದಕà³�ಕೆ ಪà³�ರೋಗಾಮರà³�ಗಳ ಭಾಷೆಯಲà³�ಲಿ “ಇಂಡೆಂಟೇಷನà³�” ಸರಿ ಇದà³�ದಿದà³�ದರೆ ಎಂದà³� ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನಿಸಿರಬಹà³�ದà³�. ದಿನಾಂಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟà³�ಗಳನà³�ನà³� ಸರಿಪಡಿಸà³�ವಾಗ ಹಲವಾರà³� ಗಂಟೆ ಸಮಯ ವà³�ಯಯಿಸಿದà³�ದನà³�ನà³� ಇಲà³�ಲಿ ನೆನಪಿಸಕೊಳà³�ಳಬಯಸà³�ತà³�ತೇನೆ. 
ಮೊನà³�ನೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಯೋಗೇಶà³� ಜೊತೆ ಫಿಲà³�ಮà³� ಸಂಬಂಧಿತ ಟೆಂಪà³�ಲೇಟà³� ಸರಿಪಡಿಸà³�ವಾಗ ಕಣà³�ಣಿಗೆ ಬಿದà³�ದ ಸಿಂಟà³�ಯಾಕà³�ಸà³� ಹೈಲೈಟರà³� ಬಳಸಿ ನೋಡಿ ಅದನà³�ನà³� ಇತರರಿಗೂ ಲಭà³�ಯವಾಗà³�ವ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಳೆಯಿತà³�. ಇಂದà³� ಇದà³� ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲà³�ಲಿ ಹಾಗೂ ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಸೋರà³�ಸà³� ಎರಡರಲà³�ಲೂ ಲಭà³�ಯವಿದೆ. 
�
ನಿಮ�ಮಖಾತೆಯಲ�ಲಿ ಸಿಂಟ�ಯಾಕ�ಸ� ಹೈಲೈಟರ� ಇದ�ದಲ�ಲಿ, ಟೆಂಪ�ಲೇಟ�ಗಳ� ಮೇಲ�ಕಂಡಂತೆ ಕಾಣ�ತ�ತವೆ.
ನಿಮà³�ಮ ಖಾತೆಯಲà³�ಲಿ ಈ ಗà³�ಯಾಜೆಟà³� ಸಕà³�ರಿಯಗೊಳಿಸಲà³� ಪà³�ರಾಶಸà³�ತà³�ಯಗಳಲà³�ಲಿನ ಗà³�ಯಾಜೆಟà³� ಟà³�ಯಾಬà³� ನೋಡಿ. 
�