ಆಂಡ�ರಾಯ�ಡ� ನಲ�ಲಿ ಕನ�ನಡ ಬರೆಯಲ� ಯ�ಕೀಬೋರ�ಡ� (UKeyboard)

ಬರಹ ಮತ�ತ� ಗೂಗಲ� ನ ಜೀಮೇಲ�ನಲ�ಲಿ ಟ�ರಾನ�ಸ�ಲಿಟರೇಶನ� ಬಳಸಿ ಕನ�ನಡ ಟೈಪಿಸಿದವರ� ಆಂಡ�ರಾಯ�ಡ�ನಲ� ಕನ�ನಡ ಟೈಪಿಸಲ� UKeyboard ಬಳಸಬಹ�ದ�.
ಈ ಲೇಖನವನ�ನ� ಕೂಡ ಗೂಗಲ� ನೆಕ�ಸಸ� 7 ಬಳಸಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.