೮೧ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ�ನಡ ಸಾಹಿತ�ಯ ಸಮ�ಮೇಳನದ ಆಹ�ವಾನ ಪತ�ರಿಕೆ

ಹಾಸನದ ಶà³�ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದಲà³�ಲಿ ಜನವರಿ ೩೧ರಿಂದ ೩ರವರೆಗೆ ನೆಡೆಯà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ‘೮೧ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನà³�ನಡ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಸಮà³�ಮೇಳನ’ದ ಆಹà³�ವಾನ ಪತà³�ರಿಕೆ ಇಲà³�ಲಿದೆ.

ಫೆಬà³�ರವರಿ ೧ ರಂದà³� ನೆಡೆಯà³�ವ ‘ಮಾಹಿತಿ ತಂತà³�ರಜà³�ಞಾನ ಮತà³�ತà³� ಕನà³�ನಡ‘ ಗೋಷà³�ಠಿಯಲà³�ಲಿ ನಾನà³� ‘ಭಾಷೆಯ ಉಳಿವಿಗೆ ಸಾಹಿತà³�ಯ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸಾಧà³�ಯತೆಗಳà³� – ವಚನ ಸಂಚಯ ಮತà³�ತà³� ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳà³�’ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗà³�ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದà³�ದೇನೆ.

ನಿರಂಜನರ ಕೃತಿಗಳ� CC-BY-SA 4.0 ಪರವಾನಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರ�ಪ�ರಕಟಗೊಳ�ಳಲಿವೆ

ನಿರಂಜನ
Niranjana3.jpg

ಅರವತ�ತರ ದಶಕದಲ�ಲಿ ನಿರಂಜನ
ಹ�ಟ�ಟ� ಕ�ಳಕ�ಂದ ಶಿವರಾಯ
15/06/1924
ಕ�ಳಕ�ಂದ
ರಾಷ�ಟ�ರೀಯತೆ ಭಾರತೀಯ
ವೃತ�ತಿ ಬರಹಗಾರ
Known for ಬರಹ, ಸà³�ವಾತಂತà³�ರà³�ಯ ಹೋರಾಟ
ಚಳ�ವಳಿ ಭಾರತ ಸ�ವಾತಂತ�ರ�ಯ ಸಂಗ�ರಾಮ
ಸಂಗಾತಿ(ಗಳ�) ಅನ�ಪಮಾ ನಿರಂಜನ
ಮಕ�ಕಳ� ಸೀಮಂತಿನಿ ಮತ�ತ� ತೇಜಸ�ವಿನಿ
ಹೆತ�ತವರ� ತಾಯಿ ಚೆನ�ನಮ�ಮ
ಪ�ರಶಸ�ತಿಗಳ� ಸೋವಿಯತ��ಲ�ಯಾಂಡ� ನೆಹರೂ ಪ�ರಶಸ�ತಿ
ಕನ�ನಡ ರಾಜ�ಯೋತ�ಸವದ ಸಂದರ�ಭದಲ�ಲಿ ನಿರಂಜನರ ಬಹ�ಪಾಲ� ಕೃತಿಗಳ� CC-BY-SA 4.0 ಪರವಾನಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರ�ಪ�ರಕಟಗೊಳ�ಳಲಿವೆಯೆಂದ� ಸಿ�ಎಸ�-ಎ೨ಕೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಳಗವ� ಹಂಚಿಕೊಳ�ಳಲ� ಹರ�ಷಿಸ�ತ�ತದೆ.

ನಿರಂಜನ (೧೯೨೪-೧೯೯೨) ,  à²‡à²¦à³� ಕà³�ಳಕà³�ಂದ ಶಿವರಾವà³� ಅವರ ಲೇಖನಾಮ. ಇವರà³� ೨೦ನೇ ಶತಮಾನದ ಪà³�ರಮà³�ಖ ಲೇಖಕ ಮತà³�ತà³� ಪà³�ರಗತಿಪರ ಚಳವಳಿಯ ಮà³�ಂದಾಳà³�. ಅವರ ಸà³�ಮಾರà³� à²�ದà³� ದಶಕಗಳ ಸಂಮೃದà³�ಧವಾದ ಕೃತಿಗಳà³� ಕಾದಂಬರಿ, ಸಣà³�ಣ ಕಥೆಗಳà³�, ನಾಟಕಗಳà³�, ಜೀವನ ಕಥನಗಳà³�, ರಾಜಕೀಯ ವà³�ಯಾಖà³�ಯಾನಗಳà³� ಮತà³�ತà³� ಭಾಷಾಂತರಗಳನà³�ನà³� ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಅವರà³� ಕನà³�ನಡ ವಾರà³�ತಾಪತà³�ರಿಕೆ ಮತà³�ತà³� ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳಲà³�ಲಿ ನಿಯತ ಅಂಕಣಕಾರರಾಗಿದà³�ದರà³�. ಅವರ ಸಾಧನೆಯಲà³�ಲಿ ಯà³�ವಕರಿಗಾಗಿ à³­ ಸಂಪà³�ಟಗಳ ಜà³�ಞಾನ ಗಂಗೋತà³�ರಿ ಮತà³�ತà³� ೨೫ ಸಂಪà³�ಟಗಳ ಪà³�ರಪಂಚದ ಮಹತà³�ತರವಾದ ಕಥೆಗಳ ಸಂಕಲನಗಳà³� ಸೇರಿವೆ.

ನಿರಂಜನರ ಒಟà³�ಟà³� ೫೫ ಕೃತಿಗಳà³� ಮರà³�ಪà³�ರಕಟಗೊಳà³�ಳಲಿವೆ. ಇದà³� CC-BY-SA 4.0 ಪರವಾನಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯಲà³�ಲಿ ಪà³�ರಕಟಗೊಳà³�ಳà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಒಬà³�ಬನೇ ಲೇಖಕನ ಕೃತಿಗಳ ಅತಿ ದೊಡà³�ಡ ಸಂಗà³�ರಹವಾಗಿರಬಹà³�ದà³�. ಇದನà³�ನà³� ಆಚರಿಸಲà³� ಒಂದà³� ಔಪಚಾರಿಕ ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮವನà³�ನà³�, ಕà³�ರಿಯೇಟೀವà³� ಕಾಮನà³�ಸà³� ಪಾಮà³�ಖà³�ಯತೆಯ ಬಗà³�ಗೆ ಒಂದà³� ಅಭಿಶಿಕà³�ಷಣದ ಜೊತೆಯಲà³�ಲಿ ೨೦೧೪ನೇ ನವೆಂಬರà³� ತಿಂಗಳಿನ ಮೊದಲ ವಾರದಲà³�ಲಿ ನೆಡೆಸಲà³� ಯೋಚಿಸà³�ತà³�ತಿದà³�ದೇವೆ. ಕಾರà³�ಯಕà³�ರಮದ ಕರಾರà³�ವಾಕà³�ಕಾದ ವಿವರಗಳನà³�ನà³� ಸಧà³�ಯದಲà³�ಲೇ ಹಚಿಕೊಳà³�ಳಲಾಗà³�ವà³�ದà³�.ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಳಗ ಮತà³�ತà³� ಸಿà²�ಎಸà³�-ಎ೨ಕೆಯà³� ನಿಮà³�ಮನà³�ನà³� ಸಮಾರಂಭದಲà³�ಲಿ ನೋಡಲà³� ಸಂತಸಪಡà³�ತà³�ತದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಪà³�ಸà³�ತಕಗಳà³�  CC-BY-SA 4.0 ಪರವಾನಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರà³�ಪà³�ರಕಟಗೊಳà³�ಳಲà³� ಸಿà²�ಎಸà³�-ಎ೨ಕೆಯ ಸಲಹೆಗಾರರೂ ಆಗಿರà³�ವ ತೇಜಸà³�ವಿನಿ ನಿರಂಜನರ ಮಹತà³�ತರವಾದ ಆರಂಭಿಕ ಕೆಲಸವನà³�ನà³� ನಾವà³� ಸà³�ಮರಿಸà³�ತà³�ತೇವೆ.

ಲೇಖನದ ಕನà³�ನಡ ಅನà³�ವಾದ: ತೇಜಸà³� ಜೈನà³� 
ಚಿತ�ರ, ಇನ�ಫೋಬಾಕ�ಸ� ಮತ�ತ� ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲ: ಕನ�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ

ಗೂಗಲ� ನೋಟೋ (Noto/No tofu) ಕನ�ನಡ ಫಾಂಟ�ಗಳನ�ನ� ನೋಡಿದಿರಾ?

ಇಂದೇ ಡೌನ�‌ಲೋಡ� ಮಾಡಿ, ಪರೀಕ�ಷಿಸಿ ನೋಡಿ.
ವಿಶ�ವದ ಪ�ರತಿಯೊಂದೂ ಭಾಷೆಗೂ ಒಂದ� ಫಾಂಟ� ಲಭ�ಯವಾಗಿಸ�ವ ಗೂಗಲ� ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ�ಗೆ ಈ ಲೇಖನವನ�ನೂ ಓದಲ� ಮರೆಯಬೇಡಿ:

ಇನ�ಮ�ಂದೆ ಮೊಬೈಲ�‌ನಲ�ಲೂ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಎಡಿಟ� ಮಾಡಿ

ಮೊಬೈಲà³� ಬà³�ರೌಸರà³�‌ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಎಡಿಟà³� ಮಾಡಲà³� ನೀವà³� ಪà³�ರಯತà³�ನ ಪಟà³�ಟಿರಬಹà³�ದà³�. ಆದರೆ ಈಗ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಷನà³�‌ ಅಭಿವೃದà³�ದಿ ಪಡಿಸಿರà³�ವ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಆಂಡà³�ರಾಯà³�ಡà³�  (ಬೀಟಾ) ಅಪà³�ಲಿಕೇಷನà³� ಮೂಲಕ ಕೂಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆ/ಎಡಿಟà³� ಸಾಧà³�ಯ. ಹೆಚà³�ಚà³�ತà³�ತಿರà³�ವ ಮೊಬೈಲà³� ಬಳಕೆಯ ಮಧà³�ಯೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ಅವಕಾಶವನà³�ನೂ ನೀಡಿದಲà³�ಲಿ ಜà³�ಞಾನದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಕೆಲಸ ಡೆಸà³�ಕà³�‌ಟಾಪà³�, ಲà³�ಯಾಪà³�‌ಟಾಪà³�‌ಗಳ ಮಿತಿಯಲà³�ಲಿರà³�ವà³�ದನà³�ನà³� ತಪà³�ಪಿಸಬಹà³�ದà³� ಎಂಬà³�ದà³� à²µà²¿à²•à²¿à²®à³€à²¡à²¿à²¯ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಲಭà³�ಯವಿರà³�ವ ಅನೇಕ ಮೊಬೈಲà³� ಕೀಬೋರà³�ಡà³� ಲೇಔಟà³�‌ಗಳನà³�ನà³� ಬಳಸಿ ಕನà³�ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯವನà³�ನà³� ಮೊಬೈಲà³� ಮೂಲಕ ಅಪà³�ಲೋಡà³� ಮಾಡಲà³� ಇನà³�ನà³� ಅಡà³�ಡಿ ಇಲà³�ಲ. 

ಗೂಗಲà³� ಪà³�ಲೇ ಇಂದ ಈ ಅಪà³�ಲಿಕೇಷನà³� ಪಡೆದà³�ಕೊಳà³�ಳಲà³� ಇಲà³�ಲಿ ಕà³�ಲಿಕà³�ಕಿಸಿ: Wikipedia Beta for Android

ವಚನ ಸಂಚಯದಲ�ಲಿ ಹೊಸತ�

ವಚನಕಾರರ ಅಂಕಿತನಾಮ ಹಾಗೂ ವಚನಕಾರರ ವಚನಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಚನ ಸಂಚಯ ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಭಾರತಿ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ವಚನ ಸಂಚಯದ ಪ್ರತಿ ವಚನದ ಕೆಳಗೆ, ಸಂಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಚನಕಾರರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಗೂ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ‘ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುಡುಕುಗಳ’ ಮೂಲಕ ಅಂಕಿತನಾಮಗಳನ್ನು ಈಗ ಹುಡುಕಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವಚನಕಾರರ ಅಂಕಿತನಾಮಗಳ ತೊಂದರೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ವಚನಕಾರರ ಹೆಸರು, ಅಂಕಿತನಾಮ, ಒಟ್ಟು ವಚನಗಳು (ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಚನಸಂಚಯದಲ್ಲಿ), ಸ್ತ್ರೀ/ಪುರುಷ ವಚನಕಾರರ ವರ್ಗೀಕರಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ಪುಟವನ್ನೂ ಈ ವಾರ ವಚನಸಂಚಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. 

ವಚನ ಸಂಚಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ �ೀರೋ: ಉಚಿತವಾಗಿ �ರ�‌ಸೆಲ� ಮೂಲಕ ಜ�ಞಾನವನ�ನ� ಹಂಚಿಕೊಳ�ಳಿ

image

à²�ರà³�‌ಸೆಲà³� ಮೂಲಕ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಳಸà³�ವà³�ದà³� ಉಚಿತ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯೇ? ಕಳೆದ ವರà³�ಷ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಶನà³� à²�ರà³�‌ಸೆಲà³� ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪೆನಿಯೊಂದಿಗೆ “ವಿಕಿಪೀಡಿಯ à²�ೀರೋ” ಒಪà³�ಪಂದಕà³�ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿ, à²�ರà³�‌ಸೆಲà³� ಗà³�ರಾಹಕರà³� ಉಚಿತವಾಗಿ ಜà³�ಞಾನವನà³�ನà³� ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯà³�ವà³�ದಕà³�ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟà³�ಟಿತà³�.

ಶà³�ಕà³�ರವಾರ ಸಂಜೆ (ಜೂನà³� ೨೭,೨೦೧೪) ರಂದà³� à²�ರà³�‌ಸೆಲà³� ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತನà³�ನ ಆಫೀಸಿನಲà³�ಲಿ à²�ರà³�ಪಡಿಸಿದà³�ದ ಬೆಂಗಳೂರà³� ಬà³�ಲಾಗಿಗರ ಸಮà³�ಮಿಲನದಲà³�ಲಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯದ ಕà³�ಯಾರೋಲೀನà³� (Carolynne Schloeder) ಬà³�ಲಾಗಿಗರಿಗೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಷನà³� ಮತà³�ತà³� à²�ರà³�‌ಸೆಲà³� ಒಪà³�ಪಂದದ ಬಗà³�ಗೆ, ಜà³�ಞಾನವನà³�ನà³� ಸà³�ಲಭವಾಗಿ, ಅದರಲà³�ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲà³�ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳà³�ಳà³�ವತà³�ತ ಹೇಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಸಹಕರಿಸà³�ತà³�ತಿದೆ ಎಂದà³� ತಿಳಿಸಿದರà³�. ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಇತà³�ತೀಚೆಗೆ ಲಭà³�ಯವಾಗಿಸಿರà³�ವ ಆಂಡà³�ರಾಯà³�ಡà³� ಆಫà³�‌ನ ಬೀಟಾ ಆವೃತà³�ತಿಯಲà³�ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದನೆಗೂ ಅವಕಾಶವಿರà³�ವà³�ದನà³�ನà³�, ಈ ಅಪà³�ಲಿಕೇಷನà³� ಕೂಡ ‘ವಿಕಿಪೀಡಿಯ à²�ೀರೋ’ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲà³�ಲಿಯೇ ಡೇಟಾ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳà³�ಳà³�ವà³�ದನà³�ನೂ ಅವರà³� ವಿವರಿಸಿದರà³�.

�ರ�‌ಸೆಲ�‌ ಕರ�ನಾಟಕದ ವಾಣಿಜ�ಯ ವ�ಯವಹಾರಗಳ ಮ�ಖ�ಯಸ�ಥ ಕೆ.ಕಧಿರವನ� �ರ�‌ಟೆಲ� ತನ�ನ ಡೇಟಾ ಪ�ಲಾನ�‌ಗಳ ಲಭ�ಯತೆ, �ರ�‌ಟೆಲ� ಹೇಗೆ ಇತರೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪೆನಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ�ನ ಮತ�ತ� ಅತ�ಯ�ತ�ತಮ ಸೇವೆಯನ�ನ� (ಡೇಟಾ ಸಂಬಂಧಿತ) ನೀಡ�ತ�ತಿದೆ ಎಂದ� ವಿವರಿಸಿದರ�.

ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ� ರಾಧಕೃಷ�ಣ, ಭಾರತೀಯ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಭಾಷೆಗಳ ಲಭ�ಯತೆ ಮತ�ತ� ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಬಗ�ಗೆ ಬೆಳಕ� ಚೆಲ�ಲಿದರೆ, ಬ�ಲಾಗಿಗರ ಪ�ರಶ�ನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ�ಯಕ�ರಮದಲ�ಲಿ ಲಭ�ಯವಿದ�ದ ಇತರೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ�ನರಾದ ಟೀನ� ಚೆರಿಯನ�, ಸ�ಭಾಶಿಷ�, ಪವನಜ ಹಾಗೂ ಓಂಶಿವಪ�ರಕಾಶ� ಉತ�ತರಿಸಿದರ�.

�ರ�‌ಟೆಲ�‌ನ ಕದಿರವನ� ಮತ�ತ� ಇತರರ� ತಮ�ಮ ಸೇವೆಯ ಸಮಯದಲ�ಲಿ ಕೇಳಿಬರ�ವ ಫಾಂಟ� ರೆಂಡರಿಂಗ� ತೊಂದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಕೀಬೋರ�ಡ�‌ಲಭ�ಯತೆ ಇತ�ಯಾದಿಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಪ�ರಶ�ನೆಗಳನ�ನ� ಕೇಳಿ ತಮ�ಮ ಸಂದೇಹಗಳನ�ನ� ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡರ�.

�ರ�‌ಟೆಲ� ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವೃದ�ದಿ ಮತ�ತ� ಇನ�ನೂ ಹೆಚ�ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಈ ಉಚಿತ ಸೇವೆಯ ಬಗ�ಗೆ ತಿಳಿಸ�ವ ಅವಶ�ಯಕತೆ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ�ನರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ�ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ�ವ ಅವಕಾಶಗಳ ಕ�ರಿತ� ಅಧ�ಯಯನ ಮಾಡಲ� ಹಾಗೂ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳಲ� ವಿಕಿಮೀಡಿಯದ ಕ�ಯಾರೋಲಿನ� ಇತ�ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ�ರವಾಸದಲ�ಲಿದ�ದ�, ಅವರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ�ರವಾಸ ಮೊಬೈಲ�‌ ಮೂಲಕ ಮ�ಕ�ತ ಜ�ಞಾನದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮ�ಂದಿನ ದಿನಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಆಶಾಕಿರಣ ಮೂಡಿಸಿತ�.

ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ�ಕೆ ಚಿತ�ರಗಳನ�ನ� ಸೇರಿಸ�ವ ಬಗ�ಗೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ�ಕೆ ನೀವ�, ನೀವೇ ತೆಗೆದ ಚಿತ�ರಗಳನ�ನ� ಹಾಕಬಹ�ದೇ ಹೊರತ�, ಬೇರೆಯವರ ಫೋಟೋಗಳನ�ನಲ�ಲ.. ಅವರ ಹೆಸರನ�ನ� ನಮೂದಿಸಿದ�ದರೂ, ನಿಮಗೆ ಆ ಚಿತ�ರವನ�ನ� ಮರ� ಪ�ರಕಟಿಸ�ವ, ಉಪಯೋಗಿಸ�ವ ಯಾವ�ದೇ ಹಕ�ಕನ�ನ� ಮೂಲ ಚಿತ�ರಕಾರ ಕೊಟ�ಟಿರ�ವ�ದಿಲ�ಲವಾದ�ದರಿಂದ ನೀವ� ಅಪ�ಲೋಡ� ಮಾಡ�ವ ಹಕ�ಕನ�ನ�, ಅದನ�ನ� ನಿಮ�ಮ ಹೆಸರಿನಲ�ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಳಸ�ವ ಕ�ರಿಯೇಟೀವ� ಕಾಮನ�ಸ� ಲೈಸೆನ�ಸ� ನಡಿ ನೀಡ�ವ�ದ� ಸಾಧ�ಯವಿಲ�ಲ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಬಳಕೆ, ಲೈಸೆನ�ಸ�‌‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಮ�ಮೆ ಓದಿಕೊಳ�ಳಿ. ನಿಮ�ಮ ಉದ�ದೇಶ ಒಳ�ಳೆಯದಿದ�ದರೂ ಕೂಡ, ಬೇರೆಯವರ ಚಿತ�ರಗಳನ�ನ� ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕಾಮನ�ಸ�‌ಗೆ ಕೊಡ�ಗೆ ನೀಡಲ� ಹೇಳ�ವ�ದ� ಒಳಿತ�. ಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಚಿತ�ರಗಳ� ಇರಲೇ ಬೇಕೆಂದಿಲ�ಲ.. ನೀವ� ಬರೆದ ಲೇಖನ ಓದಿದ ಮತ�ಯಾರೋ ಅವರೇ ತೆಗೆದ ಚಿತ�ರಗಳನ�ನ� ಮ�ಂದೆ ಹಾಕಬಹ�ದ�.
ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೈಸೆನ�ಸ� ಬಗ�ಗೆ, ಇಲ�ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಕೃತಿಗಳಿ ಇತ�ಯಾದಿಗಳನ�ನ� ಸೇರಿಸ�ವ�ದರ ಬಗ�ಗೆ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದ�ಕೊಳ�ಳಿ ಅಥವಾ ಈ ಜಾರ�ತಟ�ಟೆಗಳನ�ನ� ಓದಿ :-
Wikipedia Outreach Document - Kannada

ಈ ನಿಯಮವನ�ನ� ಪಾಲಿಸದಿದ�ದಲ�ಲಿ, ಅಂತಹ ಚಿತ�ರಗಳನ�ನ� ಅನಾಮತ�ತಾಗಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಬಾಟ�‌ಗಳ� (ಆಟೋಮೇಟೆಡ� ಆಗಿ ರನ� ಆಗ�ವ ಪ�ರೋಗ�ರಾಮ�) ತಂತಾನೇ ತೆಗೆದ�ಹಾಕ�ತ�ತವೆ. ಈ ಎಚ�ಚರಿಕೆಯ ಬಗ�ಗೆ ಪರವಾನಗಿಯ ವಿಭಾಗದಲ�ಲಿ ಬರ�ವ ಸಂದೇಶವನ�ನ� ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ�ರವನ�ನ� ಕ�ಲಿಕ� ಮಾಡಿ ತಿಳಿದ�ಕೊಳ�ಳಬಹ�ದ�.

ನಿಮà³�ಮ ವೋಟà³� ನಮಗೆ…

ಬೆಳ�ಳಂಬೆಳಗ�ಗೆ ಜಯನಗರದ ಚ�ನಾವಣ ಪ�ರಚಾರದ ಸದ�ದ� ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ�ತ�ತಿದ�ದಂತೆ, ಅದಕ�ಕೆ ಬಳಸ�ವ ಆಟೋ ತಲೆಯಲ�ಲಿತ�ತ�. ಅದಕ�ಕೆ ಒಂದ� ಸ�ವರೂಪ ಕೊಡ�ವ ಪ�ರಯತ�ನ.

ಸೂ: ನಾನà³� ಚಿತà³�ರಕಾರನಲà³�ಲ… ಮೇಲಿನ ಸಾಲà³� à²�ನನà³�ನà³� ಬರೆಯಲà³� ಇಚà³�ಚಿಸಿದà³�ದೆ ಎಂದà³� ಸೂಚಿಸà³�ತà³�ತದೆ. ಚಿತà³�ರ ಅದರಂತೆಯೇ ಕಾಣದಿದà³�ದರೆ ಅದಕà³�ಕೆ ನಾನà³� ಜವಾಬà³�ದಾರನಲà³�ಲ 🙂

ವಚನ ಸಂಚಯ ವರ�ಡ�‌ಪ�ರೆಸ� ಪ�ಲಗಿನ�

೧೧ ಮತ�ತ� ೧೨ನೇ ಶತಮಾನದ, ಕನ�ನಡದ ಅತಿ ಪ�ರಮ�ಖ ಸಾಹಿತ�ಯ ಪ�ರಕಾರಗಳಲ�ಲೊಂದಾದ ವಚನ ಸಾಹಿತ�ಯವನ�ನ� ನಮ�ಮ ‘ವಚನ ಸಂಚಯ‘ ತಂಡ ನಿಮ�ಮ ಮ�ಂದೆ ತಂದಿರ�ವ�ದ� ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ. ಇದನ�ನ� ದಿನ ನಿತ�ಯ ಎಲ�ಲರಿಗೆ ತಲ�ಪಿಸ�ವ ಕೆಲಸ ಟ�ವಿಟರ� ಮತ�ತ� ಫೇಸ�‌ಬ�ಕ� ಮೂಲಕವೂ ನೆಡೆದಿದೆ. ಪ�ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇದನ�ನ� ವರ�ಡ�‌ಪ�ರೆಸ� ಬಳಸ�ವ ಎಲ�ಲ ಕನ�ನಡ ಬ�ಲಾಗಿಗರೂ ತಮ�ಮ ಬ�ಲಾಗ�‌ಗಳಲ�ಲಿ ಬಳಸ�ವಂತಾಗಲ� ಈ ಪ�ಲಗಿನ�‌ ಅನ�ನ� ಅಭಿವೃದ�ದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿರ�ತ�ತದೆ. ಆಸಕ�ತರ� ಇದನ�ನ� ಡೌನ�‌ಲೋಡ� ಮಾಡಿ ನಿಮ�ಮ ವರ�ಡ�‌ಪ�ರೆಸ� ಬ�ಲಾಗ�‌ಗಳಲ�ಲಿ ಇನ�ಸ�ಟಾಲ� ಮಾಡಿಕೊಳ�ಳಬಹ�ದ�. ಇನ�ಸ�ಟಾಲ� ಆದ ನಂತರ, Appearance -> Widgets ಗೆ ನ�ಗ�ಗಿ, ಅಲ�ಲಿ ಕಾಣ�ವ ವಚನ ಸಂಚಯ ಡೈಲಿ ವಚನ ವಿಡ�‌ಗೆಟ� ಅನ�ನ� ನಿಮ�ಮ ಸೈಡ� ಬಾರಿಗೆ ಎಳೆದ� ಹಾಕಿ. ಬೇಕಿದ�ದಲ�ಲಿ, ವಿಡ�‌ಗೆಟ� ನ ಹಣೆಪಟ�ಟಿಯ ಹೆಸರನ�ನ� ಬದಲಿಸಬಹ�ದ�.

screenshot-3

screenshot-2
screenshot-4

ಮ�ಂಬರ�ವ ದಿನಗಳಲ�ಲಿ ವರ�ಡ�‌ಪ�ರೆಸ� ಪ�ಲಗಿನ� ಡೈರೆಕ�ಟರಿಯಲ�ಲಿ ಇದನ�ನ� ನೇರವಾಗಿ ಹ�ಡ�ಕಲೂ ಸಿಗ�ತ�ತದೆ. Plugins -> Add New ನಲ�ಲಿ Vachana ಅಥವಾ Vachana Sanchaya ಹ�ಡ�ಕಿದರೆ. ಈ ಪ�ಲಗಿನ� ಸ�ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ�ಳಲ� ವರ�ಡ�‌ಪ�ರೆಸ�‌ನಲ�ಲೀಗ ಸ�ಲಭ. ನೇರವಾಗಿ ಪ�ಲಗಿನ� ಪ�ಟಕ�ಕೆ ಹೋಗಲ� ಇಲ�ಲಿ ಕ�ಲಿಕ�ಕಿಸಿ. ಈ ವರ�ಡ�‌ಪ�ರೆಸ� ಪ�ಲಗಿನ�‌ ಅನ�ನ� ಉತ�ತಮ ಪಡಿಸ�ವ ಇಚ�ಛೆ ಇದ�ದಲ�ಲಿ ನನ�ನನ�ನ� ಸಂಪರ�ಕಿಸಿ ಅಥವಾ ಗಿಟ�‌ಹಬ�‌ನಲ�ಲಿರ�ವ ಈ ಯೋಜನೆಯನ�ನ� ಒಂದಷ�ಟ� ತಡಕಾಡಿ.
ವಿಶೇಷ: ಈ ಪ�ಲಗಿನ�‌ ಅನ�ನ� ಬರೆಯಲ� ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ�ದ�, ಪ�ರಸನ�ನ ಎಸ�.ಪಿ ಬರೆದಿರ�ವ ಕಗ�ಗದ ವರ�ಡ�‌ಪ�ರೆಸ� ಪ�ಲಗಿನ�. ಅವರಿಗೆ ಧನ�ಯವಾದಗಳ�.
ಡೌನ�‌ಲೋಡ�

Creative Commons Licenseಲಿನಕ�ಸಾಯಣ by Omshivaprakash H.L | ಓಂಶಿವಪ�ರಕಾಶ� ಎಚ�.ಎಲ� is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. Based on a work at linuxaayana.net. Permissions beyond the scope of this license may be available at http://linuxaayana.net

ಗೂಗಲ� ಟ�ರಾನ�ಸ�ಲೇಟ�‌ನಲ�ಲಿ ಕನ�ನಡ ಕೈ ಬರಹ ಬಳಸಿ

ಗೂಗಲ� ಟ�ರಾನ�ಸ�ಲೇಟ� ಆಂಡ�ರಾಯ�ಡ� ಅಪ�ಲಿಕೇಶನ�ನಲ�ಲಿ ಕೈಬರಹ ಮೂಲಕ ಕನ�ನಡದ ಪದಗಳಿಗೆ ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಅನ�ವಾದ ತಿಳಿಯಲ� ಇಂದಿನಿಂದ ಸಾಧ�ಯವಾಗಿದೆ. ಗೂಗಲ� ಟ�ರಾನ�ಸ�ಲೇಟ� ಅಪ�ಡೇಟ� ಇನ�ಸ�ಟಾಲ� ಆದ ಬಳಿಕ ನನ�ನ ಮೊಬೈಲ�ನಲ�ಲಿ ಕನ�ನಡ ಕೈಬರಹ ಸಾಧ�ಯವಾಗಿರ�ವ�ದನ�ನ� ಈ ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ�ರಗಳಲ�ಲಿ ಕಾಣಬಹ�ದ�.

ಕೈ‌ಬರಹದ ಬೆಂಬಲ ಕನ�ನಡಕ�ಕೂ ಇರ�ವ�ದನ�ನ� ಇಂದಿನ ಅಪ�ಡೇಟ� ಸಮಯದಲ�ಲಿ ಕಂಡಿದ�ದ�
ಗೂಗಲ� ಟ�ರಾನ�ಸ�‌ಲೇಟ�‌ನಲ�ಲಿ ಕನ�ನಡ ಕೈಬರಹ