ಗೂಗಲ� ಟ�ರಾನ�ಸ�‌ಲೇಟರ� ಮತ�ತ� ಕನ�ನಡ

ಕೆಲವೊಂದ� ಪದಗಳಿಗೆ ಉತ�ತರ ಕಂಡ�ಕೊಳ�ಳ�ವಾಗ ಬೇಕಿರ�ವ ಪದದ ಅರ�ಥ, ವ�ಯಾಕರಣ, ಮತ�ತೊಂದ� ಭಾಷೆಯಲ�ಲಿ ಅದರ ನಾಮಪದ ಹೀಗೆ ಹತ�ತ� ಹಲವಾರ� ವಿಷಯಗಳ� ಒಟ�ಟಿಗೆ ಸಿಕ�ಕಿದರೆ ಎಷ�ಟ� ಒಳ�ಳೆಯದಲ�ಲವೇ? ಗೂಗಲ� ಟ�ರಾನ�ಸ�‌ಲೇಟರ�‌ನಲ�ಲಿ ಕಂಡ�ಬಂದ ಇಂತಹ ಒಂದಷ�ಟ� ಮಾಹಿತಿಗಳ�. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕರ� ಇದನ�ನ� ನೋಡಿರಬಹ�ದ�, ನೋಡದಿದ�ದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ರೀತಿಯ ತಂತ�ರಾಂಶ/ತಂತ�ರಜ�ಞಾನವನ�ನ� ಕನ�ನಡಕ�ಕೆ ತರಲ� ಯತ�ನಿಸ�ತ�ತಿರ�ವವರ ಸಹಾಯಕ�ಕೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ.

ಸಮೂಹ ಸಂಚಯ – ಲಿಪà³�ಯಂತರಣದ ಕಾರà³�ಯದಲà³�ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲà³� ಸಹಾಯ

ಸಮೂಹ ಸಂಚಯ – ಲಿಪà³�ಯಂತರಣದ ಕಾರà³�ಯದಲà³�ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸà³�ವà³�ದà³� ಹೇಗೆಂದà³� ತಿಳಿಯಲà³� ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. http://samooha.sanchaya.net

ಮಲೆಗಳಲà³�ಲಿ ಮಧà³�ಮಗಳà³� – ನಾಟಕದ ತà³�ಣà³�ಕà³�ಗಳà³�

Gowda & Purohita @ Malegalalli MadhumagaluAudience @ Malegalalli MadhumagaluWomen at Work @ Malegalalli MadhumagaluVillage @ Malegalalli MadhumagaluDayya @ Malegalalli MadhumagaluSwamy Vivekananda @ Malegalalli Madhumagalu
Sadhu's life @ Malegalalli Madhumagaluಹಿರಿಯ ಪಾದ�ರಿ, ಮಲೆಗಳಲ�ಲಿ ಮಧ�ಮಗಳ�ದ�ರೌಪದಿಯ ವಸ�ತ�ರಾಪಹರಣಅಂತಕ�ಕ ಹೋಟ�ಲ�ಮಲೆಗಳಲ�ಲಿ ಮಧ�ಮಗಳ� - ಪ�ರೇಕ�ಷಕರ ಮ�ಂದೆKathegaararu @ Malegalalli Madhumagalu

Malegalalli Madhumagalu, a set on Flickr.

ರಾಷà³�ಟà³�ರಕವಿ ಕà³�ವೆಂಪà³� ಅವರ ‘ಮಲೆಗಳಲà³�ಲಿ ಮಧà³�ಮಗಳà³�’ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಶà³�ವವಿದà³�ಯಾಲಯದ ಕಲಾಗà³�ರಾಮದಲà³�ಲಿ ಪà³�ರದರà³�ಶಿತವಾಗà³�ತà³�ತಿದೆ. ಅದರ ಕೆಲವà³� ಚಿತà³�ರದ ತà³�ಣà³�ಕà³�ಗಳà³� ಇಲà³�ಲಿವೆ. ನಾಟಕವನà³�ನà³� ನೋಡಲà³� ಮರೆಯದಿರಿ.

ಮಹಾಶಿವರಾತ�ರಿಯ ಶ�ಭಾಶಯಗಳ�

ಋಷಿಕೇಷà³�‌ನ ಪಾರಮಾರà³�ಥà³�‌ನಲà³�ಲಿ ಗಂಗೆ ಮತà³�ತà³� ಶಿವನಿಗೆ ಪೂಜೆಸಲà³�ಲಿಸà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಭಕà³�ತರà³�…

ಚಿತ�ರ ಸಂತೆ ೨೦೧೩

Chitra Sante 2013M.P Ganesh Mysore PalaceReplacing regular ads for a changeNature to Fine Artದೃಷ�ಟಿ ಬೊಂಬೆಯಕ�ಷ
Face to Face with PaintingsTemple & ArtGallery during Chitrasante 2013Yaksha @ the door - CKPWelcoming Toy @ Chitrasante 2013Lauging Camel - hey look at that
Paintings in Painted StreetBeing watched and capturedArt out of Rice and RagiHere or there - CuriousHanging walls


Chitra Sante 2013, a set on Flickr.

ಚಿತ�ರ ಸಂತೆಯ ಚಿತ�ರ ಪ�ಟಗಳ�: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ�ಮಾರ ಕೃಪಾ ರಸ�ತೆಯ ಚಿತ�ರ ಕಲಾ ಪರಿಷತ� �ರ�ಪಡಿಸ�ವ ಈ ಸಂತೆ ಲಕ�ಷಾಂತರ ಮಂದಿಯನ�ನ� ಪ�ರತಿವರ�ಷ ತನ�ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯ�ತ�ತಲೇ ಇದೆ. ಹತ�ತಾರ� ಸಾವಿರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಮ�ಮ ಕಲೆಯ ಔತಣವನ�ನ� ಜನ ಸಾಮಾನ�ಯರಿಗೆ ನೀಡ�ವ ಕೆಲಸ ಇದರಿಂದ ಸಾಧ�ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ�ಲಿರ�ವ ಚಿತ�ರಗಳ� ಚಿತ�ರ ಸಂತೆಯನ�ನ� ನೆನಪ� ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳಲ� ಮಾತ�ರ. ಕಲೆಯನ�ನ� ನೇರವಾಗಿಯೇ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸ ಬೇಕ�.

ಕ�ಂದಾಪ�ರದ ಹೂವಿನ ಮಾರ�ಕಟ�ಟೆ

ನಗರಾಭಿವೃದà³�ದಿ, ಪಟà³�ಟಣ ನಿರà³�ಮಾಣ, ನೈರà³�ಮಲà³�ಯ ಸà³�ಧಾರಣೆ, ರಸà³�ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹೀಗೆ ಹತà³�ತà³� ಹಲವà³� ವಿಷಯಗಳನà³�ನà³� ಮà³�ಂದಿಟà³�ಟà³�ಕೊಂಡà³�, ಇತà³�ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರಿನ ರಸà³�ತೆಬದಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳನà³�ನà³� ಎತà³�ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿದà³�ದà³� ನೆನಪಿರಬಹà³�ದà³�. ನೆರೆ, ಬರದ ನಡà³�ವೆಯೂ ವಿದೇಶ ಪà³�ರವಾಸಮಾಡಿ ನಮà³�ಮ ಮà³�ಂದಿರà³�ವ ಅನೇಕ ಸಮಸà³�ಯೆಗಳನà³�ನà³� ಭವಿಷà³�ಯದಲà³�ಲಿ ತೊಡೆದà³� ಹಾಕಲà³� ನಮà³�ಮ ನಾಯಕರà³� ಬಹಳ ಶà³�ರಮ ಕೂಡ ಪಡà³�ತà³�ತಿದà³�ದಾರೆ. 
ತಿಂಗಳ ಮೊದಲಲà³�ಲಿ, ಗೆಳೆಯನ ಮದà³�ವೆಗೆಂದà³� ಕà³�ಂದಾಪà³�ರದೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿದà³�ದ ನಮà³�ಮಿಬà³�ಬರಿಗೆ ಅಲà³�ಲಿನ ಹೂವಿನ ಮಾರà³�ಕಟà³�ಟೆ ಸà³�ವಲà³�ಪ ವಿಶೇಷವೆನಿಸಿತà³�. ಅಗಲವಾದ ರಸà³�ತೆಗಳà³�, ರಸà³�ತೆಯ ನಡà³�ವೆ ಇರà³�ವ ಮರಗಳನà³�ನà³� ಕಡಿಯದೆ, ರಸà³�ತೆಗಳನà³�ನà³� ಬೇರà³�ಪಡಿಸà³�ವ ಜಾಗದಲà³�ಲಿ ಚೊಕà³�ಕವಾಗಿ ನಿರà³�ಮಿಸಿದà³�ದ ಸಾಲà³�ಸಾಲà³� ಅಂಗಡಿಗಳà³�. ಅಲà³�ಲಿ ಶಿಸà³�ತಾಗಿ ಕà³�ಳಿತà³� ಹೂವà³� ಕಟà³�ಟà³�ತà³�ತಾ, ಮಾರà³�ತà³�ತಾ ತಮà³�ಮ ಜೀವನವನà³�ನà³� ಸಾಗಿಸà³�ತà³�ತಿದà³�ದ ಜನ. ಇವೆಲà³�ಲವೂ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ ಪà³�ರಶà³�ನೆಗಳà³� ಅನೇಕ. 
ನಮà³�ಮೂರಿನಲà³�ಲೇ ಸಿಗದ ಉತà³�ತರ ಬೇರೆಡೆ ಸಿಕà³�ಕೀತೇ? ರಸà³�ತೆಬದಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳನà³�ನà³� ತೆಗೆಯà³�ವà³�ದೊಂದೇ ಉಪಾಯವಾದರೆ, ಅಂತಹ ಅಂಗಡಿಗಳನà³�ನà³� ಉಳಿಸಲೂ ಉಪಾಯವಿರಬೇಕಲà³�ಲವೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅನೇಕ ಸಮಸà³�ಯೆಗಳಿಗೂ ನಾವà³� ನಮà³�ಮ ಸà³�ತà³�ತಮà³�ತà³�ತಲಿನ ಹಳà³�ಳಿ, ನಗರಗಳಲà³�ಲೇ à²�ಕೆ ಉತà³�ತರ ಹà³�ಡà³�ಕಬಾರದà³�? 

ಈ ಲೇಖನ ಕೇವಲ ‘ನನà³�‌ಮನ’ದ ಮೆಲà³�ಕà³�ಗಳ ದಾಖಲà³� ಮಾತà³�ರ. 

ಬ�ಲಾಗ� ಬರೆಯದ ದಿನಗಳ�

ಬಹಳಷà³�ಟà³� ದಿನದಿಂದ ಇಲà³�ಲೇನೂ ಬರೆಯಲಿಲà³�ಲ…
ಬರೆಯಲಿಕೊಂದಿಷ�ಟ� ಸಮಯ ಬೇಕಲ�ಲ.

ಸಮಯದ�ದಲ�ಲ ಚಿಂತೆ, ಸಂಯಮದ�ದ�
ದಿಕà³�ಕà³�ದಿಸೆಯಿಲà³�ಲದೆ ಮೇಜನà³�, ಅಲà³�ಲಲà³�ಲ…
ನನ�ನ ಲ�ಯಾಪ�‌ಟ�ಯಾಪನ� ಹತ�ತಿಕೂರ�ವ
ಕೆಲಸ ಕಾರà³�ಯಗಳದà³�ದà³�…

ಟ�-ಡ� ಲಿಸ�ಟ�‌ಗಳದ�ದೇ ಒಂದ� ಲಿಸ�ಟ�
ಅವà³�ಗಳನà³�ನà³� ನೋಡಲà³� ಮತà³�ತೊಂದà³� ಲಿಸà³�ಟà³�…
ನಿಲ�ಲದೆ ತಲೆಗೆ ಹತ�ತ�ವ ಹತ�ತಾರ� �ಡಿಯಾಗಳ�
ಮತà³�ತà³� ಹತà³�ತà³�ವಂತೆ ಅವà³�ಗಳà³� ಕೊಡà³�ವ ಟà³�ವಿಸà³�ಟà³�…

ಬರೆದೇ ಬರೆಯ�ತ�ತೇನೆ ಎಂದ� ತೆರೆದಿಟ�ಟ�ಕೊಂಡ
ಅದೆಷ�ಟೋ ರೆಫರೆನ�ಸ�ಗಳಾಗಿವೆ ಬ�ಕ�‌ಮಾರ�ಕ�ಸ�
ಅವ�ಗಳ ಬ�ಯಾಕ�‌ಅಫ� ಮಾಡಿಯೇ ಸೊರಗಿದೆ
ನನ�ನ ಬ�ಯಾಕ�‌ಅಪ� ಡಿಸ�ಕ�.

ಈ ಸಾಲà³�ಗಳಿರಲಿಲà³�ಲ ಮೇಲಿನ ಲಿಸà³�ಟà³�‌ಗಳಲà³�ಲಿ…
ಅದರಿಂದಲೇ ಮೂಡಿವೆ ಇಲà³�ಲಿ…
ಮ�ಂದ�ವರೆಸ�ವ�ದೇ ಚಿಂತೆ, ನೋಡ�ವ
ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳ�ವೆ ಇದಕ�ಕೊಂದ� ಲಿಸ�ಟ�

ರ�ಪಿನ� ಪಾಸ�‌ನ ಒಂದ� ದೃಶ�ಯ

Yellow Blend by omshivaprakash
Yellow Blend, a photo by omshivaprakash on Flickr.

ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ�ಪಲಿನಲ�ಲಿ ನೆಡೆಯ�ವಾಗ ಕಣ�ಣಿಗೆ ಕಾಣ�ವ ಪ�ರತಿಯೊಂದೂ ದೃಶ�ಯ ನಮ�ಮ ಕ�ಯಾಮೆರಾ ಅವನ�ನ� ಸೆರೆಹಿಡಿಯ�ವ�ದಕ�ಕೆ ಮ�ಂಚೆ ನಮ�ಮನ�ನೇ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿರ�ತ�ತದೆ.

ಉತ�ತರಖಂಡ�‌ನ ದೌಲಾದಿಂದ �ಾಖಾಗೆ ನೆಡೆದ� ಬಂದ ದಾರಿಯಲ�ಲಿ ನದಿಯ ಆಚೆಬದಿ ಇದ�ದ ಮನೆಯ ರಮಣೀಯ ದೃಶ�ಯ.

ಕನ�ನಡ ಕಂಪ�ಯೂಟರ� ಪದಕೋಶ ಅವಲೋಕನ ಕಾರ�ಯಗಾರ

Fuel Initiative for KannadaIMG_6787Fuel Initiative for Kannada - Day 2Fuel Initiative for Kannada - Day 2Fuel Initiative for Kannada - Day 2Fuel Initiative for Kannada - Day 2
G N Narasimha Murthy , Kannada Ganaka Parishattu (KAGAPA)Fuel Initiative for Kannada - Spread Sheet UsedFuel Initiative for KannadaIMG_6808Sunil JayaprakashVivek Shankar
Prashant SoratooraShankar PrasadTejasRavi Arehalli, Chetan JeeralaNarayana ShastryFuel Initiative for Kannada - Day 1
Ravi ArehalliJayalakshmi PatilChetan JeeralaMahesh MalnadShankar PrasadG N Narasimha Murthy , Kannada Ganaka Parishattu (KAGAPA)

FUEL Initiative for Kannada, a set on Flickr.

Press Release
ಕನ�ನಡ ಕಂಪ�ಯೂಟರ� ಪದಕೋಶ ಅವಲೋಕನ ಕಾರ�ಯಗಾರ
ಕನ�ನಡ ತಂತ�ರಾಂಶಗಳ ಅನ�ವಾದದಲ�ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಿರ�ವ ಪದಗಳಲ�ಲಿ �ಕರೂಪತೆ ಕಾಯ�ದ�ಕೊಳ�ಳಲ� ಉದ�ಧೇಶಿಸಲಾದಂತಹ ಅವಲೋಕನ ಕಾರ�ಯಗಾರವನ�ನ� ಜನವರಿ ೨೮ ಹಾಗ� ೨೯ ರಂದ� FUEL ಪರಿಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ�ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟರ� ಫಾರ� ಇಂಟರ�ನೆಟ� ಆಂಡ� ಸೊಸೈಟಿಯಲ�ಲಿ (ಸಿ�ಎಸ�) ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ�ತ�. ಈ ಸಂದರ�ಭದಲ�ಲಿ, ಗಣಕದಲ�ಲಿ ಹೆಚ�ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗ�ವ ಪರ�ಯಾಯ ಕನ�ನಡ ಪದಗಳ ಅವಲೋಕಿಸ�ವ ಸಲ�ವಾಗಿ ಕನ�ನಡ ಸಮ�ದಾಯದ ಮೂಲಕ ಅವಲೋಕನ ನಡೆಸಲಾಯಿತ�. ಕಂಪ�ಯೂಟರ� ತಂತ�ರಾಂಶಗಳ ಕನ�ನಡ ಅನ�ವಾದದಲ�ಲಿನ ಗೊಂದಲ ಹಾಗ� �ಕರೂಪತೆಯ ಕೊರತೆಯನ�ನ� ನೀಗಿಸ�ವ ಉದ�ಧೇಶದಿಂದ ಸಂಚಯ (sanchaya.net) ತಂಡವ� ಈ FUEL ಕನ�ನಡ ಕಾರ�ಯಗಾರವನ�ನ� ರೆಡ�‌ ಹ�ಯಾಟ�‌ನ ನೆರವಿನಿಂದ ಹಮ�ಮಿಕೊಂಡಿತ�ತ�.
ಭಾಷಾಶಾಸ�ತ�ರಜ�ಞರ�, ಅನ�ವಾದಕರ� ಹಾಗ� ಬಳಕೆದಾರರ� ಮ�ಂತಾಗಿ ಸ�ಮಾರ� ೧೫ ಜನರ� ಪಾಲ�ಗೊಂಡ ಎರಡ� ದಿನಗಳ ಈ ಕಾರ�ಯಗಾರದಲ�ಲಿ ಸ�ಮಾರ� ೫೭೮ ಪದ/ಪದಗ�ಚ�ಛಗಳ ಪ�ರಸ�ತ�ತ ಅನ�ವಾದವನ�ನ� ಅವಲೋಕಿಸಿ, ಅದರಲ�ಲಿನ ತಪ�ಪ�ಗಳನ�ನ� ತಿದ�ದಿ ಒಂದ� ಶಿಷ�ಟ ಗಣಕ ಪದಕೋಶವನ�ನ� ಸಿದ�ಧಗೊಳಿಸಲಾಯಿತ�. ರೆಡ�‌ ಹ�ಯಾಟ�‌ನ ಶಂಕರ ಪ�ರಸಾದ� ಎಲ�ಲರನ�ನೂ ಸ�ವಾಗತಿಸಿ, ಕಂಪ�ಯೂಟರ� ಪದಕೋಶದಲ�ಲಿ ಶಿಷ�ಟತೆಯ ಅಗತ�ಯಗಳನ�ನ� ವಿವರಿಸಿದರ�. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಕನ�ನಡ ಗಣಕ ಪರಿಷತ�ತಿನ ಕಾರ�ಯದರ�ಶಿಯಾದಂತಹ ಜಿ ಎನ� ನರಸಿಂಹ ಮೂರ�ತಿಯವರ� ಈ ನಿಟ�ಟಿನಲ�ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಕೆಲಸಗಳ� ಹಾಗ� ಮ�ಂದಿನ ಕಾರ�ಯಗಳ ಕ�ರಿತ� ಮಾತನಾಡಿದರ�. ಇದರಲ�ಲಿ ಖ�ಯಾತ ಕಿರ�ತೆರೆಯ ನಟಿ ಜಯಲಕ�ಷ�ಮಿ ಪಾಟೀಲ�, ಬನವಾಸಿ ಬಳಗದ ಸದಸ�ಯರ�, ಕಣಜದಲ�ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ�ತ�ತಿರ�ವವರ�, ತಂತ�ರಜ�ಞರ�, ಗೂಗಲ� ಸಂಸ�ಥೆಯಲ�ಲಿನ ಈ ಹಿಂದಿನ ಅನ�ವಾದಕರ�, ಪತ�ರಕರ�ತರ�, ಭಾಷಾತಂತ�ರಜ�ಞರ� ಮ�ಂತಾದವರ� ಭಾಗವಹಿಸಿದ�ದರ�.
ಲೋಕಲೈಸೇಶನ� ಅಥವ ಪ�ರಾದೇಶೀಕರಣ ಎನ�ನ�ವ�ದ� ಒಂದ� ಉತ�ಪನ�ನವನ�ನ� ನಿರ�ದಿಷ�ಟ ಪ�ರದೇಶ ಅಥವ ಭಾಷಾ ಪರಿಸರಕ�ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ�ಳ�ವಂತೆ ಪರಿವರ�ತಿಸ�ವ ಮಾಡ�ವ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಪ�ರಾದೇಶೀಕರಣವ� ಹೆಚ�ಚ� ಸಂಕೀರ�ಣವಾದಂತೆಲ�ಲಾ ಮತ�ತ� ಹಲವ� ಉಪಕರಣಗಳನ�ನ� ಒಳಗೊಂಡಂತೆಲ�ಲಾ ಅನ�ವಾದ ಮತ�ತ� ಪದಕೋಶದ ಶಿಷ�ಟತೆಯ� ಎದ�ರಾಗ�ತ�ತಾ ಹೋಗ�ತ�ತದೆ. ಆದ�ದರಿಂದ, ಈ ಸಂದರ�ಭದಲ�ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದ� ಕಾರ�ಯಗಾರವ� ಅಗತ�ಯ ಹಾಗ� ಪ�ರಮ�ಖವೆನಿಸ�ತ�ತದೆ. ಇಂದಿನ ತಂತ�ರಜ�ಞಾನ ಕ�ರಾಂತಿಯ� ನಮ�ಮ ಕರ�ನಾಟಕದ ಪ�ರತಿ ಮೂಲೆಯನ�ನ� ತಲ�ಪಲ� ಅದ� �ಕರೂಪವಾದ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ�ನಡದಲ�ಲಿ ಲಭ�ಯವಾಗಿಸ�ವ�ದ� ಅನಿವಾರ�ಯ.
ಸ�ಥಳೀಯ ಬಳಕೆದಾರರ� ತಂತ�ರಜ�ಞಾನವನ�ನ� ಸ�ಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಲ� ನೆರವಾಗಲ� FUEL ಪರಿಯೋಜನೆಯ� ಒಂದ� ಶಿಷ�ಟವಾದ ಹಾಗ� �ಕರೂಪವಾದ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶವನ�ನ� ಒದಗಿಸ�ತ�ತದೆ. ಈಗಾಗಲೆ ಸ�ಮಾರ� ೯ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಾಗಿ ಈ ಬಗೆಯ ಕಾರ�ಯವ� ನಡೆದಿದ�ದ�, ಕನ�ನಡದ ಕಂಪ�ಯೂಟರ� ಪದಕೋಶವ� ೧೦ನೆಯದ�ದಾಗಿದೆ.

Via Flickr:
Workshop on the standardization of Kannada Computing Terminology – at Center for Internet & Society, Bangalore

28th and 29th January 2012

More Info can be found at :

ಕನ�ನಡ ಕಂಪ�ಯೂಟರ� ಪದಕೋಶ ಅವಲೋಕನ ಕಾರ�ಯಗಾರ | ಸಂಚಯ bit.ly/w1Kwib