‌Mozilla ವೆಬ�‌ಸೈಟ� ಈಗ ಸಂಪೂರ�ಣವಾಗಿ ಕನ�ನಡದಲ�ಲಿ

����

ಅತ�ಯಂತ ಸ�ರಕ�ಷಿತ ಬ�ರೌಸರ� ‌Firefox ಅನ�ನ� ಅಭಿವೃದ�ಧಿ ಪಡಿಸ�ವ ಮೊಜಿಲ�ಲಾ ಫೌಂಡೇಶನ�‌ನ ವೆಬ�‌ಸೈಟ� �- http://mozilla.org ಅನ�ನ� ಈಗ ಕನ�ನಡದಲ�ಲೂ ನೊಡಬಹ�ದ�. �ಕನ�ನಡ ಆವೃತ�ತಿ ಇಲ�ಲಿ ಲಭ�ಯವಿದೆ. ಫೈರ�‌ಫಾಕ�ಸ� (F‌irefox) ಅನ�ನ� ಕನ�ನಡೀಕರಿಸ�ವ ಮ�ಕ�ತ ಮತ�ತ� ಸ�ವತಂತ�ರ ತಂತ�ರಾಂಶದ ಅನ�ವಾದ ತಂಡ ಈ ವೆಬ�‌ಪಾರ�ಟ�‌ನ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ� (ಕನ�ನಡ ಅನ�ವಾದ)ದ ಕೆಲಸದ ಹಿಂದಿದೆ.

ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರ�ವಂತೆ ‌F‌irefox ಬ�ರೌಸರ� ಡೆಸ�ಕ�ತಾಪ� ಹಾಗೂ ಆಂಡ�ರಾಯ�ಡ�‌ನಲಿ ಕನ�ನಡ ಇಂಟರ�‌ಫೇಸ�‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ�ಯವಿದೆ. ಫೈರ�‌ಫಾಕ�ಸ� ಕನ�ನಡ ಆವೃತ�ತಿ ಡೌನ�‌ಲೋಡ� ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳಲ� ಇಲ�ಲಿ ಕ�ಲಿಕ�ಕಿಸಿ.

�ಮೊಜಿಲ�ಲಾ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ� ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲ� ಇಲ�ಲಿ ಕ�ಲಿಕ�ಕಿಸಿ. ಕನ�ನಡದಲ�ಲಿ ನಿಮ�ಮ ನೆ‌‌ಚ�ಚಿನ ಬ�ರೌಸರ� ನೋಡ�ವ�ದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ�ನ� ಯಾವಾಗಲೂ ಕನ�ನಡದಲ�ಲಿರ�ವಂತೆ ಮಾಡಲ� ನಿಮ�ಮ ಸಹಾಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕಿರ�ತ�ತದೆ. ನಮ�ಮೊಡನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ� ಜೊತೆಯಾಗಬಹ�ದ�.

ಕನ�ನಡೀಕರಿಸಬಹ�ದಾದ ಮೊಜಿಲ�ಲಾದ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳ�

ಬ�ರೌಸರ� ಮತ�ತ� ಆಂಡ�ರಾಯ�ಡ� ಅಪ�ಲಿಕೇಷನ�‌ನ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ� ಸ�ಥಿತಿಗತಿ:

�
ಲೋಕಲೈಸೇಷನ�‌ ತಂಡ ಮತ�ತ� ಯೋಜನೆಗಳನ�ನ� ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕೊಂಡಿಗಳಲ�ಲಿ ಕಾಣಬಹ�ದ�:

  • Mozilla l10n Dashboard – https://l10n.mozilla.org/teams/kn
  • Mozilla Locamotion – https://mozilla.locamotion.org/kn/ (ಬà³�ರೌಸರà³� ಮತà³�ತà³� ಮೊಬೈಲà³� ಆಪà³�‌ನ ಕನà³�ನಡ ಅನà³�ವಾದದ ಕೆಲಸ ಇಲà³�ಲಿ ನೆಡೆಯà³�ತà³�ತಿದೆ)
  • Team Contact Page