ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ “ಸà³�ದà³�ದಿಯಲà³�ಲಿ” ವಿಭಾಗಕà³�ಕೆ ವಿಷಯ ಸೇರಿಸà³�ವ ಮà³�ನà³�ನ

ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ 

  • ಈ ವಿಭಾಗದಲà³�ಲಿ ಒಮà³�ಮೆಗೆ ೫ ಸà³�ದà³�ದಿಗಳà³� ಮಾತà³�ರ ಇರಲಿ.
  • ಪà³�ರತಿಯೊಂದೂ ಸà³�ದà³�ದಿಯಲà³�ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಪದವà³� ವಿಕಿಯ ಮತà³�ತೊಂದà³� ಪà³�ಟಕà³�ಕೆ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿರಬೇಕà³�
  • ಕೊಂಡಿ ವà³�ಯಕà³�ತಿ ಅಥವಾ ಸà³�ದà³�ದಿಯ ವಿಷಯ ವಸà³�ತà³� ಆಗಿರಲೇ ಬೇಕà³�.
  • ವಿಭಾಗದ ಒಂದà³� ಸà³�ದà³�ದಿ ಚಿತà³�ರ ಒಂದನà³�ನà³� ಒಳಗೊಂಡಿರಲೇ ಬೇಕà³�.
  • ನೀವà³� ಸೇರಿಸಲಿಚà³�ಚಿಸà³�ವ ಸà³�ದà³�ದಿಯ ಬಗà³�ಗೆ ಯಾವà³�ದೇ ವಿಕಿ ಪà³�ಟ ಇಲà³�ಲದಿದà³�ದಲà³�ಲಿ, ಮೊದಲà³� ಅದನà³�ನà³�ನà³� ಸೃಷà³�ಟಿಸಿ.
ಈ ಎಲà³�ಲ ನಿಯಮಗಳà³� à²¸à³�ದà³�ದಿಯಲà³�ಲಿ à²µà²¿à²­à²¾à²— ಮತà³�ತà³� ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಮà³�ಖ ಪà³�ಟವನà³�ನà³� ಚೆಂದವಾಗಿಡಲà³�. 

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕಾಮನ�ಸ�‌ಗೆ ನನ�ನ ಇತ�ತೀಚಿನ ಕೊಡ�ಗೆಗಳ� (ಆಗಸ�ಟ�)

ಆಗಸ�ಟ� ಮಾಸದಲ�ಲಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಇಂಡಿಯದ ಚ�ನಾಯಿತ ಆಯೋಗದ(ಇ.ಸಿ) ಸದಸ�ಯರ� ನಗರದ ಸೆಂಟರ� ಫಾರ� ಇಂಟರ�ನೆಟ� & ಸೊಸೈಟಿಯಲ�ಲಿ ವರ�ಷದ ಸಾಮಾನ�ಯ ಸಭೆಯಲ�ಲಿ (A.G.M) ಒಂದ�ಗೂಡಿದ�ದರ�. ಇದೇ ಸಂದರ�ಭದಲ�ಲಿ ಇ.ಸಿಯಲ�ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದ�ದ ೨ ಸ�ಥಳಗಳನ�ನ� ತ�ಂಬಲ� ನೆಡೆದ ಚ�ನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವೂ ಹೊರಬಿತ�ತ�. ಚ�ನಾವಣೆಯನ�ನ� ನಿರ�ವಹಿಸಿದ ತಂಡದಲ�ಲಿ ಅರ�ಜ�ನ� ರಾವ� ಚಾವ�ಲಾ, ಟಿನ� ಚೆರಿಯನ� ಮತ�ತ� ರಾಧಾಕೃಷ�ಣ ಅವರನ�ನ� ಚಿತ�ರಗಳಲ�ಲಿ ಕಾಣಬಹ�ದ�.
Wikimedia India AGM 2013 Election committee for Wikimedia India 2013 Election Committee handing over EC election results